• Hans Eklind: Vi behöver våra seniorer!

  ”Våra seniorer är en resurs som vi inte har råd att avvara. Helt avgörande är att vi gör upp med den negativa åldersfixeringen.”

  Det skriver Hans Eklind i en debattartikel. Läs gärna artikeln nedan som du också kan läsa i Dagens NA.

  Att bygga ett samhälle seniorvänligt där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Vi vill möjliggöra ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag. Vi vill ge fler seniorer chansen att arbeta 100 procent av sin förmåga. Ett oavvisligt faktum är att Sverige behöver sina seniorer och måste på allvar göra upp med den ”ålderism” som finns.

  ”Ålderism” kan beskrivas som ”negativa attityder och diskriminering av äldre”. Vi vet att detta finns och att åldersdiskrimineringen börjar tidigt. Politiskt ledande personer har tyvärr bidragit genom att peka på de äldre som en belastning. Detta är inte bara sorgligt i en tid när Sverige behöver kvalificerad arbetskraft utan ett stort problem då vi ser att allt fler behöver arbeta allt längre om vi ska klara utmaningarna som finns på både pensionssystemet och välfärdsstaten.

  Den svenska utmaningen kan sammanfattas med det som kallas försörjningskvot. År 2015 var Sveriges försörjningskvot knappt 75, vilket innebär att 100 personer i den antagna arbetsföra åldern 20–64 år ska försörja nästan 75 personer i icke arbetsför ålder. Enligt SCB:s prognos kommer denna kvot år 2060 att uppgå till 92 personer.

  Denna demografiska utmaning kan förväntas skärpas ytterligare framöver till följd av de senaste årens stora migration till Sverige, förutsatt att inte sysselsättningsgraden bland utrikes födda, framför allt hos utomeuropeiskt födda, förbättras drastiskt.

  Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen stora ansträngningar för hela samhällsekonomin, och därigenom för såväl finansieringen av vår gemensamma välfärd som för pensionernas utveckling och för äldres generella välstånd. Utmaningen är av en sådan dimension att framtiden för välfärdsstaten som vi känner den hänger på hur Sverige klarar av att möta den.

  Vi kristdemokrater vill även stärka incitamenten och möjligheterna för äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Vi såg till att ta bort den särskilda löneskatt för äldre, som den rödgröna regeringen tidigare infört. En viktig åtgärd för att uppmuntra erfarna socialsekreterare, barnskötare, lärare och sjuksköterskor med flera att arbeta vidare efter 65 års ålder. Utöver det fördubblade jobbskatteavdrag som idag ges till den som fyllt 65 år men fortfarande arbetar vill vi även ge ytterligare en skattelättnad till de som är 69 år eller äldre och fortsätter att arbeta. För en äldre med 20 000 kronor i inkomst ger det cirka 1 000 kronor mer per månad i sänkt skatt, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

  70 är det nya 50! Påståendet har jag hämtat från en rapport av Delegationen för senior arbetskraft. Rapporten har författats av Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och centrumföreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Han skriver: vi kan ”således dra slutsatsen att om pensionsåldern endast skulle baseras på hälsa och funktionsförmåga finns det en stor arbetskraftspotential bland de äldre, de flesta skulle kunna arbeta betydligt längre än de gör i dag”.

  Våra seniorer är en resurs som vi inte har råd att avvara. Helt avgörande är att vi gör upp med den negativa åldersfixeringen. Det finns ingen anledning för Sverige att, som idag, avvika från andra nordiska länder när det gäller möjligheten för äldre att få ett nytt jobb. Seniorerna behövs, de har de erfarenheter samt färdigheter som samtiden och än mer framtiden efterlyser.

  Hans Eklind

  Kristdemokraterna, riksdagsledamot Örebro län, ledamot av Pensionsgruppen