Vår politik

Handlingsprogram för 2015-2018

Förord 

Kristdemokraterna i Tyresö går till val på att göra Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå det mest effektiva samhället – utan ett mänskligare Tyresö.

Tyresö skall vara den mest attraktiva bostadsorten för alla åldrar i Stockholmsregionen. Bra barnomsorg och skola är en självklarhet. Rika möjligheter till friluftsliv och idrottsverksamhet. Tyresöborna ska känna sig trygga dygnet runt – överallt. En valfri och värdig äldrevård. Miljöfrågorna beaktas i all kommunal verksamhet.

Det kommunpolitiska arbetet innebär ansvar för en bred verksamhet. Våra barn och ungdomar ska ges en god start i livet. Det gäller att se individens möjligheter. Den som behöver stöd i livet ska kunna känna trygghet att kommunen tar sitt ansvar. Våra äldre ska veta att den kommunala äldreomsorgen sätter den enskilde individen i centrum.

Familjerna ska tillåtas att göra egna val. Det är inte kommunen som ska dirigera hur familjerna ska ordna med barnomsorgen. Föräldrar vet bättre än politiker. Varje familj är unik och måste få vara det. Med en sådan hållning från kommunens sida stärks familjerna och vi får en hållbar grund för samhällsbygget.

Kommunpolitikens inriktning måste vara att ge förutsättningar för hållbar utveckling, men påverkas naturligtvis i hög grad av de ramar som riksdag och regering ställer upp för det kommunpolitiska arbetet. Därför innehåller detta kommunpolitiska program en blandning av visioner som kan beslutas på kommunal nivå och sådant som måste beslutas på nationell nivå. Naturligtvis finns det saker i programmet som redan är infört/fungerar i vår kommun, men vi har med det ändå eftersom vi tycker det är viktigt att presentera ett heltäckande kommunpolitiskt program.

Kristdemokraterna har ingått i ledningen av Tyresö kommun i många år och vi är beredda att fortsätta ta ansvar för en fortsatt bra och stabil utveckling av vårt fina Tyresö.

Kristdemokraterna Tyresö

Innehållsförteckning

1. Stöd till familjerna för trygga uppväxtförhållanden

2. Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper i förskolan

3. Skola för trygghet, kunskap och utbildning

4. Gymnasieskola – fortsättningen in i vuxenlivet

5. Äldreomsorg med värdighet och delaktighet

6. Funktionsnedsättning och tillgänglighet

7. Socialt ansvar

8. Hjälp unga från utanförskap och kriminalitet

9. Kultur, idrott och friluftsliv för livskvalitet

10. En kommun för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

11. Stadsplanering för trivsel och trygghet

12. En jobbpolitik med fler i arbete

13. En kommun med god ekonomisk hushållning

14. Lokal och regional tillväxt – näringslivsklimatets betydelse

15. En kommun med en god personalpolitik
 

1. Stöd till familjerna för trygga uppväxtförhållanden

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Familjen är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället.

Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. Familjepolitiken ska stödja familjen, oavsett hur den ser ut. Den ska möjliggöra mer tid för barnen, öka familjens frihet och skapa möjligheter till en bra kvalitativ barnomsorg.

Hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet. Familjens situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter då det är där nästa generation medborgare formas.

Alla politiska beslut måste analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjen och de nära relationerna. Allt ifrån hur det påverkar familjeekonomin, balansen mellan arbete och fritid, tid för att vårda familjerelationer, barnens förutsättningar för ett gott liv. Politiska beslut måste ”familjesäkras”.

Kristdemokraterna vill att …

 • alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer
 • varje familj ska garanteras tillgång till en familjecentral, familjeteam, och dess tjänster
 • familjerådgivningen ska marknadsföras, utvecklas och alla som önskar samtal skall erhålla det
 • alla nyblivna föräldrar skall informeras om möjligheten till familjerådgivning

 

2. Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper i förskolan

Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för förskolan där respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden är grundläggande.

Det är viktigt att familjerna får ett inflytande över formerna för barnens barnomsorg och förskoleverksamhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans verksamhet ska drivas utifrån barns perspektiv och villkor där barn växer genom delaktighet och inflytande.

Förskolan ska präglas av god kvalitet där det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. För barns utveckling, växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen.

Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Gruppens storlek har stor betydelse för barnens trygghet och möjlighet till identitets- och språkutveckling.

Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. Föräldrar skall ha stor valmöjlighet i att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Kommunen skall fortsätta med vårdnadsbidrag.

Kristdemokraterna vill att…

 • stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola
 • barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå
 • familjedaghem med god kvalitet skall erbjudas som en fullvärdig förskoleverksamhet
 • möjligheten till barnomsorgspeng för egna barn som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar behålls
 • vårdnadsbidraget behålls
 • öppna förskolan behålls
 • barnomsorg på kvällar och nätter skall erbjudas till skiftarbetande föräldrar
 • alla förskolor skall vara anslutna till ett gemensamt kösystem

 

3. Skola för trygghet, kunskap och utbildning

Skolan har ett bildningsuppdrag där kunskap och värdegrund finns som en helhet för att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att möta framtiden. Det ska finnas ett nära samarbete med hemmen för att främja elevens utveckling. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Värdegrundsarbetet är grundläggande och ska genomsyra hela skolans arbete. Detta värdegrundsarbete ska ta sin utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den kristna och västerländska idétraditionen.

Skolan ska möta varje elevs förutsättningar i lärandet för att kunna uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. Skolan ska skapa en kreativ lärandemiljö som stödjer och stimulerar eleven att utveckla alla sina förmågor för att uppnå kunskapsmålen och nå sin fulla potential.

Väl utbildade och pedagogiskt skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Det är viktigt att höja statusen på läraryrket med fortsatta satsningar på höjda löner. Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god lärandemiljö, särskilt för barn i behov av särskilt stöd.

Att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. Mångfalden av skolor, såväl avseende utförare som programinnehåll ger den enskilda eleven möjligheter att få en utbildning som passar just individen. Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges lika förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kristdemokraterna vill att…

 • elever som inte uppnått målen i kärnämnena skall erbjudas sommarskola
 • lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet skall minska
 • lärarlönerna skall succesivt höjas relativt andra grupper i samhället
 • skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov av särskilt stöd genom att ha tillgång till specialpedagogtjänster
 • nolltolerans ska gälla för såväl mobbing och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö

 

4. Gymnasieskola – fortsättningen in i vuxenlivet

Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet. Brister i utbildningen på grundskolan får stora konsekvenser för att klara gymnasieskolan. Gymnasieskolan ska i så hög grad som möjligt utgå ifrån elevernas intressen, behov och framtidsplaner och möjligheter till personlig utveckling med en mångfald av studieinriktningar. Programmen ska ha en tydlig identitet men med olika inriktningar. En bredd av både teoretiska och praktiska program ska erbjudas eleverna, men allt behöver inte erbjudas av Tyresö kommun. Till det ska olika former av lärlingsprogram finnas i nära samverkan med det lokala näringslivet.

Gymnasieskolan skall ha en stor öppenhet för elever som vill ta ytterligare steg framåt att kunna läsa högskolekurser under sin gymnasietid men också ge möjlighet till att gå lärlingsprogram för att förberedas för sitt yrke.

Gymnasieskolan skall som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande. Skolan skall visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga utvecklingen.

Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna där får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever. En ökad samverkan med näringslivet kan påverka möjligheten för fler ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut i ordinarie arbetsmarknad.

Kristdemokraterna vill att…

 • gymnasieutbildningen ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program, liksom möjlighet till valfrihet för eleverna att välja mellan fristående eller kommunal skola
 • elever i gymnasieskolan ska ges möjligheter att läsa högskolekurser
 • det nya gymnasiet utformas både vad avser program och storlek enligt behov och modern pedagogik

 

5. Äldreomsorg med värdighet och delaktighet

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern och den egna förmågan.

Den enskilde (eller dennes anhöriga) känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. Därför måste äldreomsorgen vinnlägga sig om samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av hög kvalitet välkomnas, såväl ideella, kooperativa privata som offentliga.

Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar, så kallade Trygghetsboenden, där det finns möjlighet till gemenskap och viss tillgång till personal. Vi vill fortsätta planera för olika former av boenden, i de olika kommundelarna, där man kan känna gemenskap och trygghet trots att man inte har ett vårdbehov. Vi vill stärka rätten till äldreboende, alla ska känna trygghet i att det finns plats när man behöver det. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att öka självbestämmandet och delaktigheten för den enskilde. Det är viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man väljer att inte utnyttja den möjligheten.

Kristdemokraterna vill att …

 • kommunen fortsätter tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen
 • kommunen ska vidareutveckla sina kvalitetsuppföljningar aväldreomsorgsverksamhet, såväl avseende egen regi som alternativa utförare
 • personal i äldreomsorgen Silviacertifieras
 • personal i vården skall ha god förståelse för olika kulturer, religioner, samlevnads-former etc
 • att kommunen fortsätter med den gratis ”fixar-tjänsten”
 • kommunen ska satsa på äldres mat och måltider
 • särskilda boenden för personer med demenssjukdom byggs ut efter behov
 • kommunen arbetar för att det skapas fler boendeformer för äldre så att man inte behöver ha ett vårdbehov för att få dela gemenskapen och känna sig trygg

 

6. Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sin potential. Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättningar riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor. Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets förmåga eller oförmåga att möta personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Insatserna måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förutsättningar och behov. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga förutsättningar.

Det ska vara en självklarhet att hänsyn tas till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem.

Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Psykisk ohälsa tillhör den kategori funktionsnedsättningar vars yttringar inte alltid syns. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar och skamkänslor som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar.

Många personer med funktionsnedsättning erbjuds endast daglig verksamhet som sysselsättning. En tillgänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet att prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen ska fortsätta upprätta handlingsplan för tillgänglighet och delaktighet
 • väntetiderna för anpassade boenden för funktionshindrade minimeras
 • kommunens tjänstemän och lärare utbildas för bättre förståelse och bemötande av personer med funktionsnedsättning
 • kommunen aktivt samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i frågor som rör personer med funktionsnedsättning
 • kommunen fortsätter samverkan med handikapporganisationer för att uppmärksamma de brister som finns i samhället och även verka förebyggande
 • kommunen ska gå före med gott exempel genom matchning av lediga tjänster och anställa fler personer med funktionsnedsättning

 

7. Socialt ansvar

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. De sociala insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person och även visa på det personliga ansvaret för ett bra resultat.

Solidaritetsprincipen motiverar till gemensamt ansvar för alla människor. Politiken ska vara medborgarnas företrädare inte minst för de mest utsatta. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Sociala insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ge förutsättningar för inflytande och delaktighet för såväl vuxna som barn. Barns rätt till en trygg uppväxtmiljö är grundläggande. Barn som inte är trygga hemma är de mest sårbara och utsatta i samhället och de behöver samhällets stöd och skydd.

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är en viktig uppgift. Ca 400.000 barn i Sverige lever i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har dryckes- och drogvanor som måste brytas. Här behövs ytterligare utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst liksom samverkan med föräldrar och det civila samhället.

Det sociala arbetet ska särskilt uppmärksamma nödvändigheten av ett bra bemötande oavsett anledningen till den hjälpsökandes ärende. Särskilt viktigt är detta i mötet med barn och unga. Barns rätt att komma till tals skall tillgodoses i alla kontakter med socialtjänsten.

Det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd. Det handlar också om samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd så att de skall kunna gå till egen försörjning.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen skall ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter för stödverksamhet inom såväl barn och ungdomsvård som övrig socialtjänst
 • kommunen ska bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete för att motverka tidig alkoholdebut genom samverkan med skola och information direkt till elever och föräldrar förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska riskbruk och missbruk av såväl alkohol och droger som spel- och nätmissbruk i synnerhet bland barn- och unga
 • kommunen skall arbete för att få till stånd samverkan med bostadsföretagen, på samma sätt som man idag har med Tyresö Bostäder, för att kunna motverka vräkning där barn finns med i bilden
 • bemötandefrågorna ska uppmärksammas i synnerhet vid kontakterna med barn- och unga för att upptäcka och spåra riskbeteenden, samarbetet med Maskrosbarn är exempel på detta

 

8. Hjälp unga från utanförskap och kriminalitet

Ett strategiskt förebyggande arbete är en förutsättning för att minska risken för att unga ska komma i kriminella sällskap. En trygg uppväxt påverkar barns och ungas livsval. Sedan millennieskiftet har tyvärr grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen på en del håll i Sverige. I Tyresö har vi varit förskonade från de värsta avarterna där polis och räddningstjänst har svårt att agera på grund av våld. Det offentliga – staten, kommunerna och polisen – måste göra vad de kan för att förhindra framväxten av kriminella ungdomsgäng.

Familjens positiva roll för barns och ungas utveckling är obestridlig. En god familjepolitik är alltid en grundläggande förutsättning för ett fungerande brottsförebyggande arbete. Viktiga förebyggande insatser är stöd till familjer, att stärka skolans roll, motverka utanförskap och öka möjligheterna för unga att få jobb . Samtidigt behövs fler och mer kraftfulla insatser för att slå tillbaka mot de kriminella gängen.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen och civilsamhället tydligt markerar att det är oacceptabelt med kriminalitet
 • kommunen skall jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet genom åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor
 • det civila samhällets skall ha stor roll, föreningar ska uppmuntras att finnas med som en del i kommunens såväl förebyggande som kontinuerliga arbete för att motverka kriminalitet och främlingsfientliga tendenser
 • aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten

 

9. Kultur, idrott och friluftsliv för livskvalitet

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun. Kulturen och idrotten har en viktig roll i vårt mångkulturella samhälle att vara en enande kraft över etniska och religiösa gränser och skapa förståelse och respekt oavsett livsåskådning. Det politikens uppgift att skapa goda förutsättningar så att kulturen, idrotten och det rörliga friluftslivet kan blomstra.

Tyresö har ett stort och varierande föreningsliv. Det offentliga ska inte primärt utföra verksamheten, politiken ska däremot i samverka med föreningar och organisationer, skapa förutsättningar så att medborgarna erbjudas ett rikt och varierande kultur- och idrottsliv. Det civila samhället har stor betydelse för utvecklingen av kultur- och idrottsutbudet.

Kommunens kultur- och fritidspolitik ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, livsåskådning eller funktionshinder ska invånarna ha stor frihet i att ta del av och även utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Särskilt viktigt är detta för barn och unga.

Vi vill att Tyresö även i fortsättningen skall kännetecknas av ett rikt utbud av idrotts- och andra fritidsaktiviteter. Spontanidrott och det rörliga friluftslivet skall särskilt prioriteras. Valfrihet och mångfald skall prägla utbudet inom både kultur- och idrottsområdet.

Kultur handlar om mänskliga möten. Vi har alla behov av kultur. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar.

Kristdemokraterna vill …

 • verka för ett ökat utbud av kulturaktiviteter genom ett aktivt stöd till lokala kulturarrangemang som teater och konserter
 • att utbudet inom kulturskolan stimuleras och utvecklas
 • att det byggs ett kulturhus i Tyresö centrum
 • att idrottsanläggningar successivt byggs i kommunens olika delar i takt med befolkningsutvecklingen
 • att ridanläggningen i Fårdala rustas upp och byggs ut
 • att biblioteken utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen på mediaområdet så att de även i fortsättningen kan fungera som viktiga kulturella mötesplatser
 • att vi genom fortsatta satsningar på det rörliga friluftslivet behåller Tyresös starka ställning som friluftskommun
 • att insatser för kultur i vården främjas, bland annat genom ökade kulturaktiviteter på äldreboenden
 • att vi genom en ansvarsfull arkivering bevarar både den äldre historien och nutidshistorien i vår kommun

 

10. En kommun för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

Förvaltarskapstanken är den bärande ideologiska grundstenen för att nå visionen om trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Kommuner har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, där klimathoten reduceras, där energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretsloppstänkande. Insatserna måste tydligt gå mot en klar inriktning för användande av resurssnåla produkter och processer.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen fortsätter utveckla den lokala energistrategin
 • kommunen fortsätter satsa på energieffektiviseringar
 • byggande av lågenergihus uppmuntras
 • kommunen planerar för hållbara energisystem med långsiktiga mål och åtgärder
 • den kommunala fordonsparken successivt ersätts av miljöanpassade bilar
 • utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsätter
 • upphandling av ekologiska livsmedel till förskolor/skolor/äldreboenden och andra verksamheter främjas
 • kommunen ska ha minst 25 procent ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten
 • miljö-/klimataspekter och etiska aspekter lyfts fram i all kommunal upphandling
 • kommunen påverkar medborgarnas resvanor i en hållbar riktning
 • kommunen får ett bättre utbyggt källsorteringssystem

 

11. Stadsplanering för trivsel och trygghet

Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. Det goda samhället planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. När bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma område skapas mångfald, folkliv och mötesplatser. Det upplevs tryggare och områdena lever en större del av dygnet.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet. Men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material väljas med låg miljöpåverkan. Innegårdar och parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor.

Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter ska blandas och små lägenheter ska planeras i samma hus som större lägenheter. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planeringen. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i trygghetsplaneringen. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Tyresö är och skall vara en grön kommun. Närheten till skog och vatten är viktig. När ny bebyggelse planeras får vi inte göra avkall på detta. Omvandlingen av norra centrumdelen innebär ett stort tillskott av flerfamiljshus. Frånsett centrumdelen så skall bebyggelsen även i fortsättningen präglas av en lågmäld skala. Fortsatt utbyggnad av cykelstråk och kollektivtrafik. Tyresö bostäder spelar en stor roll för byggandet av hyresbostäder.

Kristdemokraterna vill att…

 • att tryggheten utomhus speciellt skall beaktas i samband med stadsplanering
 • förnyelsen av Tyresö centrum fortsätter i samband med omdaningen av norra delen
 • det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för det egna boendet
 • stor delaktighet ges för medborgarna i hela planprocessen
 • all nybyggnation måste anpassas efter den kringliggande bebyggelsemiljön
 • Östra Tyresös karaktär bevaras
 • det inte anläggs någon stenkross intill Lindalen. Om möjligt bör Tyresö köpa in marken, som nu ägs av Stockholms stad, och t.ex. använda marken för idrottsändamål eller annan verksamhet som inte är störande för de närboende

 

12. En jobbpolitik med fler i arbete

En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, som ger fler jobb och ökad välfärd. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik är därmed starkt beroende av ett fungerande utbildningssystem och en näringspolitik som främjar företagande. Med fler sysselsatta kan fler försörja sig själva och därmed få mer makt över sina liv. Med fler sysselsatta skapas också resurser för att förstärka samhällsekonomin och därmed värna välfärdssystemen så att de som bäst behöver samhällets stöd också kan få detta.

Eftersom företagen skapar arbeten är det viktigt att kommunen har positiv och serviceinriktad inställning till näringslivet, företagslots är ett exempel. Fortsätt att utveckla samarbetet mellan t.ex. företag-kommun-landsting-försäkringskassa-arbetsförmedlingen så att fler kan gå från arbetslöshet till arbete/studier. Det är särskilt viktigt att fånga upp ungdomar i ett tidigt stadium, bl.a. genom projekt som ”Ung i Tyresö” och ”En väg in, många vägar ut”.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen ska ha en pådrivande roll för samverkan mellan olika aktörer, t.ex. som i ”En väg in, många vägar ut” för att fler ska gå från arbetslöshet till arbete eller studier
 • kommunen arbetar vidare med ”Ung i Tyresö”
 • kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder som till exempel funktionsnedsättning, språksvårigheter till följd av utländsk bakgrund, sociala skäl eller personer som är i behov av rehabilitering.
 • kommunen ska stödja och uppmuntra socialt företagande

 

13. En kommun med god ekonomisk hushållning

En god kommunal ekonomi är en förutsättning för en väl fungerande kommun. Ett väl fungerande näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Alla verksamheter som kommunen finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

Kommun- och landsting måste tydligt markera vad som är kärnverksamheter och vad som ingår i det offentliga åtagandet, politikens gränser. Kommunen ska inte överta enskildas ansvar eller uppgifter, utan stödja den enskilde i sin vardag. Detta kallar vi för subsidiaritetsprincipen, dvs beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.

Målsättningen är att bibehålla nuvarande skattenivå och att finansiera nödvändiga satsningar genom omprioriteringar. Fler kommuninnevånare ger också mer skatteintäkter.

Kristdemokraterna vill att…

 • kommunen ska drivas med mesta möjliga service och kvalitet och med hänsyn tagen till kostnaderna för att undvika alltför högt skatteuttag av medborgarna
 • välfärdstjänsterna ska kunna levereras med en mångfald av utförare, bl.a. genom att använda LOV (Lagen om valfrihetssystem)

 

14. Lokal och regional tillväxt – näringslivsklimatets

betydelse

Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst är av avgörande betydelse för välfärdens finansiering och tillväxten i kommunen. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. Detta arbete kräver en kommunledning som går före och agerar som det goda exemplet. För kommunen handlar det om att skapa sig en inblick i och förståelse för företagens situation och behov, men även att skapa förståelse hos företagen för kommunens arbete. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja företagande. Ett led i detta är att kommunen numera har en näringslivschef på heltid.

Kristdemokraterna anser att…

 • kommunen vid upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) inte skall konkurera med s.k. egenregi
 • kommunen ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan
 • företagslots är ett bra sätt att förenkla ärendehanteringen för företag
 • LOV (Lagen om valfrihet) succesivt utökas till fler områden vilket öppnar nya möjligheter för det lokala näringslivet

 

15. En kommun med en god personalpolitik

Ett gott samhälle behöver en väl fungerande offentlig sektor, som i sin tur behöver en väl fungerande arbetsgivarpolitik – som i sin tur kräver att de förtroendevalda politikerna känner till sin roll som arbetsgivare och ledare.

För att kunna erbjuda innevånarna god service krävs kunniga chefer och medarbetare. Genom att erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter samt bra lön och karriärmöjligheter kan vi få bra medarbetare. Så långt som möjligt skall sysselsättningsgraden anpassas till de anställdas önskemål. Duktiga medarbetare skall belönas med högre lön.

Kristdemokratisk arbetsgivarpolitik bygger på att den enskilda medarbetaren ges möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. Kommunen skall utöva ett tydligt ledarskap som ger alla anställda möjlighet att med engagemang, delaktighet och inflytande utveckla kvalitet och service i verksamheten. Erbjuda goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö. Olika arbetstidsmodeller ska finnas som möjliggör både önskad arbetstid och tid för privatliv i livets alla olika skeden.

Kristdemokraterna vill att…

 • det skall vara lön efter prestation och ökad individualisering av lönerna
 • karriärmöjligheterna för kommunanställda utvecklas
 • öka mångfalden av utförare i offentlig sektor
 • tydliggöra och stärka ledarskapet – både det politiska och hos kommunens chefer
 • skapa goda arbetsvillkor
 • tillvarata och öka både arbetsgivarens och det egna engagemanget i rehabiliteringsarbetet
 • även i arbetsgivarrollen arbeta för att motverka all form av diskriminering
 • alla kommunanställda får adekvat kompetensutveckling