• Kommunens ekonomi

  Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”

  Malmö stad är i stort behov av reformer och ett arbete för en långsiktigt stark ekonomi. Vi har som politiker ett särskilt ansvar för att förvalta malmöbornas skattepengar. Efter 28 år av socialdemokratiskt styre i staden har det gått i helt fel riktning med slöseri av skattepengar, en organisation som behöver effektiviseras och alldeles för hög arbetslöshet vilket leder till utanförskap och ökat beroende av skatteutjämning. Vi kristdemokrater är redo att förändra detta under kommande mandatperiod.

  Kommunen har över tid fått ett allt större åtagande med ökade förväntningar från invånarna. Det ställer stora krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse. Det handlar dels om att göra saker rätt, dels om att göra rätt saker.

  Varje människa är en resurs. Det är nödvändigt att fler människor i arbetsför ålder lyckas komma ut i egen försörjning. Effekterna av en bristande integration är inte bara ett misslyckande på individnivå utan något som hotar vårt samhälles sammanhållning och det offentligas finansiering.

  Vi kristdemokrater kommer inte att lova allt till malmöborna. Vi kommer fokusera på kommunens kärnuppdrag och att välfärden ska fungera. Allt annat är sekundärt för oss. I Malmö behövs det politiker som säger nej till onödiga utgifter med malmöbornas pengar. Den uppgiften tar vi på största allvar.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Malmö ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Målsättningen ska vara sänkt kommunalskatt på lång sikt – nej till skattehöjning i Malmö.
  • Styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas. På de områden där utgifterna ligger över kommungenomsnittet i kostnad ska en djupare analys genomföras.
  • Välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem (LOV), utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Det ska utfärdas kommunala servicegarantier för kommunens tjänster, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • Medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna välja den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • Omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas ut i samband med lönerevisioner. Särskild uppmärksamhet bör ges åt könsrelaterade skillnader.
  • Malmö ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.
  • Upphandlingsverksamhetens kompetens och styrka ska prioriteras för att ständigt effektivisera med fokus på såväl kostnad som kvalitet. Inför en samlad upphandlingsverksamhet.
  • Investeringar i fastigheter ska ske på ett finansiellt ansvarsfullt sätt och renovering respektive nybyggnation av kärnverksamhetens lokaler ska prioriteras.
  • En omorganisation genomförs med målsättning om en effektivare förvaltning.
  • En särskild nämnd för utbetalningar av alla bidrag till föreningar och privatpersoner med en utredningsgrupp för att kunna utreda eventuellt felaktiga utbetalningar införs.