• Rapport från Miljönämnden

  Något från Miljönämnden
  Miljönämnden och Miljökontorets uppgift är att övervaka att de lagar och förordningar som finns efterlevs inom område miljö.  Det kan vara miljöbalken, livsmedelslagen mfl. Miljökontorets arbete består mycket i tillsynsärenden. Det kan vara kontroll av olika livsmedelsanläggningar, restauranger, matproduktion och djuruppfödning. Men också ärenden som har med vår natur att göra. Rinnasjön och Hargssjön är exempel på sjöar som utreds för närvarande. Nedskräpning och störning i vår närmiljö ex buller är frågor som kan komma till Miljökontoret. Man genomför naturguidningar och tar fram utskick till oss kommuninvånare om särskilda och sevärda och framför allt värdefulla inslag i vår omgivning. Tillstånd för avlopp, bergvärme, uppehåll i sophämtning, olika evenemang, djurhållning. Det är mycket som passerar.

  På det senaste sammaträdet beslutades om hur Vägverket skall följa upp om hur Skenaån påverkas av den nya riksväg 50. Det är ett exempel där Miljökontoret vill skaffa sig kunskap om hur miljön påverkas. Det är många frågor och många lagar jämte förordningar att kunna och vara insatt i för att uppdraget skall kunna genomföras. Med egna ord vill jag påstå att uppgiften för Miljökontoret ibland kan verka övermäktig. Då är det bra att tjänstemännen på Miljökontoret visar engagemang för sin uppgift.

  Olika remisser från andra kommunala nämnder, kommuner eller länsstyrelsen passerar. Ansökning från företag som skall genomföra något som kan antas påverka miljön skall beslutas om. Där var ett ärende nyligen från Svenska Kraftnät (SK) om nedgrävning av kreosot impregnerat trä i backen. Som vi alla vet och som det stått om i tidningen är det inget ämne som är bra för djur och natur eller människa. Från Kristdemokraternas sida frågades det om allternativa lösningar redan i inlednings-skedet. Vi framförde stark kritik mot de studier som presenterades då det ändå relativt tydligt framgick att studierna inte höll måttet för ett beslut. Tyvärr hörsammades inte kritiken och vi i Miljönämnden fattade inledningsvis ett beslut om att bifalla enligt SK:s ansökan. Efter ett beslut av förvaltningsrätten i Kronobergs län kunde Miljönämnden i Mjölby ändra sitt beslut. Ett av skälen till att det första beslutet blev så fel var att Miljönämnden inte ansåg sig kunna rå på en så stor aktör som Svenska kraftnät. Det visar på vikten av samarbete som kanske borde ha skett mellan de olika kommunerna längs den nya kraftledningen. Men i många ärenden syns att samarbete ökar.

  I vision Mjölby beskrivs hur vår kommun skall växa. Vi skall få ett framgångsrikt näringsliv och välmående kommuninvånare. Utvecklingen skall enligt Vision Mjölby ske inom hållbara ramar.

  Från Kristdemokraternas sida har vi framfört att när någon eller något företag är under tillsyn skall det finnas en nytta i besöket av Miljötjänstemannen. För miljön är nyttan uppenbar men också den som är under granskning skall uppleva det. Det finns stöd för det i ett regeringsbeslut som säger att under tillsyn finns det också en informationsplikt. Om den som kontrollen avser får kunskap och hjälp av den nya kunskapen tror vi att intresset för att efterleva de lagar som gäller för verksamheten ökar. Miljönämnden blir samtidigt en resurs för näringslivet. Begreppet tillsynsnytta kan vara ett bra ord. På så vis kan Mjölby kommun bli en kommun med rykte om sig att bidra med utvecklingen av näringslivet. Ett rykte som är enkelt och relativt billigt att skaffa sig. Det bidrar till Vision Mjölby.

  Det var något från Miljönämnden. Frågor, kommentarer eller synpunkter mottages tacksamt.

  Kristdemokraterna i Miljönämnden

  Bengt-Olof Idmyr
  ersättare i Miljönämnden