• Äldreomsorg

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Om man flyttar till ett boende för äldre, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, ska man så långt som möjligt få följa sina rutiner. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med civilsamhället exempelvis med föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest. Därför måste arbetet emot ofrivillig ensamhet intensifieras i Malmö.

  Socialdemokraterna har styrt Malmös äldreomsorg 28 år i rad och resultatet är nedslående. Malmös äldreomsorg ligger i botten i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Därför behövs ett nytt ledarskap i staden för att sätta äldreperspektivet främst. Det ansvaret tar vi kristdemokrater.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Lagen om valfrihet, LOV, eller annat valfrihetssystem ska införas för att möjliggöra val av ackrediterade utförare inom hemtjänst och särskilt boende.
  • Kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
  • Varje person som fyllt 85 år utan biståndsbedömning ska garanteras plats i anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Plats på särskilt boende ska fortsatt vara kopplat till ett biståndsbeslut.
  • Den enskilde ska kunna välja äldreboende och ställa sig i kö då plats inte kan erbjudas.
  • Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.
  • De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning, sexuell läggning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och anpassade boenden.
  • All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
  • Personal inom hemtjänsten ska erbjudas regelbunden reflektionstid under arbetstid.
  • Kommunen ska informera den enskilde om möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.
  • Det behöver byggas fler platser i anpassade boenden såsom seniorboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden.
  • Hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen.
  • Kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • Brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare.
  • Det ska finnas kuratorer tillgängliga i äldreomsorgen för samtalsstöd till boende och anhöriga.
  • Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
  • Kommunen ska ha rätt att anställa läkare.
  • Kommunen ska intensifiera arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen.
  • Det ska finnas wifi på alla äldreboenden.
  • Den medicinska kompetensen ska stärkas inom äldreomsorgen genom fler sjuksköterskor och ökad läkarmedverkan.
  • Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla äldre som fyllt 65 år.
  • Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.
  • Fungerande hemtagningsteam till stöd för äldre vid hemkomst efter sjukhusvistelse ska finnas.
  • Äldreombudsmannen i Malmö görs mer oberoende.
  • Avgiftsfri kollektivtrafik införs oberoende av tid på dygnet för de som fyllt 70 år.
  • Demensteamen återinföras.