• Stärkt arbete mot våld i nära relationer

  Våld i nära relationer är förödande för de offer, främst kvinnor, som utsätts, för barnen i familjerna och indirekt för hela samhället. Därför ska vi som region göra allt som står i vår makt för att motarbeta våldet.

  Redan under våren 2023 antog Region Dalarna den länsgemensamma strategin Ett Dalarna fritt från våld, och idag beslutar regionfullmäktige om en Strategi mot våld i nära relationer, som stärker och konkretiserar arbetet framåt.

  Enligt strategin ska våld och förtryck i nära relationer förhindras genom samverkan men också genom att regionen som arbetsgivare tar en aktivare roll i att upptäcka samt hantera både våldsutsatta och våldsutövande medarbetare.

  Det behöver vara en självklar del i regionens systematiska arbetsmiljöarbete, vilket innebär att personalen även måste kompetensutvecklas vad gäller detta.

  Alla regionens nämnder, styrelser och bolag uppdras att följa upp arbetet och aktivt arbeta med frågan.

  Konsekvenserna av våldet är stora, både för individ och samhälle. Det offentliga måste göra mer, och genom denna strategi visar vi att vi gör vår del.