• Nu kortar vi vårdköerna och stärker kvinnosjukvården

  Svensk sjukvård håller hög klass, trots detta dras Sverige med långa vårdköer, bristande tillgänglighet och otillräckligt antal vårdplatser.

  När den nya regeringen tillträdde hade alltför många personer väntat för länge på den vård de har rätt till. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården som nu påbörjas, är därför mycket efterlängtad. Två miljarder kronor avsätts för att korta köerna, vilket är en dubblering jämfört med tidigare.

  De ekonomiska tillskotten från staten tillkommer för att antalet vårdplatser behöver bli fler för att öka patientsäkerheten. Det kan till exempel gå till att stärka arbetsmiljön och förbättra tillgången på vårdpersonal. En nationell statlig vårdförmedling ska inrättas för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna. Tillgången till personal med rätt kompetens ska stärkas med hjälp av en nationell kompetensförsörjningsplan för att ge en mer jämlik tillgång till vård i hela landet.

  En annan viktig reform framöver är det lyft inom förlossningsvården som nu påbörjas. Sedan 1970-talet har varannan förlossningsenhet lagt ner, och bristen på barnmorskor har gjort att kvinnor inte alltid får det stöd de önskar under förlossningen. Regeringen lägger 1,7 miljarder kronor under nästa år för att stärka förlossningsvården. Pengarna ska också gå till andra områden för att stärka kvinnohälsovården. Detta blir ett viktigt bidrag för att vända utvecklingen. I den överenskommelse som M, KD, L och SD står bakom, ingår även satsningar på en jämställd vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa.

  Kristdemokraterna har länge haft frågan om en bättre och säkrare förlossningsvård och en förbättrad kvinnosjukvård som en prioriterad fråga. Satsningen är flerårig och ska ske med ett nytt årligt tillskott, vilket ökar chansen att vi märker av en tydlig förbättring.

  Detta är ett stort lyft inte minst för alla kvinnor.

  Jennie Forsblom (KD), regionråd, Peter Åkerström (KD), gruppledare