• Grundskola

  ”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande, dels att tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.”

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas till sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn känner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre. I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning och i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus. Kunskaper som sedan bildar en grund för djupare analyser och reflektioner. Bildning som ger förståelse för samhället vi lever i och historien vi kommer ur.

  Läroplanen stipulerar att skolans värdegrund ska förmedlas i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” och ska prägla kommunens skolor oavsett om de är kommunala eller fristående. Barnkonventionen är numera lag och detta ger en bra grund att driva barnets rättigheter. Ett exempel är att Barnkonventionen ger barn rätt till en religiös identitet och mot den bakgrunden är det en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Det ska ges bättre förutsättningar för rektorer att utöva sitt ledarskap så de kan stanna länge på samma skola och göra det till en attraktiv arbetsplats för lärare.
  • Det ska avsättas mer resurser till elevhälsan för driva ett aktivt värdegrundsarbete, samt anställa skolpersonal som kan avlasta lärarna med att reda ut incidenter och elevkonflikter.
  • Alla skolor ska ha organiserade rastaktiviteter på skolgården
  • Skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal om respektive parts åtagande för att elevens skolgång ska fungera och uppsatta mål nås.
  • All skolpersonal (även kökspersonal, elevassistenter osv) årligen ska kompetensutvecklas kring bemötande och konflikthantering
  • Stor valfrihet och mångfald med alternativa utförare inom skola ska råda
  • Lika stora krav till kvaliteten ska ställas i alla pedagogiska verksamheter, oberoende om det är kommunala eller fristående förskolor/skolor
  • Svenskundervisningen ska stärkas för elever som har svenska som andraspråk istället för att erbjuda modersmålsundervisning utöver vad som är lagstadgat.
  • Det ska råda nolltolerans mot mobbning på Malmös skolor och utformas tydliga rutiner för Malmös skolor om hur mobbning ska hanteras
  • Alla vuxna som arbetar i skolan ska årligen lämna utdrag från brottsregistret samt utbildas i säkerhet, bemötande och konflikthantering
  • Friskolor såväl som kommunala skolor ska ha likvärdig tillgång i kommunen till ”resurskolor”, SU-grupper, mediautbud och bibliotek i Malmö.
  • En Demokrativerkstad ska byggas upp för Malmös högstadie- och gymnasie-elever. Förebild är Demokrativerkstaden i Stockholm som skapats av riksdagsstyrelsen. Unga i Malmö ska få tillgång till träning i demokratiska processer.
  • Vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare i högstadiet ska det läggas ett särskilt fokus på yrkesförberedande program på gymnasiet