• Kristdemokraterna: Förslag för bättre vård spåren i av Corona

  Vi har äntligen fått lägga året 2020 bakom oss. Det var på flera sätt ett kämpigt år och många viktiga lärdomar kommer att dras från rapporter och utvärderingar, ibland till ett högt pris. Kompetensen inom äldreomsorgen, samarbete och styrning av sjukvården nationellt är exempel där vi måste agera framåt. Vi behöver samtidigt se till psykosociala effekter och hur gemenskapen blivit lidande till följd av Coronas framfart.

   

   

   

   

   

   

   

  Ser vi till kompetens är det tydligt att tillgången till läkare inom den kommunala hälso- och sjukvården behöver säkras. Kristdemokraterna har därför föreslagit att det ska vara möjligt för kommuner i Sverige att inrätta funktionen äldreöverläkare. Med medicinskt ansvariga läkare i varje kommun kan äldre personer och deras anhöriga känna sig trygga med att det görs medicinska bedömningar kring sjukvårdsbehovet och att behovet alltid bedöms individuellt. Vi behöver också arbeta aktivt för att fler undersköterskor och sjuksköterskor får specialistkompetens.

  Vi Kristdemokrater menar vidare att ett ökat samarbete och tydlig nationell styrning är den kursriktning som krävs för att kunna säkra kvalité och tillgång av vård i hela landet. I samband med pandemin har det behovet blivit än tydligare, oavsett om frågan gällt upphandling av skyddsmaterial, hantering av provtagning eller vårdskulden vi står inför. Vaccineringen av personer på vård- och omsorgsboenden i Örebro har varit effektiv, och många har gjort ett fantastiskt arbete för att möjliggöra det. Samtidigt tror vi att ett tydligare nationellt ledarskap hade varit av godo om alla svenskar (som vill) ska vara vaccinerade till midsommar.

  Ett statligt huvudmannaskap av vården har varit en fråga som Kristdemokraterna drivit länge. Pandemin har stärkt oss i vår övertygelse.

  Samtidigt som vi tar fram förslag på nationell nivå för att stärka samarbetet mellan olika delar av vårt land, kan vi se positiva samarbetsansträngningar mellan kommun och region lokalt i Örebro. Ett sådant är det mobila närsjukvårdsteamet som möjliggör ökad kontinuitet i fall där till exempel ordinarie hemsjukvård har svårt att räcka till. Ett team som har möjlighet att genom sina olika kompetenser skapa en individanpassad, trygg och samordnad vård. Ett fortsatt gott samarbete lokalt främjar alla parter och bidrar till en förbättrad helhet för den enskilde.

  Slutligen vill vi lyfta insatser för att stärka gemenskap. Människan är en gemenskapsvarelse, hon blir till, växer och utvecklas i mötet med andra. Pandemin har gjort att vi behövt hitta ett nytt sätt att leva, den har förstärkt ensamhetsproblematiken, inte minst inom gruppen +70. Samtidigt har vi sett många kreativa idéer för att hantera den längtan vi känner efter varandra. Samtal bakom plexiglas och nya vanor med utomhusaktiviteter med mera.

  Vi Kristdemokrater vill möjliggöra för människor att leva i gemenskap. Det gör vi till exempel genom vår positiva hållning till senior- och trygghetsbostäder som vi tror har goda effekter på hälsan och gör att man inte behöver insatser från samhället i samma utsträckning. Därför var vi måna om att:

  ►behålla bidraget till privata fastighetsägare som möjliggör gemenskapsutrymmen, gemensamma måltider och aktiviteter för seniorer +70 i Örebro.

  ►avsätta 200 miljoner kronor till gemenskapsfrämjande insatser i vårt budgetförslag i Riksdagen. Pengar som skulle kunna möjliggöra för kommuner att delfinansiera gemenskapsvärdar anställda av kommunen till de byggherrar som bygger trygghetsboenden.

  I spåren av Corona är vi Kristdemokrater redo att verka för förbättrad kompetens, samarbete och gemenskap. Erfarenheterna från 2020 tar vi med oss, men låt oss nu blicka framåt. Ett nytt år är här, vi går mot ljusare tider.

  Ewa Sundkvist

  Kristdemokraterna, vikarierande regionråd

  Marlene Jörhag

  Kristdemokraterna, kommunalråd

  Anna Andersson

  Kristdemokraterna, vice ordförande programnämnd Social välfärd

  Artikeln är publicerad i NA den 2021-01-29