• KD:s budgettal för Alliansens gemensamma budget 2019

  Anna Blomquists tal för Alliansens gemensamma budget i Kommunfullmäktige i Karlskoga innan den antogs:

  Ordförande, ledamöter, åhörare och radiolyssnare

  Idag är ekonomin i fokus och skattepengar ska omvandlas till nytta.Våra medborgare måste kunna lita på att vi politiker tar ansvar för att varje skattekrona används på ett riktigt sätt, att vi visar respekt för de skattemedel vi fått förtroende att förvalta och att välfärd kommer före skrytbyggen.

  Vi i Kristdemokraterna har tillsammans med Alliansen lagt fram ett budgetförslag som ger utrymme för våra vallöften. I valrörelsen har vi bland annat lyft fram kärnfrågor som rör barn och ungdomar, äldreoch trygghet. I den gemensamma alliansbudgeten har vi lagt konkreta satsningar för att kunna genomföra det här. 

  Under valrörelsen pratade vi Kristdemokrater bland annat om vikten av en förskola där alla barn hinner bli sedda av förskolepedagogerna. Där pedagogerna kan gå hem med en känsla av att ha räckt till under dagen. Vårt mål är därför att införa ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i resterande barngrupper.

  Inom Alliansens förslag till budget finns nu medel för att påbörja processen att minska antalet barn i barngrupperna.

  Vi har också under valrörelsen lovat en ramförstärkning till skolan om 30 miljoner kronor, vilket nu också finns med i alliansens förslag till budget.

  Vi Kristdemokrater har under långt tid arbetat för att återinföra fältassistenter i Karlskoga kommun. Detta då vi anser att det förebyggande arbetet för ungdomar är av stor vikt. Att arbeta förbyggande måste ses som en investering på lång sikt, både ekonomiskt men också för kommuninvånarnas välmående. I dag har vi många orosanmälningar över barn och unga som misstänks fara illa och ungdomar som inte mår bra i kommunen, med fältassistenter har vi möjlighet att upptäcka och fånga upp unga på glid i tid. Vidare kan fältassistenter också skapa en högre känsla av trygghet.

  Utifrån detta finns nu i alliansens förslag till budget 2 miljoner kronor budgeterat för fältassistenter.

  När det gäller våra äldre så blir vi allt friskare och är mer medvetna. Alla medborgare ska kunna åldrars med värdighet och utan att behöva göra avkall på sitt sätt att leva. Många kommuner har infört en värdighetsgaranti, som ger något utöver vad man enligt lag har rätt till. Karlskoga har också en värdighetsgaranti men den är generellt hållen.

  Vi kommer att arbeta för att även Karlskoga inför en värdighetsgaranti som skall ge ett konkret mervärde för den enskilde.

  Av landets 290 kommuner har 160 infört lagen om valfrihet, LOV, och ytterligare 7 kommuner har beslutat om att LOV ska införas. Vi Kristdemokrater vill öppna upp för privata företag att komma in på marknaden och ge våra äldre en ökad valfrihet, att själva välja sina välfärdstjänster.

   

  Vi Kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.

  Utifrån detta yrkar jag bifall till Alliansens förslag till budget.

   

  Anna Blomquist

  Gruppledare för Kristdemokraterna i Karlskoga