• Ett tillgängligt samhälle för alla

  ”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.”

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionshinder men även personer som på olika sätt hamnat i ett utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små och naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges.

  Den egna familjen är alltid nödvändig, men ofta inte tillräcklig, för att klara av alla utmaningar. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid vara en utgångspunkt.

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns det tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet. Särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Många barn lever i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor.

   

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Malmö ska vara ett föredöme i att anställa fler personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • En översyn av hur färdtjänsten fungerar i Malmö genomförs.
  • Malmö stads tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).
  • Kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan säkerställa att det finns ändamålsenliga bostäder för personer med funktionsvariation.
  • När personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål.
  • Utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.
  • Det ska finnas en större variation inom daglig verksamhet.
  • Hela resekedjan inom Skånetrafiken ska tillgänglighetsanpassas.