• Ursprungsmärkta köttråvaror på Region Gävleborgs restauranger

  Den ökande antibiotikaresistens i världen är oroväckande och klassas av FN som ett av de stora hoten mot folkhälsan idag. Antibiotikabehandling av djur i tillväxtbefrämjande syfte är en av orsakerna till den explosiva resistensutvecklingen.

  Sverige är ett föregångsland och förbjöd redan 1986 antibiotika till djur i tillväxtbefrämjande syfte och införde även ett kontrollsystem för att tillse att lagen efterlevs. Först 2006 förbjöds detsamma i EU men kontrollsystem saknas i de flesta länder för att garantera att lagen efterlevs. Det är viktigt att gynna de köttproducenter som efterlever de lagar vi har kring antibiotika och djur och den hantering och de miljöaspekter som hör till denna verksamhet.

  Världsnaturfondens rekommendationer i sin köttguide, från vilka länder det är lämpligt att upphandla kött, kan vara ett gott underlag för att avgöra från vilka länder kött kan inhandlas. Se: www.wwf.se/kottguiden
  För att konsumenten ska kunna göra ett aktivt val är det viktigt att veta varifrån köttet kommer.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi kristdemokrater att regionfullmäktige beslutar

  att region Gävleborg kräver att råvarans ursprungsland uppges för de köttprodukter som erbjuds på de restauranger och serveringar som drivs av Region Gävleborg.

  att Region Gävleborg i nästa upphandling av restauratörtjänster  för Region Gävleborgs övriga restauranger och serveringar  kräver att råvarans ursprungsland uppges för de köttprodukter som erbjuds.

   

  Kristdemokraterna i Region Gävleborg

   

  Lili André                                    Bertil Eriksson                                Margareta Sidenvall