• Årsmötet 2021

    Emmaboda partiavdelnings årsmöte hölls den 17 februari och detta år digitalt med anledning av den rådande coronasituationen. Huvudfokuset detta år var ärendebehandlingen.

    Verksamhetsberättelsen, verksamhetsrapporten, resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse för föregående år godkändes och lades till handlingarna. Därutöver antogs budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

    Inte heller detta år gjordes några omval i styrelsen. Däremot blev Albin Johansson nyvald som PDÅ-ombud efter Kerstin Fridholm som har flyttat från kommunen, och som därmed lämnar sin plats i styrelsen som blev vakant. Ny val- och kampanjledare blev Mikael Berzelius.


    Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Torgny Karlsson (ordförande) på mejl, eller Albin Johansson (organisationssekreterare) på mejl.