• Kunskap och rätt attityd är avgörande!

  ”Det behövs förebilder, verktyg att hantera sin problematik och insikt om att livet inte alltid är så lätt. Men det behövs också en insikt om att vi alla är unika individer som är lika mycket värda. Förändrade attityder, tidiga insatser och ökad kunskap både i och utanför familjen, skolan och vården tror vi är några vägar till detta!”
  Det skriver kristdemokraterna Marlene Jörhag, ordförande i Programnämnd Barn och utbildning och Malin Silén, ledamot i Beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel i NA den 15 mars som svar på en insändare kring NPF den 8 mars.

  Tack Agneta Söder och Pia Delin för att ni lyfter vikten av att hjälpa flickor med autism!

  Precis som ni beskriver så finns flera studier som visar på att flickor får en senare diagnos än pojkar, delvis för att symptomen är annorlunda jämfört med pojkar. Det gäller problematik inom flera områden såsom autism och ADHD, vilket också uppmärksammas allt mer av till exempel läkarna Svenny Kopp och Lotta Borg Skoglund och olika intresseorganisationer såsom Attention och Autism- och Aspergerförbundet. Även SVT skriver om detta i en artikel i samband med en dokumentär om hur vår könstillhörighet kan påverka hälsan (Vetenskapens värld den 22 februari).

  Vi Kristdemokrater är övertygade om att stödet till dessa flickor, och till personer runt flickorna, är avgörande för att personer med autism ska kunna utveckla sin potential. Genom bra stöttning tror vi att det handlar om att hitta verktyg för att kunna hantera livet, hela livet!

  Tidiga insatser är A och O. Föräldrastöd är viktigt och vid denna typ av problematik finns ofta en oro hos föräldrar redan när barnet är mycket litet. Den oron måste tas på allvar oavsett om barnet är en son eller dotter.

  Likaså håller vi helt med om att förskolan och skolan naturligtvis spelar en viktig roll. Ofta är det just skolpersonal som upptäcker svårigheterna, inte minst för att förskole- och skolmiljön är en utmanande plats på många sätt för barn med autism. Det är därför viktigt att vi utreder och sätter in adekvata insatser för att stötta barn och föräldrar på olika sätt.

  Det stannar dock inte där, för när skolan väl är avklarad ska eleven ut i arbetslivet och som vuxen stöter man ofta på helt andra utmaningar. Många lär sig att hantera sin funktionsnedsättning i vuxen ålder, men den växer inte bort. Även som vuxen upplever många med neuropsykiatriska svårigheter en oförståelse från omgivningen på grund av att de löser problem på ett ”annorlunda” sätt, för att de uttrycker sig ”alltför” rakt på eller för att de inte förstår underliggande budskap.

  Det behövs förebilder, verktyg att hantera sin problematik och insikt om att livet inte alltid är så lätt. Men det behövs också en insikt om att vi alla är unika individer som är lika mycket värda. Förändrade attityder, tidiga insatser och ökad kunskap både i och utanför familjen, skolan och vården tror vi är några vägar till detta!

  Marlene Jörhag

  Kristdemokraterna, kommunalråd och ordförande Programnämnd barn och utbildning, Örebro kommun

  Malin Silén

  Kristdemokraterna, ledamot Beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Region Örebro län