• Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

    Regeringen tar nu det första steget mot ett statligt huvudmannaskap för vården. Med syfte att minska byråkratin och göra sjukvården mer jämlik ska en parlamentarisk tillsatt kommitté arbeta för ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården.

    Sverige har fler läkare per capita och lägger mer pengar på sjukvården än EU-genomsnittet. Samtidigt har sjukvården länge brottats med bristande tillgänglighet, personalbrist och för få vårdplatser. Genom ett statligt ansvar för vården kan resurserna användas bättre och samtidigt jämna ut de skillnader som finns mellan landets 21 olika regioner som i dag bär ansvaret.
    – Det är viktigt att Sverige får en genomlysning av hälso- och sjukvården, så att patienter får en likvärdig behandling i vårt land, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd i Dalarna.
    Redan 2013 väckte socialminister och Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund frågan om att flytta ansvaret för sjukvården från regionerna till staten. För att minska byråkratin, korta vårdköerna och skapa en mer jämlik sjukvård i hela landet sågs ett behov av att reformera det svenska sjukvårdssystemet från 1862.
    Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att analysera för- och nackdelarna med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Detta ska resultera i en tidsplan och genomförandeplan för en stegvis förflyttning av huvudmannaskapet, som ska redovisas senast 2 juni 2025.