• Rekordstor satsning på elevhälsan

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga har under en lång tid ökat. Minskad fysisk aktivitet, ökad skärmtid och förändringar i skolsystemet är några förklaringar. Kristdemokraterna har under många år med socialdemokratiskt styre, sett med stort allvar och oro på denna utveckling och nu har vi äntligen fått mandat för att snabbt få igång insatser för att motverka den psykiska ohälsan.

  Vi kristdemokrater har alltid lyft fram föräldrarnas betydelse och vikten av förebyggande insatser som förhindrar långt gående psykisk ohälsa. Vi kan med glädje berätta att redan under detta år, 2023, görs en historisk satsning på 530 miljoner för att bekämpa den psykiska ohälsan bland unga. Det är en betydande satsning som ingen regering tidigare har genomfört för att adressera denna problematik.

  Det är svårt för elever att prestera bra i skolan om de inte mår bra psykiskt och får hjälp. Antalet samtal till Bris (Barnens Rätt i Samhället) från unga har kraftigt ökat på bara fem år. Detta visar på det ökande behovet av tillgänglig och stödjande elevhälsa, särskilt med tanke på de utmaningar unga möter såsom hat, hot och skadliga ideal på sociala medier. Allt fler unga blir hemmasittare när den psykiska ohälsan ökar. Skolfrånvaro uppstår och återföljs av en allt större isolering. Föräldrarna till dessa barn blir ofta sjukskrivna och det är inte ovanligt att de blir utbrända.

  Här behövs förstärkning på flera plan. För att förbättra och stärka elevhälsan införs därför en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Syftet med detta är att säkerställa snabb tillgång till vård och stöd för eleverna. Vi kristdemokrater arbetar nu också på att öka samarbetet mellan sjukvård, socialtjänst och skola för att stärka elevhälsoarbetet. För att stödja föräldrar har också en betydande satsning gjorts för att erbjuda föräldrastödsprogram till alla föräldrar.

  Den här regeringen arbetar annorlunda. Vi är inte rädda att säga att staten inte kan göra allt – tvärtom! Ska vi främja hälsa, då måste vi arbeta TILLSAMMANS – alla goda krafter i samhället.

  Kristdemokraterna Gävleborg,

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare regiongruppen