• Vi bygger ett äldrevänligt Sverige

  I Sverige ska du kunna leva ett aktivt, tryggt och värdigt liv, oavsett ålder. Vi har en förhållandevis bra äldreomsorg, men mer behöver göras. Alltför ofta vittnar äldre eller deras anhöriga om brister i omsorg, inskränkningar på självbestämmandet eller avsaknad av en meningsfull tillvaro. Vi kristdemokrater betonar ofta värdet av människors känsla av mening, som stärks i relationerna till andra. Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har medfört att vi som samhälle aldrig tidigare har kommunicerat så mycket som vi gör nu. Samtidigt är den ofrivilliga ensamheten utbredd, inte minst bland de allra äldsta.

  Ensamhet som inte är frivillig är farlig. Sedan Kristdemokraterna klev in på Socialdepartementet har vi tagit initiativ till en omfattande gemenskapssatsning, som bland annat inkluderar en uppsökande verksamhet med hälsosamtal. Målsättningen med hälsosamtalen är att identifiera personens behov och introducera dem till vad det civila samhället, eller kommunen, kan erbjuda i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter.

  Det är inte samtalen i sig som är åtgärden mot ensamhet, utan det är aktiviteter och gemenskaper som samtalen resulterar i som kommer att göra skillnad.

  Den som fyllt 85 år ska ha möjlighet att få flytta till ett anpassat boende. Det är få, om ens någon, som ansöker om att flytta till ett anpassat boende om man inte bedömer att det är något man behöver. Anledningarna kan vara fysiska såväl som psykiska. Med anledning av att biståndsbedömningar blivit allt snävare eller för att det inte finns tillräckligt med platser, nekas idag många en plats. En äldreboendegaranti är dock lite värt utan några äldreboenden och därför behövs fler av olika typer av äldreboenden som är anpassade efter olika typer av behov.

  Under coronapandemin kunde man inte längre blunda för de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre. Den geriatriska kunskapen behöver öka och spridas i alla de olika verksamheter som är nödvändiga för att tillförsäkra en god vård och omsorg. Kunskaperna om de underliggande faktorerna vid akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande behöver stärkas. Parallellt ska en långsiktig demensstrategi tas fram för att motverka olika typer av demens, inte minst den dominerande typen Alzheimers.

  Med Kristdemokraterna i regering har Sverige ett styre som tar äldrefrågor på allvar, inom flera olika sakpolitiska områden. Nu bygger vi ett äldrevänligt Sverige.

  Lili André (KD)

  Riksdagsledamot Gävleborg

   

  Jennie Forsblom (KD)

  Regionråd Gävleborg

   

  Ingemar Kalén (KD)

  Ordförande KD Senior Gävleborg

   

  Marcus Löf Hällström (KD)

  Andre vice ordförande Socialnämnden Bollnäs

   

  Ullrica Hedin (KD)

  Vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle

   

  Annika Sjögren (KD)

  Ordförande KD Hofors

   

  Peter Åkerström (KD)

  Oppositionsråd Hudiksvall

   

  Roger Kastman (KD)

  Ordförande KD Ljusdal

   

  Patric Jonsson (KD)

  Kommunfullmäktige Nordanstig

   

  Jörgen Persson (KD)

  Vice ordförande KD Ockelbo

   

  Andreas Kisssner (KD)

  Oppositionsråd Ovanåker

   

  Jeanette Forsén (KD)

  Oppositionsråd Sandviken

   

  Anders Ramstrand (KD)

  Ordförande Välfärdsnämnden Söderhamn