• Budget med fokus på barn och äldre

  Fyra kristdemokrater i Järfälla visar upp budgeten för 2024.

  Med bibehållen skattesats presenterar Kristdemokraterna i Järfälla en ansvarsfull budget för 2024 med fokus på trygghet och kärnverksamhet för barn och seniorer tillsammans med våra oppositionskollegor Moderaterna och Liberalerna.

  –          Vi levererar på det vi lovat: en förbättrad elevhälsa för barnen i skolan, en seniorvänlig kommun med aktiviteter och trygg omsorg med hög kvalitet samt ansvarstagande för ekonomin, säger Ylva Bjelle (KD) oppositionsråd.

  –          Vi har människan i fokus, med satsningar på familjen, ungas psykiska hälsa samt idrott och friskvård för såväl barn och unga som seniorer och personer med funktionsnedsättning. Vi gör insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och höjer kvaliteten i omsorgen genom bland annat språkutbildning för personalen, vidareutbildningar så vi får fler undersköterskor samtidigt som vi gör en lässatsning för järfällas barn.

  Fler exempel från vårt budgetförslag:

  • Oförändrad skatt, Vänsterstyret höjer kommunalskatten med 25 öre. Regionen 30 öre.
  • Vi lägger 30 miljoner kronor mer än vänsterstyret på skolan.
   Styret höjer skolpengen med 3,25 procent. Vi med 5,1 procent.
  • Satsning på elevhälsan, kuratorer mm. Uppdrag om att utreda en elevhälsogaranti.
  • Fortsatt projekt för rörelse i skolan. Inga besparingar på musikklasserna.
  • Arbeta mot mobbing och för trygg idrott med idrottsföreningarna, 0,5 mkr
  • Flytta över Sportotekets utrustning till KDFN, prylarna närmare barnen.
  • Satsning på idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, 0,8 mkr.
  • Resurser för att öka idrottsdeltagandet i utsatta områden, 0,7 mkr. Ett bra komplement till det nationella fritidskort som regeringen kommer med under 2024.
  • Lässatsning på 1 miljon kronor för att uppmuntra barn till läsning.
  • Ökad tillgång till våra bibliotek, men till en lägre kostnad genom ”meröppet” på fler bibliotek. Då kan du själv sköta dina låneärenden på en tid som passar dig.
  • Förebyggande arbete. Vi fördubblar anslaget till samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) jämfört med vänsterstyret.
  • Föräldrastöd, föräldrautbildning mm 0,5 mkr. Första besöket familjerådgivning gratis.
  • Stärkt stöd till kvinno- och mansjourer.
  • Aktivt arbete mot desinformation om svensk socialtjänst.
  • Kartläggning av antisemitism i kommunens verksamheter.
  • Ett stärkt näringslivsklimat och en satsning på Nyföretagarcentrum.
  • För att höja kvaliteten i äldreomsorgen satsar vi 7 mkr på utbildning i svenska språket och att utbilda så att kommunen får fler undersköterskor.
  • De som har hemtjänst ska få besök av samma personer, ökad kontinuitet, 3 mkr.
  • Förstärkning av öppen verksamhet för seniorer, t ex helgöppna seniorträffar, 3 mkr.
  • Satsning på att förebygga ofrivillig ensamhet i samarbete med ideella föreningar.
  • Fler aktiviteter på äldreboenden, 2 mkr. Rörelse och folkhälsa för seniorer, 0,5 mkr.
  • Fler aktiviteter på LSS-boenden, 2 mkr.
  • Fler ordningsvakter, sök tillstånd för kameraövervakning vid alla återvinningsplatser. Fler övervakningskameror och mer klottersanering.
  • Omgående avbryta det pågående arbetet med ett nytt dyrt kommunhus.
  • Bygg fler småhus i Järfälla för att bland annat bidra till ökad skattekraft.
  • Fler parkeringsplatser genom att revidera parkeringsnormen.
  • Införa tiggeriförbud, genom att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter.
  • Förbättra vattenkvalitén i Bällstaån, 2 mkr.
  • Öka tempot på energieffektivisering i kommunala fastigheter, miljösatsning 50 mkr.

  Exempel på besparingar:

  • Färre nämnder, förvaltningen får i uppdrag att se över sammanslagningar.
  • Färre kommunikatörer och administratörer. Konferensstopp 2024.
  • Färre arbetsmarknadsåtgärder. Dessa bör utredas för att bli mer effektiva.
  • Bättre upphandlingar. Kontrollera våra kostnader mot andra kommuner och följ upp att de avtal vi sluter efterlevs. Utred möjlighet till funktionsupphandlingar.
  • Järfälla ska ha samma klimatmål som gäller nationellt i Sverige.

  På Järfälla kommunens hemsida kan du läsa budgeten i sin helhet. Länk till Kommunfullmäktiges handlingar 231106 ärende 17.24.

  Fyra kristdemokrater i Järfälla visar upp budgeten för 2024.

  KD Järfälla är glada över satsningarna på äldreomsorg, skola, familj och trygghet i gemensam budget för Järfälla 2024. Från vänster Lucas Svärd, Inger Sundqvist, Magnus Kolsjö och Ylva Bjelle alla kristdemokrater i Järfälla kommun.