• För att säkra vårdkompetensen behövs kristdemokrater både i Dalarna och Rosenbad

  Kompetensförsörjningen är en av välfärdens största utmaningar, särskilt inom vården och omsorgen. Därför är det en högt prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Både i Region Dalarna och i regeringen arbetar vi hårt för att lösa de bemanningsproblem som hälso- och sjukvården har. För visst är det så, att om vi ska kunna säkra framtidens kompetensförsörjning behöver åtgärder vidtas både här i Dalarna och i Rosenbad.

  Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031. Det innebär att antalet anställda inom hälso- och sjukvården behöver öka med ungefär nio procent under samma period. Samtidigt beräknas antalet personer i arbetsför ålder öka med endast fyra procent. Det är en ekvation som inte går ihop, och i Dalarna ser det inte bättre ut än i övriga landet. Situationen är komplex men inte omöjlig att lösa. Både vi i regionen och regeringen behöver göra sitt till.

  I Region Dalarna vidtar vi flera insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Det handlar om att stärka arbetsmiljön och utveckla ledarskapet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det handlar också om att förändra arbetssätten samt ta tillvara och utveckla våra befintliga medarbetare. Möjligheterna till fortbildning behöver utökas. Som en del av Samling för Dalarna vill vi bland annat införa fler utbildningsanställningar med full lön för undersköterskor och sjuksköterskor.

  En annan viktig åtgärd som nyligen har vidtagits i Dalarna är att vi har gett regiondirektören i uppdrag att inrätta ett vårdkompetensråd. Rådet ska strategiskt hantera utmaningarna inom vården och samverka kring kompetensförsörjning i syfte att stärka vårdens långsiktiga förutsättningar. Rådet ska också ge förslag på insatsområden och insatser som bedöms behövas för att nå ökad kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

  Även regeringen, med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i spetsen, har tagit tag i vårdens kompetensbehov. Tidöpartierna är överens om att det nationella åtagandet för kompetensförsörjningen behöver stärkas. I budgetpropositionen för 2023 avsätter man 3,2 miljarder kronor för att stödja arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Man avsätter även medel för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter samt för att öka vidareutbildningen av sjuksköterskor.

  I januari 2023 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Av planen ska framgå vilka ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen. Det handlar till exempel om insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom vården, för att locka tillbaka vårdpersonal som lämnat yrket samt för att attrahera nya medarbetare.

  Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är de facto en av framtidens viktigaste frågor för Dalarna och för hela Sverige. Både regionen och regeringen måste därför ta sitt ansvar och prioritera detta område. Sedan valet har sjukvårdspartiet Kristdemokraterna visat att man prioriterar kompetensfrågan, både i Region Dalarna och i regeringsställning. Vi kommer att fortsätta göra allt som står i vår makt för att säkra den framtida kompetensen i vården.

  Birgitta Sacrédeus