• Stadsbyggnadspolitik

  ”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.”

  Malmö behöver är en ny stadsbyggnadspolitik och en ny översiktsplan med en kursändring till att staden i stället för en massiv befolkningsökning får växa långsamt och långsiktigt med Malmöbornas bästa i åtanke.

  I kommunens egen befolkningsprognos förväntas Malmö nå en halv miljon invånare runt år 2050. Resultatet, av prognoser och drömmande utblickar, blir att staden behöver hantera en jättelik befolkningsökning på cirka 47 procent på ungefär 30 år. Som en jämförelse har stadens befolkning under de senaste 50 åren ökat med ungefär 30 procent.

  Hur vi väljer att bygga Malmö får en direkt politisk och ofta personlig påverkan på hur livet blir för oss Malmöbor. De problem Malmö har med barnfattigdom, trångboddhet, dåliga skolresultat, arbetslöshet och kriminalitet är delvis resultatet av en misslyckad Socialdemokratisk stadsbyggnadspolitik.

  Vi kristdemokrater vill istället att översiktsplanen tar avstamp i en ny berättelse om framtidens Malmö. Ett Malmö där fler barnfötter springer på gräsmattan i trädgården, där äldre kan välja en trygg boendeform som passar dem och där de som drömmer om det urbana livet får plats i en levande stad. Malmö ska vara en stad med olika täthetsgrad, där man väljer att utnyttja stadens förutsättningar genom att låta olika områden behålla sin karaktär. Då förstärker man de värden som har fått invånare och näringsliv att söka sig just dit till det specifika området. Stadens olika delar ska inte likriktas till en ocean av täta storskaliga kvarter med 4–8 våningshus.

  I det framtida Malmö finns det plats för mer än bara “så många människor som möjligt”. Vårt Malmö innehåller plats för grönska, gemenskap, vila, kommers, fritid, arbete och allt som är betydelsefullt för Malmöborna. En stad är mycket mer än bara antalet invånare, en stad är allas vårt hem.

  Kristdemokraterna i Malmö anser att

  • Det görs en ny översiktsplan för Malmö med en betydligt lägre utbyggnadstakt som gör att Malmö utvecklas i en socialt och ekonomiskt hållbar takt för malmöborna.
  • Det inte ska ske en storskalig förtätning av befintliga bostadsområden.
  • I Malmös framtida utvecklingsområden ska utrymme för företag, arbete och verksamheter få mer utrymme än idag. Samtidigt som även mark för grönområde, rekreation, fritid och barn ska få mer utrymme än idag.
  • Vid nybyggnation ska fokus framöver vara på småhus, townhouses/radhus av alla upplåtelseformer för att få fler barnfamiljer att stanna kvar i Malmö och ge fler familjer i Malmö en möjlighet till en egen trädgård.
  • För att öka mängden boendealternativ för Malmöborna behöver en större del av bostadsbeståndet vara äganderätt. Idag är det endast 13-14 procent av bostadsbeståndet och med nuvarande politik en krympande andel.
  • Den moderna urbana trädgårdsstaden ska byggas småskaligt, mänskligt och grönt i utbyggnadsområden utanför innerstaden.
  • Det ska byggas tätt och högt i centralt belägna nybyggnadsområden.
  • Skyddsrum ska planeras i samband med all nybyggnation.
  • Nya regler för flerbostadshus med tomträtt införs med en ny reglerad indexuppräkning för att säkerställa en jämnare kostnadsutveckling för dem som bor på tomträttsmark.
  • Nya regler och rättvisa förutsättningar för friköp av mark ska gälla.
  • Fler kategoriboende för specifika målgrupper som seniorbostäder, trygghetsboenden, studentbostäder, ungdomsbostäder och kollektivhus prioriteras.
  • Fler ägarlägenheter byggs för att ge Malmöborna ökade valmöjligheter i val av boende och för att minska andelen olovliga andrahandsuthyrningar i andra boendeformer.
  • Lägre inkomstkrav på MKB:s lägenheter införs så att fler blir aktuella för en större andel av MKB:s lägenheter och får ökad frihet i val av bostad.
  • Det skapas en ny policy för Lägenhetsenheten och kommunens sociala boenden.

  Parkering och trafik

  • Nuvarande parkeringspolicy revideras med fokus på Malmöbon och inte på färdsättet. Det är vi Malmöbor som väljer hur vi transporterar oss, inte politiker.
  • Boendeparkering till årlig kostnad på 200 kr för hantering av tillståndet och möjlighet till boendeparkering för alla som är mantalsskrivna inom en boendeparkeringszon.
  • Antalet parkeringsplatser med p-skiva och två timmars fri parkering i de centrala delarna av staden och generellt i anslutning till affärer och verksamheter utökas
  • Fler bussfickor skapas för bättre trafikflöden och minskade köer.
  • Möjlighet ges att samutnyttja kollektivtrafikkörfält utanför rusningstrafik
  • Trängselskatt i Malmö ska inte införas
  • Boendezonerna i innerstaden ska utökas