• Vi bygger klinisk forskning i den nära vården!

   

  Vi delar debattörernas välkomnande av att forskning inom primärvården och den nära vården lyfts i regeringens forskningsproposition. Samtidigt ser vi behov av att få sätta in debattartikeln i det regionala sammanhanget, det vill säga i Region Örebro län.

  Region Örebro läns hälso- och sjukvård och forskningsnämnder samverkar sedan flera år, i vissa delar även tillsammans med länets kommuner och Örebro universitet. Samverkan sker i ett flertal satsningar för att stärka den kliniska forskningen inom Nära vård och primärvård.

  Vi är självklart ödmjuka inför att vi i detta samarbete befinner oss i en uppbyggnadsfas, men låt oss nämna ett antal riktade satsningar som pågår.

  Vid respektive enhet har en distriktssjuksköterska möjlighet att genomgå av regionen betald forskarutbildning vid universitetet.

  Forum Äldreforskning är en plattform för såväl forskning som utveckling av regionens och kommunernas hälso- och sjukvård för äldre. Initiativet engagerar också Örebro universitet. Gemensamt utvecklas i två av länets kommuner ”Akademiska vårdboenden”, där forskning och akademisk vårdutbildning utvecklas i den kommunala vårdens miljöer.

  Två av länets vårdcentraler är så kallade universitetssjukvårdsenheter där forskningsaktiva medarbetare av flera professioner möts för att ur vårdens utmaningar utveckla den kliniska forskningen. Vid respektive enhet har en distriktssjuksköterska möjlighet att genomgå av regionen betald forskarutbildning vid universitetet. Till Region Örebro läns övergripande forskningsorganisation har också i dagarna erfarna forskare inom nära vård och folkhälsa rekryteras för att stimulera den fortsatta utvecklingen av klinisk patientnära forskning

  Dessutom är primärvården en självklar mottagare av Region Örebro läns breda forskningsstöd. Det gäller till exempel särskilda förordnanden för att möjliggöra att på deltid kombinera klinisk tjänstgöring och klinisk forskning, oavsett var inom hälso- och sjukvården eller tandvården den bedrivs.

  Vi är också stolta över att sedan många år ha ett särskilt Råd för medicinsk kunskapsstyrning, för närvarande lett av en forskningsaktiv disputerad distriktsläkare.

  Att överföra nya forsknings- och evidensbaserade rön till den kliniska vardagen är mycket viktigt. Både på nationell och regional/lokal nivå byggs ett allt bredare system för kunskapsstyrning. I länet har vi under det gångna året startat en organisation för att sammanväva klinisk forskning, regionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården i ett och samma system. Primärvårdens deltagande är där centralt och självklart. Vi är också stolta över att sedan många år ha ett särskilt Råd för medicinsk kunskapsstyrning, för närvarande lett av en forskningsaktiv disputerad distriktsläkare.

  Låt oss avsluta med att fritt citera regionens forskningsstrategi: ”Region Örebro län bedriver klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. I dag och i morgon”. Vi satsar särskilt på att säkerställa detta inom primärvård och nära vård.

  Margareta Ehnfors

  Kristdemokraterna, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, Region Örebro län

  Mats G. Karlsson

  forsknings- och utbildningschef, Region Örebro län