• Minska spridningen av mikroplaster

  Motion

  Bakgrund
  Mikroplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta innebär att även vårt län och region påverkas, och är en del av problematiken.

  Mikroplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemets kärna är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, dvs. även oss människor. Den senaste forskningen visar att mikroplaster även kan knyta till sig andra miljögifter än de som plasten ursprungligen innehåller. Sammantaget blir det ett allt akutare problem som vi måste hantera.

  Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en havsplan för havet runt Sverige, där Östersjön är ett av tre havsplanområden. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, leder arbetet och tar fram förslag till havsplaner. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regionala organ, bransch- och intresseorganisationer bidrar i arbetet där Länsstyrelsen underlättar och samordnar kommuners och regionala organs deltagande i arbetet.

  En grundpelare i den kristdemokratiska ideologin är den s.k. förvaltarskapsprincipen, från vilken vi kristdemokrater utgår i vårt miljöpolitiska arbete. Den innebär att vi har ett ansvar att skydda vår miljö och att förvalta våra gemensamma tillgångar för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att bruka dem. Vi anser därför att när denna nya kunskap om mikroplasternas påverkan på vår miljö kommer oss till del så måste regionen, utifrån det regionala uppdraget samt i sina verksamheter, ta sitt ansvar för att kartlägga och föreslå åtgärder för hur vi kan minska nedskräpningen av den marina miljön och bidra till att säkerställa en bättre och sundare miljö för kommande generationer.

  Vi föreslår därför regionfullmäktige besluta:
  att ge Ekocenter i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över lokala källor som sprider mikroplaster till våra vatten.

  att Ekocenter efter genomförd kunskapssammanställning återkommer till regionfullmäktige med förslag på åtgärder på hur regionen kan minska spridningen av mikroplaster i våra vatten.

  Lili André                         Bertil Eriksson                Margareta Sidenvall