• Barnomsorg och förskola

  ”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.”

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta barnen som har svårare att anknyta till många olika personer. Vi ser också en tendens till att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar familjernas möjlighet att välja.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Vi vill att barn som är tre år eller yngre ska tillhöra grupper om högst tolv barn.
  • Stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
  • Det ska ställas lika stora krav på kvaliteten i alla pedagogiska verksamheter, oberoende om dessa är kommunala eller fristående förskolor.
  • Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar (samverkan och planering i staden, pedagogiska nätverk etc).
  • Personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.
  • Kommunen ska utarbeta en policy och handlingsplan för hur man bemöter och hanterar hedersförtryck i förskola och skola och utbilda sina medarbetare i detta.
  • Förskolan ska vara ett erbjudande, inte obligatorisk.
  • Förskolan ska förmedla en värdegrund baserad på kristen etik och västerländsk humanism.