• Kultur och fritid

  Invånarna i Malmö stad ska inte bara vilja bo här, de ska också vilja leva här – därför ska kulturpolitiken stödja kulturen, inte utforma den. Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö skapar attraktivitet och stärker en kommuns destinationskraft. Genom ett rikt förenings- och församlingsliv motverkas ensamheten i alla åldrar och samhällsgemenskapen främjas.

  Kulturstöd ska riktas till olika former av verksamhet, exempelvis dans, konst, teater, idrott och musik. Ett kulturellt och vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom ett engagemang innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Barn som läser och deltar i kulturella verksamheter genom livet är mer benägna att engagera sig för samhället och i lägre grad hamna i utanförskap. Barns rätt till kultur är dessutom lagstadgad enligt Barnkonventionen.

  Med offentlig finansiering följer skyldigheten att hålla utbudet tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt. En tunn plånbok ska inte vara något oöverstigligt hinder, och även om större kulturinstitutioner av uppenbara skäl måste placeras i större befolkningscentra, så ska dessa med lätthet kunna nås av såväl fotgängare och kollektivtrafikanter som privatbilister. Kultur i olika former betyder mycket för vår livskvalité. Vi vill öka satsningen och utsmyckningen exempelvis på äldreboenden, skolor samt kommunala verksamheter i övrigt. Det är också viktigt att kommunen uppmuntrar engagemang i civilsamhället. Denna samverkan kan skapa ett bredare utbud, men också mer tillgänglighet för alla stadens medborgare, oavsett var man bor eller storleken på plånboken.

  När man talar om kultur är det ofta konst, dans, teater, film och musik det första som kommer upp. Allt för ofta glöms stadens arkitektur och byggnader bort i kulturpolitiken. Arkitektur är kanske en stads mest synliga kulturella identitet och som präglar en stad över generationer och århundraden. Malmö är en stad som har drabbats hårt av rivningar och byggnation av kortsiktiga och ideologiskt feltänkta jätteprojekt. Vi kristdemokrater vill att Malmös kulturpolitik ska ha ett stort demokratiskt inflytande på hur vår stad ska se ut. Både när det gäller utsmyckning och nybyggnation.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Det ska ske en ökad samverkan mellan bibliotek, skolor, teater, MSO, balett och ungdomsorganisationer för att förmedla konstupplevelser till barn och ungdom.
  • Det ska satsas på konst- och kulturinslag för både äldreboenden och skolor.
  • Det ska utlysas minst ett större kulturevent per år, exempelvis klassisk balettfestival, orgelmusikfestival eller annan klassisk musikfestival.
  • Villkoren för bidrag till föreningar och studieförbund i Malmö ses över
  • Det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning.
  • Kommunen ska sammanställa information och aktivt informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.
  • Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud. Därutöver ska det finnas ett riktat utbud till dessa personer.
  • Kommunen ska införa ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet respektive kulturskolan.
  • Ett konstmuseum, med lokaler som är anpassade efter stadens enorma konstskatt, som där kan visas upp och bli tillgängligt för malmöborna. Malmö Konstmuseum ska ligga kustnära, exempelvis i Nyhamnen eller vid Luftkastellet för att lyfta fram stadens läge vid sundet.
  • Det utlyses en arkitekttävling med flera inbjudna internationella arkitektbyråer för ett nytt konstmuseum.
  • Malmöbornas demokratiska inflytande över arkitektur, nybyggnation och våra gemensamma stadsmiljöer ska öka.
  • Malmös historiska bakgrund och inte minst de historiska band vi har till Danmark ges en mer framträdande roll.
  • Ett större engagemang och bättre förutsättningar för idrottslivet i Malmö för flera idrotter ska prioriteras.
  • Det skapas möjligheter för längre projektstöd till föreningar i Malmö.