• Årsmöte

   

  Den 23 februari genomförde Kristdemokraterna i Sigtuna Kommun sitt årsmöte för verksamhetsåret 2021.

  ÅRSMÖTE
  KRISTDEMOKRATERNA I SIGTUNA KOMMUN
  23 feb 2022
  Inför årsmötet så berättade Erik Sedig om sina erfarenheter av sex års utvecklingsarbete i östra och södra Afrika. Mycket spännande och intressant att lyssna på.
  Utdrag ur protokollet
  Mötet Öppnas
  Ordförande Bengt Hellström hälsade alla välkomna till Mor Johannes kyrka i Valsta och förklarade årsmötet för öppnat.
  Erik Sedig valdes som årsmötes ordförande.
  Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen för det gångna årets verksamhet (2021) och presenterar resultaträkningen för KD Sigtunas partiavdelning.
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötes ordförande frågar årsmötet om vi kan ge ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.
  Beslut
  – Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. Noterades som enhälligt.
  Val av ordförande och val av vice ordförande för partiavdelningen
  Valberedningen förordar omval av Bengt Hellström som ordförande samt val av Anki Landenmark som vice ordförande för partiavdelningen för en tid av ett år.
  Beslut
  – Att välja Bengt Hellström till ordförande för en tid av ett år.
  – Att välja Anki Landenmark till vice ordförande för en tid av ett år.
  Val av övriga ledamöter
  Valberedningen förordar omval av Lina Cederferm och Kurt Pettersson samt nyval av Maksim Issa och Joel Sedig för en tid av två år.
  Beslut
  – Att välja omval av Lina Cederferm och Kurt Pettersson och nyval av Maksim Issa samt Joel Sedig för en tid av två år.
  Karsten Bjärbo, Olle Henriksson och Kerstin Eriksson är valda till årsmötet 2023.
  Val av val- och kampanjledare
  Johnny Johansson valdes på årsmötet 2021 som val och kampanjledare.
  Beslut
  – Att omvälja Johnny Johansson som Val och kampanjledare.
  Val av revisor
  – Valberedningen förordar omval av Per-Olov Eurell som revisor för verksamhetsåret, och då vi inte har någon revisorssuppleant så vänder vi oss till Partidistriktet om behov uppstår.
  Beslut
  – Att omvälja Per-Olov Eurell som revisor för verksamhetsåret
  – Att då vi inte har någon revisorssuppleant så vänder vi oss till Partidistriktet om behov uppstår.
  Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte
  Beslut
  – Att omvälja Johnny Johansson som sammankallande och omval av Ann-Marie Henriksson som valberedning för verksamhetsåret.
  Fastställande av valsedel för kommunvalet
  Nomineringskommittén består av Johnny Johansson ordförande, Karsten Bjärbo, Kurt Pettersson och Bengt Hellström. Nomineringskommittén har haft både fysiska och digitala möten där vi tagit fram namnen och turordning till valsedeln för Kommunfullmäktige. På den presenterade listan på årsmötet så är det 26 namn, vi har fått ett återbud som inte kommer att ersättas och listan kommer därför att vara 25 namn.
  Beslut.
  -Att fastställa nomineringskommitténs valsedel med 25 namn och turordning.
  Med vänliga hälsningar
  KD Sigtuna Kommun