• Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Motion – Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Bakgrund

  Det finns ett stort engagemang hos förtroendevalda i vår region att arbeta för våra gemensamma, angelägna frågor. Samtidigt finns en växande oro för det allt hårdare debattklimatet förtroendevalda emellan, som ibland även yttrar sig genom avsaknad av debatt. Utgångspunkten för ett gott politiskt klimat bör vara att förtroendevalda visar respekt för varandra och underlättar varandras deltagande i den demokratiska processen. Ingen ska behöva uppleva ett nedlåtande eller respektlöst tilltal eller bristande uppmärksamhet när hen yttrar sig.

  Den som har ett förtroendeuppdrag förväntas vara en förebild och har ett ansvar gentemot sina väljare, sitt parti och andra förtroendevalda att uppträda på ett förtroendeskapande och respektfullt sätt. Att förtroendevalda tar varandras engagemang på allvar är även viktigt för politikens anseende utåt, för att förhindra en ökad misstro för, och hot mot förtroendevalda. Ett mer respektfullt uppförande förtroendevalda emellan skulle också kunna skapa incitament för att fler engagerar sig politiskt, och att färre hoppar av sina uppdrag.

  SKR har tagit fram flera bra utbildningsmaterial för förtroendevalda, bland annat om hot och våld som regionfullmäktige fick ta del av i början av november.  Det finns även ett material om samtalsklimat i politiken, ”Samtalstonen i politiken”, som syftar till att främja ett bra politiskt klimat. Detta material kan med fördel användas till förtroendevalda i vår region. Flera av landets kommuner och regioner har redan tagit beslut och tagit fram planer om uppförandekod bland deras förtroendevalda.

  Det är hög tid att regionfullmäktige tar ansvar för ett gott debattklimat bland våra förtroendevalda. Vi föreslår därför regionfullmäktige besluta:

  • Att fullmäktige uppdrar till Demokratiberedningen att snarast ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, som sedan behandlas i fullmäktige.

  Jennie Forsblom              Lili André

  Peter Åkerström               Lars Österberg

  Kristdemokraterna Region Gävleborg

  2020-11-09