• Vår politik

  Program för Tyresö kommun 2019-2022

  Förord 

  Det kommunpolitiska arbetet innebär ansvar för en bred och viktig verksamhet. Kommunen är inte bara en myndighet utan likväl en serviceorganisation. Att alla kommuninvånare blir respektfullt bemötta, beslut blir rättssäkra och handläggning kring ärenden effektiva är därför viktiga byggstenar i det kommunala arbetet. Kommuninvånarnas önskemål ska även så långt som möjligt vara kommunens mål.

  Människovärdet beror inte på ålder eller den egna förmågan. Våra barn och ungdomar ska ges en god start i livet. Varje familj är unik och måste få vara det. Det gäller att se varje individs möjligheter och behov. Den som behöver stöd i livet ska kunna känna trygghet att kommunen tar sitt ansvar. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort.

  För Kristdemokraterna har politiken en uppgift att skapa förutsättningar för att Tyresöborna ska kunna utforma sin vardag istället för att politiken ska styra den. Familjerna ska tillåtas att göra egna val angående barnomsorg och skola. Människor ska kunna välja mellan olika hemtjänstutförare när de blir äldre och behöver hjälp. Politikers uppgift är att ge trygga alternativ. Vi vill ha mer valfrihet och mångfald.

  Tyresö ska vara en kommun som präglas av rika möjligheter till friluftsliv och idrottsverksamhet. Det ska vara tillgängligt för alla och erbjuda en bred mångfald. För Kristdemokraterna är det viktigt att Tyresöborna ska känna sig trygga dygnet runt – överallt. Detta är något vi på olika sätt behöver arbeta med, både inom politiken men även i civilsamhället. Tillsammans bygger vi vårt trivsamma Tyresö.

  Kommunpolitikens inriktning måste vara att ge förutsättningar för en hållbar utveckling, men påverkas naturligtvis i hög grad av de ramar som riksdag och regering ställer upp för det kommunpolitiska arbetet. Därför innehåller detta kommunpolitiska program en blandning av visioner som kan beslutas på kommunal nivå och sådant som måste beslutas på nationell nivå.

  Vi tycker det är viktigt att presentera ett heltäckande kommunpolitiskt program, därför innehåller programmet både sådant som redan finns i kommunen och sådant som Kristdemokraterna vill se i framtiden.

  Kristdemokraterna har ingått i ledningen av Tyresö kommun i många år och vi är beredda att fortsätta ta ansvar för en bra och stabil utveckling av vårt trivsamma Tyresö.

   

  Kristdemokraterna Tyresö

   

  Innehållsförteckning

  1. Fria och trygga familjer

  2. Barnomsorg och förskola

  3. Grundskola

  4. Gymnasieskola

  5. Äldreomsorg

  6. Ett samhälle för alla

  7. Trygghet och säkerhet

  8. Integration och samhällsgemenskap

  9. Kultur och fritid

  10. Så bygger vi Tyresö

  11. Miljö och klimat

  12. Jobb och näringsliv

  13. Kommunens ekonomi

   

  1. Fria och trygga familjer

  ”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.”

  Kristdemokraternas principprogram s. 91

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

  Idag ser vi emellertid hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga sig i hur människor väljer att utforma sin vardag. Det vill vi motverka. Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull. Vi ser också hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop. Upplevelse av stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar för att människor ska kunna utforma sin vardag så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

  Kristdemokraterna anser att

  • Tyresös familjerådgivning ska marknadsföras, utvecklas och alla som önskar samtal ska få
  • förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till Tyresös familjerådgivning som de kan nyttja om de vill eller har behov.
  • kommunen ska fortsätta erbjuda ABC-kurs för föräldrar och utöka programmet för att korta kön.

   

  2. Barnomsorg och förskola

  ”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.”

  Kristdemokraternas principprogram s.77

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Barnomsorgen och förskolan behöver ständigt utvecklas, därför erbjuds förskolans personal kontinuerlig kompetensutveckling i Tyresö. I Tyresö finns det även strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin som syftar till att kunna fånga upp barn med behov av stöd i tid.

  Kristdemokraterna anser att:

  • stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
  • barngruppernas storlek i förskolan ska minska ytterligare.
  • syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla och utökas, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.
  • barnomsorg under obekväm arbetstid ska fortsätta tillgodoses.
  • familjer ska kunna utnyttja barnomsorgpengen för att även ta hand om egna och anhörigas barn.

   

  3. Grundskola

  ”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.”

  Kristdemokraternas principprogram s.78

  Nyfikenhet och sökande efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har mot denna bakgrund i uppgift att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Detta ska vara en självklarhet för alla elever, även grundsärskolans elever ska ges, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever. Men skolan har också, som framgår av citatet ovan, ett fostrande uppdrag liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla.

  För Kristdemokraterna i Tyresö är det en självklarhet att det råder nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling. Det är viktigt då barns trygghet i skolan är grundläggande för elevernas studiegång. För att underlätta skolvalet har Tyresö Kommun valt att skapa öppna jämförelser mellan skolorna i kommunen på kommunens hemsida. På så sätt kan familjerna bedöma vilken skola som passar dem bäst. I Tyresö finns det även strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin som syftar till att kunna fånga upp barn med behov av stöd i tid. 

  Kristdemokraterna anser att:

  • möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas.
  • skolorna ska ha kompetens och avsatta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
  • särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas ytterligare.
  • personalen inom skolan ska kontinuerligt ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.
  • organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
  • vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv, i syfte att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.

   

  4. Gymnasieskola

  Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevernas behov och intressen och bör därför präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna.”

  Kristdemokraternas principprogram s.80

  Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som planerar att studera vidare som den som vill gå ut direkt på arbetsmarknaden. Möjligheten att studera är dock inget som ska vara begränsat till ett visst åldersspann. Möjligheten att komplettera sina studier ska finnas under hela livet. Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna, utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever.

  Idag ser vi dessvärre hur allt för många elever inte slutför sina gymnasiestudier. Särskilt gäller detta elever som börjar på något av de individuella programmen inklusive språkintroduktion. Många upplever också att de har valt fel program och byter därför till ett annat vilket ofta innebär att gymnasietiden förlängs.

  I Tyresö har vi Second Chance School är för ungdomar mellan 17 och 24 år som inte har gått klart gymnasiet och som inte arbetar. Där jobbar skolan med att hitta individuella lösningar för att komma ut i arbetslivet. Det är en framgångsrik och uppskattad verksamhet som Kristdemokraterna i Tyresö vill ha kvar.

  Kristdemokraterna anser att:

  • möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil, ska finnas.
  • alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  • kommunen ska ta fram åtgärder för att öka tryggheten och studieron på Tyresö Gymnasium.
  • ett fortsatt nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar.
  • gymnasiesärskolan ska fortsätta verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik eller lärlingsplatser.

   

  5. Äldreomsorg

  ”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.59

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Det finns idag flera varianter, som seniorboende, mellanboende och trygghetsboende. Vi vill fortsätta att planera för olika former av boenden i Tyresö, i de olika kommundelarna, där man kan känna gemenskap och trygghet trots att man inte har ett vårdbehov.

  Ett viktigt steg i utvecklingen av äldreomsorgen i Tyresö är att all berörd personal inom demensvården har Silviahemscertifierats. Det är en kvalitetshöjning av vården och Kristdemokraterna är stolta över att Tyresö Kommun är den första kommunen i Sverige som Silviahemscertifierat hela verksamheten, inte bara enstaka delar.

  Brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar utförs regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare. På hemsidan kan man också ta del av kommunens värdighetsgarantier för hemtjänsten och äldreboenden.

  Kristdemokraterna anser att:

  • det ska byggas fler trygghetsboenden, mellanboenden eller andra former av boende för äldre, så att – när personen själv bedömer att behovet finns – ska denna kunna flytta till en tryggare form av boende.
  • Vårdserviceteam ska inrättas, med personal som avlastar vårdpersonalen arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster och service i form av transporter och städning.
  • kvalitén på maten och måltidsituationerna inom äldreomsorgen måste bli bättre.
  • tillsammans med civilsamhället ska kommunen erbjuda träffpunkter med en variation av aktiviteter för äldre.
  • användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande.

   

  6. Ett samhälle för alla

  ”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.”

  Kristdemokraternas principprogram s.68

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet. Särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor. Därför har vi i Tyresö gett personalen inom skolan fortbildning för att upptäcka tidiga tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.

  I Tyresö finns det stöd att få gällande ekonomisk rådgivning ifall man är svårt skuldsatt. Detta tycker vi är bra och ska bevaras i syfte att stärka den enskilda individen och individens självständighet. Även tillgången till mans- och kvinnojourer ska fortsätta finnas.

  Kristdemokraterna anser att:

  • kommunen ska fortsätta bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
  • det sociala arbetet ska ha fortsatt fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • kommunen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer med funktionsvariation.
  • utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.

   

  7. Trygghet och säkerhet

  ”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt… Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.”

  Kristdemokraternas principprogram s.37

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv, alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet. För att bygga ett tryggare Tyresö, och för att undvika att miljöer som upplevs otrygga skapas, behöver trygghetsperspektivet vara en integrerad del i planering och genomförande av byggnationer.. Klotter ska omedelbart avlägsnas från offentliga miljöer.  En välarbetad kontakt mellan polisen och kommunen, för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet och arbeta brottsförebyggande, är även det en viktig del i trygghetsskapandet.

  I Tyresö har vi sedan många år tillbaka arbetat aktivt med stöd för brottsoffer. Det är en välfungerande modell som många andra kommuner tagit efter.

  I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit – tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang lär vi oss tillit, ansvarstagande och civilkurage.

  Kristdemokraterna anser att:

  • kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar ska finnas.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.

   

  8. Integration och samhällsgemenskap

  ”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.”

  Kristdemokraternas principprogram s.105

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på såväl nya som etablerade invånare i kommunen att vara öppna och inkluderande. Det är viktigt att alla medborgare accepterar de grundläggande värderingarna vårt land vilar på.

  Att snabbt lära sig språket och komma i egen försörjning är avgörande för integrationen. Integrationen börjar från dag ett och därför ska både svenskundervisning och sysselsättning ingå även för asylsökande. Genom heldagsaktiviteter redan under asyltiden motverkas utanförskap och integrationen underlättas. För att skapa en kortare väg till arbetsmarknaden kombinerar vi i Tyresö SFI-undervisningen med praktik. Eventuella försörjningsstöd kombineras med aktivitetskrav.  Kommunen uppmuntrar och stöttar även föreningar som aktivt arbetar med att få nyanlända i sina verksamheter.

  Kristdemokraterna anser att:

  • SFI ska erbjudas även under föräldraledighet med möjlighet att ha med sig barn.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas kontinuerligt för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • genomgången samhällsorientering för nyanlända ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
  • nyanlända ska erbjudas starta eget-utbildning på sitt modersmål.

   

  9. Kultur och fritid

  ”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.98

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och saknar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv.

  Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står många i socialt utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället. Ofta är detta personer som  även är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen.

  I Tyresö har civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, samfund och andra organisationer en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen sammanställer information och informerar om dessa möjligheter för att öka tillgängligheten av dessa. Kultur och fritid riktar sig inte till en viss målgrupp eller åldersgrupp och därför anser Kristdemokraterna att det är en självklarhet att personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till kultur- och fritidsutbudet. I samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhället får även våra äldre på äldreboenden tillgång till kulturen.

  Kristdemokraterna anser att:

  • stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande, förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • idrottsanläggningar ska fortsätta byggs i kommunens olika delar i takt med befolkningsutvecklingen, så att det även finns tillräckligt med platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen.
  • biblioteken utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen på mediaområdet så att de även i fortsättningen kan fungera som viktiga kulturella mötesplatser.
  • verka för ett ökat utbud av kulturaktiviteter genom ett aktivt stöd till lokala kulturarrangemang som teater och konserter.
  • utbudet inom kulturskolan utvecklas.

   

  10. Så bygger vi Tyresö

  ”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.101

  Hur kommunen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur Tyresö utvecklas och upplevs. När det goda samhället planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas, för en levande miljö.

  Tyresö är och ska vara en grön kommun. Närheten till skog och vatten är viktig. När ny bebyggelse planeras får vi inte göra avkall på detta. Kristdemokraterna i Tyresö vill förtäta framför allt i centrum, som ger möjlighet till flerfamiljshus, fler mötesplatser, bättre service och bättre kommunikationer. I övrigt värnar vi om karaktären i våra olika kommundelar vilket fortsatt innebär en lågmäld bebyggelse i större delen av kommunen.

  Förskolor, skolor samt boende för äldre och personer med funktionsvariation ska finnas med tidigt i planeringen. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i trygghetsplaneringen. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till cykel-, gång- och kollektivtrafik. Kommunen ska därför fortsätta prioritera tillgänglighetsfrågor vid planering för nyproduktion och av nya områden. 

  Kristdemokraterna anser att:

  • förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsvariation ska finnas med tidigt i planarbetet.
  • endast några få utvalda platser, framför allt i centrumområden, ska förtätas.
  • all nybyggnation ska anpassas efter den kringliggande bebyggelsemiljön.
  • Tyresö bostäder fortsatt ska ta ett stort ansvar för byggandet av hyresbostäder.

   

  11. Miljö och klimat

  ”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.”

  Kristdemokraternas principprogram s.137

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen är hållbara, bostadsmiljöer är sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara fortsatt prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar, vilket både är hälsofrämjande och bra för miljön.

  Kristdemokraterna anser att:

  • kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • kommunen ska verka för att medborgarnas resvanor blir allt mer hållbara.
  • kommunens förskolor och skolor ska vara giftfria, hormonstörande ämnen fortsatt ska fasas ut.
  • miljö-/klimataspekter ska lyftas fram i all kommunal upphandling.
  • kommunen ska verka för att busshållplatserna vid Tyresö Centrum, Norra Sköndal och Vattugatan ska förbättras.
  • kommunen ska verka för att inför en pendelbåt från Tyresö till Stockholm City.
  • kommunen ska fortsätta arbeta för trygga skolvägar – både cykel- och gångvägar.

   

  12. Jobb och näringsliv

  ”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.”

  Kristdemokraternas principprogram s.126

  Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade. Däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. I Tyresö har alliansen lagt ett uppdrag om att ta fram en ny strategi för näringslivsutveckling och entreprenörskap.

  Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens. I Tyresö är arbetslösheten förhållandevis låg. En förklaring till det är vårt samordningsförbund som utför många lyckade projekt. Vi har även ”En väg in” som är samverkan mellan kommunen, arbetsförmedling och försäkringskassan och som leder till att fler kan gå från arbetslöshet till arbete eller studier.

  Tyresö kommun vill gynna mångfalden i alla verksamheter och välfärdstjänster. Därför har kommunen tagit fram en plan vid upphandling för hur Lagen om valfrihetsystem, LOV, ska tillämpas för att öka antalet utförare inom olika kommunala verksamheter. Detta är något Kristdemokraterna tycker är bra och vill fortsätta stötta.

  Kristdemokraterna anser att:

  • det är viktigt att vi arbetar för ett fortsatt attraktivt företagsklimat.
  • gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis med stöd av Ung Företagsamhet samt fortsätta erbjuda gymnasieelever att bli ”sommarlovsentreprenörer”.
  • kommunen ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerade sociala företag.
  • försörjningsstöd ska fortsätta att kombineras med aktivitetskrav.

   

  13. Kommunens ekonomi

  ”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”
  Kristdemokraternas principprogram s.115

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd, men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar och effektivisering.

  En utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning blir det fler som ska försörjas med offentliga medel. Detta, i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på det offentliga, riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi kan förvänta oss av det offentliga, men också om hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

  Kristdemokraterna anser att

  • kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • skattesatsen, så långt det är möjligt, inte ska höjas.
  • styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna återkommande ska utvärderas.
  • medarbetare inom kommunen, så långt som möjligt, ska erbjudas den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.