• KD Staffanstorp om suicidprevention och stöd till anhöriga

  KD Staffanstorp om suicidprevention och stöd till anhöriga.

  Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. Förutom att liv förloras är det omfattande psykiskt lidande för många olika parter. Folkhälsomyndigheten skriver att under den senaste 20-årsperioden har suicidtalet minskat i de flesta åldersgrupper utom bland de unga.Att problemen ökat för yngre människor under senare tid visar sig också i att samtalen till organisationer som tex Mind blir fler.

  2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord. I proposition 2007/2008:110 ”En förnyad folkhälsopolitiken” anförde regeringen att ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

  I samband med beslutet om nollvisionen antog riksdagen ett 9-punktsprogram för suicidprevention. Alla kommuner ska vara skyldiga att ha en handlingsplan för självmordsprevention och skolan har en viktig roll att spela genom att rusta såväl elever som lärare och övrig personal med kunskap och verktyg för att förstå och förebygga psykisk ohälsa och självmord. Enligt SuicideZero saknar 233 av 290 kommuner handlingsplan för att förebygga självmord.

  Statistiken talar sitt tydliga språk. Nya grepp måste tas i frågan om suicidprevention. Här vill vi i KD Staffanstorp se en tydligare strategi som bland annat är tydligt kopplat till verksamheterna inom både grund- och gymnasieskolan.

   

  För att fånga upp unga personer krävs det inte alltid enorma resurser, utan kan handla om att skicka mejl eller ringa ett telefonsamtal då och då. Vi måste tillsammans bli bättre på att fånga upp dem som är suicidnära. KD Staffanstorp efterlyser ett systematiskt arbetssätt i för att förebygga självmord.

  Vi ser en möjlighet att kunna lägga in ”fokuslektioner” i skolan som är framtagna av lärare och specialister inom ämnet. Att bättre kunna förstå sig själv är en del i lösningen att få ner antalet suicidfall.

   

  När väl någon tar suicid är det många som drabbas av sorg. Samtal med psykologer kan ske men det är inte alltid det hjälper. Många gånger kan en sjukhuspräst hjälpa till.Sjukhusprästerär specialiserade och har en stark tradition och förståelse för processerna kring sorgearbetet.

  Svenska kyrkan har nystartade samtalsgrupper för sorg efter självmord. Att höra andra människor tala om mycket svåra händelser i livet ger en styrka som får ensamheten i sorgen att blekna.Självmord är också fortfarande tabubelagt ochförknippat med skam. Avsaknaden av svar kan göra sorgen extra svår att bearbeta. Svenska kyrkan i Malmö har nu permanentat verksamheten.

   

  Vi i KD Staffanstorp vill att ett bredare grepp tas i frågor om självmordsprevention. Vi vill att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet. Målen ska vara tidsatta och uppföljningsbara och bygga på forskning. Resurser måste kopplas till de insatser som ska genomföras. Riktlinjer och rutiner måste tas fram till kommunens samtliga verksamheter.

   

  Vi pennan Martin Kjaerran, KD Staffanstorp