• Ett Nytänkande förslag för äldreomsorgen

  Vård- och omsorgsnämnden i Nyköping är den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Nämnden sammanträder cirka åtta gånger per år. Kristdemokraterna har två personer i nämnden som framför Kristdemokraternas förslag. Medborgare kan i protokoll följa de olika partiernas arbete för en bättre äldreomsorg.

  På Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde 22/4 2021 beskrevs behovet av ytterligare äldreboenden och ärenden som redogör för verksamhetens ekonomi.

  Den demografiska utvecklingen med en kraftig ökning av 80-åringar och äldre under de närmaste åren gör att behovet av platser på äldre- och demensboenden ökar i motsvarande takt. Det politiska styret (S,C,MP) måste säkerställa att kommunen har platser i tillräcklig utsträckning samtidigt som styret måste vaka över den ekonomiska negativa utveckling.

  Verksamhetens ekonomi har varit ett stort problem under en längre tid. Division Social omsorg hade ett positivt resultat 2014 men sedan har underskotten staplats på hög. Det ackumulerade underskottet uppgår till 375 miljoner kronor varav 258 miljoner avser 2018 till 2020 och 90 miljoner enbart under året 2020. Vid den ekonomiska uppföljningen efter februari 2021 prognostiseras ett stort minusresultat för 2021, som beräknas till 115 miljoner kronor. Ett nytänkande måste till!

  Kristdemokraterna har under flera år genom vår budget, muntligt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framfört vårt partis förslag på en kostnadseffektiv och kvalitativ god lösning när det gäller äldreomsorgen.

  Den fysiska byggnaden är mycket viktig för att få till en bra äldreomsorg. Kristdemokraternas förslag gällande framtidens äldreomsorg beskriver vi i vår budget så här. För att öka kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten vill vi att det byggs så kallade Servicehus där särskilda boenden, trygghetsboenden, äldreboenden och demensboenden finns under samma tak för att effektivt kunna nyttja gemensamhetsytor och personal med mera. Servicehus ökar också möjligheten för makar/sambor att bo nära varandra då ökat vårdbehov och ökad service behövs. Trygghetsboenden som placeras tillsammans med särskilda boenden ger också en kostnadseffektiv hemtjänst eftersom hemtjänstkunderna ligger samlade.

  Trygghetsboenden efterfrågas i vår kommun. Det står mellan 80 och 100 personer i kö för att få tillgång till ett trygghetsboende. Idag finns det endast 42 trygghetsboenden. När man talar med äldre Nyköpingsbor så önskar de fler trygghetsboenden. De önskar ta del av tjänster som matservering, café, aktiviteter och närhet till personal som finns på ett särskilt boende utan att behöva bo i ett särskilt boende. Trygghetsboenden gör att behovet av ett särskilt boende skjuts upp.

  Om drygt ett år är det val. Kristdemokraterna kommer ha förslaget om Servicehus med i Budget 2022 som vi går till val på. Att finna lösningen till en kostnadseffektiv äldreomsorg och samtidigt minst bibehålla dagens kvalitet men helst öka kvaliteten är en svår ekvation att lösa. Vi menar att ett Nytänkande som vårt förslag innebär är en god lösning.

  Marita Göransson och Annika Bengtsson ledamöter i Vård och omsorgsnämnden i Nyköping