• Miljö och klimat

  Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.”

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden.

  Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. I många av våra tätorter är bristen på tysta miljöer ett problem att förhålla sig till.

   

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Trafikregleringen ska ses över för att minska tomgångskörning.
  • Malmö stad ska prioritera att upphandla svenskproducerade livsmedel.
  • Bidrag till solceller på tak ska ges.
  • Värmeåtervinning ska uppmuntras.
  • Den lokala handeln ska stimuleras med mål att minska e-handel.
  • Bevara grönområden i Malmö.
  • Malmö ska söka medlemskap i Sveriges ekokommuner.
  • Fler och förbättrade cykelvägar ska komma till.
  • Det ska finnas sopkorgar vid varje gatuhörn.
  • Mer grönska och fler träd ska planteras i staden.
  • Kommunala fastigheter ska bli gröna genom solceller eller takvegetation.
  • Gröna tak och väggar ska premieras vid byggnadsproduktion.
  • Återvinningscentral i östra Malmö ska byggas.