Forskning och attityder behövs för en jämställd vård!

Nyligen tog Region Örebro län fram en handlingsplan för jämställd vård. Att det är viktigt håller nog de flesta med om, men vad innebär det i praktiken? Vi tror bland annat att det handlar om att synliggöra och medvetandegöra skillnader som faktiskt finns för att därefter arbeta för en så likvärdig och personcentrerad vård som möjligt, oavsett vilket kön patienten eller vårdgivaren har. Därmed handlar en jämställd vård såväl om att mäta som om attityder till det man uppmätt. Jämställd vård innebär alltså att män och kvinnor i lika stor utsträckning får den vård de behöver.

Ett gott bemötande är ofta A och O om patienten ska bli frisk och uppleva sitt besök i vården som positivt. Kvinnor och män bemöts ibland olika, och det kan ibland vara rätt. Vid vissa diagnoser passar vissa behandlingar och rehabilitering olika bra beroende på om man är man eller kvinna, men vi ser också att bedömningarna ibland slår fel.

Handlingsplanen tar upp undersökningar som visat att män söker vård i mindre utsträckning för psykiska problem och när de väl söker är vårdbehovet så stort att mycket resurser får sättas in. Pojkar och män får ofta dyrare hjälpmedel än flickor och kvinnor. Det kan också vara så att symptomen ser olika ut för pojkar och flickor och att flickor därför upptäcks senare, så är ofta fallet inom exempelvis neuropsykiatri. Vid vissa sjukdomar kan också symptomen vara mer diffusa hos kvinnor, vilket gör att sjukdomar riskerar upptäckas senare.

Den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar. Stress och ökade krav, både i arbetslivet och privat, gör att många mår dåligt och sjukskrivningarna ökar. Inte minst hos kvinnor. I början av oktober inföll anhörigdagen. Vid vård i hemmet betraktas ofta en anhörig kvinna som en självklar stödresurs, men så är inte alltid fallet med en anhörig man.

Vi kristdemokrater anser att grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika absoluta och okränkbara värde, precis som det står i vårt principprogram. Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att människor, oavsett kön, har makt att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Ett viktigt steg mot detta är att arbeta för lika lön för lika arbete, men också att kvinnodominerade yrken värderas högre än idag.

Vad kan vi då göra? Det behövs fortfarande mer klinisk forskning och utbildning på kvinnors medicinska tillstånd, eftersom mycket av forskningen fortfarande utgår från mäns symptom och sjukdomsbild. Det kan handla om att forskning inte har bedrivits, att aktuella data inte analyserats tillräckligt eller helt enkelt att det finns okända resultat som behöver spridas. Behandlingarna behöver anpassas till kön i de fall det är lämpligt, men priset på behandlingarna får inte bestämmas av patientens kön. Det behövs alltså både mer studier och förändrade attityder.

Vi är glada att handlingsplanen för jämställd vård nu har antagits i Regionfullmäktige. Låt den bli en utgångspunkt för att öka kunskapen om allt detta och inspirera till att vi tillsammans skapar ett bättre liv för både män och kvinnor. Låt oss alla hjälpas åt att driva frågorna vidare!

 

Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Margareta Ehnfors, ordförande forskningsnämnden

Erica Gidlöf, ersättare beredningen för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård.

Malin Silén, ersättare beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Artikeln publicerades i Nerikes Allehanda den 12 november