• Kulturen skapar livskraft mellan generationer

  Vi kristdemokrater pratar ibland om kultur för äldre och kultur som stärkande kraft för hälsan. Men vad är egentligen kultur för dagens äldre?

   

  Ordet kultur kommer från latinet och kan definieras som ”bearbetning”, ”odling” och ”bild­ning”. Begreppet används till uttryckssätt som sång, musik, litteratur, men också ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Kort sagt – i

  vid bemärkelse all mänsklig aktivitet! Visst ska vi skydda och vårda våra äldre, men skydda måste också kompletteras med att stärka och att se varje unika persons egenskaper, värde och intresse. Vi människor är ande, kropp och själ – hela livet.

  Om detta skriver Erica Gidlöf, Gunbritt Parsmo och Malin Silén i veckans nummer av Hemmets vän. Läs artikeln på länken eller nedan. 

  Människovärdesprincipen är bärande inom kristdemokratin. Det är viktigt att se den äldre som en unik person, med livserfarenhet, och inte bara som en bland andra äldre som behöver vårdas.

  Många äldre är kulturbärare. Äldre bär så mycket inom sig och har med sig erfarenheter från decennier. Vi vill uppmana till samtal med äldre och mellan generationer. Gå tillbaka i tiden, vad gav glädjen? Vad gjorde våra äldre? Vad kunde våra äldre? Var bodde de? Vilka intressen hade de? Musik, konst, olika hantverk, till exempel smide, vävnad, och trähantverk, vilken rikedom – vilken kultur! Eller så kanske ålderdomen är tiden att testa det där som är nytt och spännande, men som aldrig blev av att man lärde sig förut.

  Vi kristdemokrater anser att kultur och hälsa hör ihop, inte minst för äldre. I Regionens kulturplan slås fast att individer och samhällen utvecklas genom kultur. Kultur stärker välbefinnandet, bidrar till livskvalitet och ger en känsla av sammanhang. Kultur kan också bidra till läkande processer vid olika sjukdomstillstånd och är således en omistlig del i vårt samhälle. Under 2021 vill kulturnämnden Region Örebro län särskilt fokusera på området kultur och hälsa, vilket är bra både ur ett förebyggande och läkande perspektiv.

  Det finns också många bevis på att sång, musik och ramsor kan hjälpa till att få dementa att minnas och skapa struktur och mening i vardagen. Örebro kommun startade redan förra året en satsning som pågår även i år, att prioritera äldres mående och arbetet med ofrivillig ensamhet genom bland annat kulturaktiviteter på vårdboenden.

  Tag vara på alla de kognitiva hjälpmedel och tekniska lösningar som finns och se dem som möjligheter! Klockor och almanackor kan hjälpa till att följa dygnsrytm, månader och årstider, genom datorer och sociala medier kan äldre följa yngres vardag och stödja dem att uttrycka sig och själva ta till sig ny information. Äldre vill så gärna följa yngre i deras vardag och utveckling och för yngre betyder det mycket att veta de äldres tankar och känslor. Allt som de äldre själva kan göra bör stödjas upp för det ger glädje och styrka.

  Generationssamtal bör vara samhällets framtidsuppgift. Bygg förskolan vägg i vägg med trygghetsboendet, placera det nya vårdboendet i närheten av ungdomarnas ridklubb. På Second Hand-butikerna står så många äldre och håller i de kära prylarna från förr och berättar om funktioner. De yngre besökarna blir intresserade och så är samtalet igång. När pandemin är över kommer fikaborden i föreningar och kyrkor att samla besökare igen över generationsgränserna! Med samtal som ger värdefulla relationer. För kristdemokratin är civilsamhället med ideella föreningar och organisationer viktiga i gemenskapsbyggandet.

  Vi kan säkert finna fler mötesplatser där äldre och yngre finner varandra, för vi ser det som ett samhällsbehov men också en möjlighet. Lär vi känna varandra är det så mycket lättare att förstå varandra. Det är berikande att mötas över generationsgränser. Kulturen stimulerar olika sinnen, väcker minnen och förenar. Uttrycksformerna varierar, både i olika åldrar men också utifrån olika erfarenheter och intressen.

  Kulturen skapar livskraft mellan generationer. Genom att låta äldre själva komma till tals, ha tålamod och att lyssna på varandra är kulturen en kraft som vi måste utnyttja. Skydda måste kompletteras med att stärka för att skapa och behålla livskraft bland äldre och mellan generationer. Kulturen är ett utmärkt verktyg för detta.

  Gunbritt Parsmo (KD)ledamot i KD Seniors distriktsstyrelse Örebro län

  Malin Silén (KD)ledamot i Kulturnämnden, region Örebro län

  Erica Gidlöf (KD)ledamot i vårdboendenämnden, Örebro kommun