• Hans Eklind (KD): Stoppa missbruket av det svenska asylsystemet

  För att få till ett bra mottagande och en fungerande integration måste de långa väntetiderna hos Migrationsverket kortas. Dessa väntetider skapas bland annat av att verket tvingas handlägga asylansökningar från personer som har uppenbart ogrundade asylskäl. Detta missbruk kan stoppas med en lista över säkra länder. Detta har kristdemokraterna krävt sedan 2014, först sju år senare tycks detta bli verklighet.

  Det skriver Hans Eklind (KD) i senaste numret av Hemmets vän.

  Det svenska asylsystemet har under en lägre tid missbrukats av personer, många gånger med kriminella intentioner, som kommer från säkra ursprungsländer. Det gäller framförallt personer från länder som Ukraina, Georgien och länder från Västra Balkan. Exempelvis fick endast 75 av 6 989 (1 procent) georgier asyl mellan 2012 och 2019. Handläggnings­tiden för georgier var under denna period i snitt 146 dagar. Rapporter om bland annat georgiska stöldligors verksamhet i Sverige är många.

  Strax före jul kom så äntligen propositionen från regeringen med förslag om att Sverige ska ha en lista över säkra länder. Det är bra. Men, den borde ha kommit tidigare och det finns förbättringsmöjligheter. Åtminstone om man som Kristdemokraterna anser, av flera skäl, att det är nödvändigt att vår migrationspolitik anpassas till vår integrationskapacitet. Sverige klarar idag inte av att integrera dem vi redan tagit emot, därför måste migrationen minska. En bristfällig integration urholkar förtroendet för och tilliten till svenska institutioner och det gemensamma. Det går också att se samband mellan brottslighet, social och psykisk utsatthet och hög arbetslöshet och en invandring över vår integrationskapacitet.

  Att minska antalet uppenbart ogrundade asylansökningar är en nyckel för att begränsa både migrationen och brottsvågen. Det finns samhällsekonomiska skäl till varför en enskild från ett säkert ursprungsland inte ska få stanna i landet ens en kort tid. Mot bakgrund av detta är förslag om snabbförfaranden med betydligt kortare handläggningstider nödvändigt för denna grupp. Sverige måste signalera att resan hit inte är mödan värd. Därför vill vi korta handläggningstiderna för personer som kommer från säkra ursprungsländer rejält. Vi vill se ett 48-timmarsförfarande efter norsk förlaga. Beslut om asyl och verkställighet ska vara avklarat inom två dygn.

  Vi menar att regeringen även bör utreda möjligheten till att utfärda ett återreseförbud för enskilda från säkra ursprungsländer som får sin ansökan nekad, i likhet med Tyskland, Norge och Finland. Ett återreseförbud skulle kunna ge formella möjligheter att spärra personer i Schengens Informationssystem (SIS) efter avslag och möjliggöra att de avvisas redan vid yttre gräns om de på nytt försöker resa in i Schengenområdet.

  Vi välkomnar att regeringen nu kommer med förslaget om att upprätta en lista på säkra ursprungsländer. Men, med ett tidigare agerande skulle belastningen av asylsystemet ha reducerats och ett antal brott undvikits. En tidigare hantering av frågan hade dessutom underlättat en snabbare och bättre integration.

  Hans Eklind, riksdagsledamot (KD) Örebro län, migrationspolitisk talesperson