• Trygghet och säkerhet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.”

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit – tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

  Grovt kriminella gäng har blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i utanförskapsområden där familjerna känner svag samhörighet med samhället.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Malmö ska få anställa poliser som delfinansieras av kommunen.
  • Ordningsvakter kan, i avvaktan på lagändring anställas som komplement för att öka tryggheten i det offentliga rummet.
  • Det ska ske en ökad satsning på det brottsförebyggande arbetet med fokus på organiserad brottslighet/gängkriminalitet, bidragsbrott, tillsyn, korruption och hedersrelaterat våld.
  • Samverkan Skola, Social, Polis (SSP) ska utvecklas och stärkas.
  • Samverkan med polis för att omhänderta personer som uppehåller sig illegalt i landet ska prioriteras.
  • Insatser mot svarthandel och annan oseriös verksamhet intensifieras.
  • Det ska ske snabba och resoluta insatser mot kriminella unga under 15 år.
  • Ideella föreningar med ungdomsverksamhet ska stödjas och uppmuntras.
  • Föreningsstödet ska vara utformat så att inte antidemokratiska föreningar ges bidrag.
  • Stödcentrum för unga brottsoffer ska skapas.
  • Kommunen ska erbjuda professionellt brottsofferstöd skilt från socialtjänsten.
  • Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.
  • Klotter omedelbart ska avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
  • Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter.
  • Tiggeri ska regleras i kommunens ordningsföreskrifter där det kan störa
  • Fortsatt satsa på familjecentraler som en viktig förebyggande och trygghetsskapande mötesplats.
  • Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering, våldsbejakande extremism och hedersproblematik.
  • Antalet trygghetskameror ska öka dels för att förebygga brott, dels för att lättare säkra bevis när något hänt.
  • Det brottsförebyggande arbetet ska intensifieras i samverkan med civilsamhället.
  • Flexibla nattstopp för tryggare busstrafik ska införas i hela Malmö.