• Våra prioriteringar i budgeten för 2024

  I måndags fattade regionfullmäktige beslut om regionens budget för 2024. Till grund för budgeten ligger en handlingsplan som tagits fram för att nå en ekonomi i balans.

  – Genom utveckling, omställning och prioritering vill vi på ett ansvarsfullt sätt möta regionens utmaningar, säger regionråd Birgitta Sacrédeus (KD).
  Kriget i Ukraina påverkar oss alla, liksom inflationen och de generella kostnadsökningarna. Inflationen leder också till ökade pensionskostnader eftersom pensionernas minskade värde måste kompenseras. Framför allt på grund av detta står regionen inför en stor ekonomisk utmaning.
  Situationen kräver handling. Därför har en handlingsplan tagits fram med åtgärder som beräknas bespara 500 miljoner kronor per år. Exempel på åtgärder inom hälso- och sjukvården är reducerad användning av inhyrd personal, ökad produktivitet inom psykiatrin och utveckling av digitala arbetssätt. Exempel inom kollektivtrafiken är anpassning av trafiken efter de behov som finns och att inte köra trafik med mycket lågt eller inget resande. Exempel inom övriga förvaltningar är pausad nybyggnation av Kristinehallen, minskad lokalyta, effektivisering av administrationen och minskade inköp av konsulter.
  – Handlingsplanen är väl förankrad. Medarbetare och chefer på alla nivåer har varit involverade och framarbetat besparingsåtgärder. Man tar situationen på allvar och vill jobba smartare, vilket är mycket positivt, säger Birgitta Sacrédeus (KD).
  Vi väljer i detta läge att prioritera tre särskilda utvecklingsområden: förebyggande och hälsofrämjande arbete, säkerhet och beredskap samt kompetensförsörjning. För det första prioriteras vårdcentralerna, barn- och ungdomspsykiatrin, familjecentraler samt mobila och digitala lösningar. För det andra prioriteras arbetet med höjd beredskap inklusive ett nytt beredskapslager och civilförsvarsfrågorna. För det tredje prioriteras goda arbetsvillkor, utbildning och utveckling för medarbetare. Detta är nödvändigt för att stå väl rustade inför framtiden.
  Trots åtgärderna i handlingsplanen budgeterar vi för ett underskott på 519 miljoner kronor för 2024. En stor del av de ökade kostnaderna är dock tillfälliga, såsom de ökade pensionskostnaderna. Det innebär att regionen till 2026 kommer att kunna återställa underskottet och nå de ekonomiska målen.
  – Det kommer att vara tufft, men vi kommer att ta vårt ansvar för att varje generation själva ska bära sina kostnader, avslutar Birgitta Sacrédeus (KD).

  På bilden: Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Sofia Jarl (C), Elin Norén (S) och Birgitta Sacrédeus (KD)