• Årsmöte 15 februari 2023

  KRISTDEMOKRATERNA I SIGTUNA KOMMUN

  1. Mötet öppnas

  Ordförande Bengt Hellström hälsade alla välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

  1. Val av mötesfunktionärer

  Valberedningens förslag är a) Ordförande –Ellinor Bollman b) Sekreterare- Johnny Johansson, c) Två (2) justerare tillika – rösträknare Anders Forsman och Bengt Edström.

  Beslut:

  1. Ellinor Bollman väljs till årsmötesordförande
  2. Johnny Johansson väljs till mötessekreterare
  3. Anders Forsman och Bengt Edström väljs att justera mötesprotokollet samt att i förekommande fall vara rösträknare.

   Godkännande av kallelse

  Bengt Hellström redogjorde för när och hur kallelsen till årsmöte gått ut via Facebook den 23 jan. Vid ett flertal tillfällen så har det skickats SMS och att samtliga handlingar skickades ut den 29 januari till våra medlemmar.

  Beslut:

  • Att årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.

   Fastställande av föredragningslista

  Beslut:

  • Att fastställa föreslagen föredragningslista

   Fastställande av röstlängd

  Det finns en sammanställd röstlängd med totalt 17 röstberättigade medlemmar av totalt 90 i Kristdemokraterna i Sigtuna.

  Beslut

  • Att fastställa röstlängden till 17 röstberättigade medlemmar.

   Fastställande av arbetsordning för årsmötet

  Ellinor Bollman föredrog arbetsordningen för mötet.

  Beslut

  • Att fastställa arbetsordningen för mötet.
  1. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

  Bengt Hellström redogjorde för det gångna årets verksamhet (2022) och presenterar resultaträkningen för KD Sigtunas partiavdelning.

  Beslut

  • Att godkänna Sigtuna partiavdelnings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.
  • Att godkänna förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret och att resultatet  överförs i ny räkning.

   Revisorns berättelse

  Till årsmötet i Kristdemokraterna i Sigtuna kommun, organisationsnummer 802422–5800

  Undertecknad, av föregående ordinarie årsmöte vald revisor, har granskat bokföring, bokslut och förvaltning i Kristdemokraterna i Sigtuna kommun gällande räkenskapsåret 2022.

  Det är styrelsen som har ansvar för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen och föreningslagen. Det är styrelsen som är ansvarig för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel.

  Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

  Kristdemokraterna i Sigtuna kommun har under valåret 2022 haft kostnader som varit betydligt större än intäkterna. Årets förlust är större än föreningens egna kapital. Det egna kapitalet är förbrukat och är minus 111 690. Det gör att föreningen tekniskt sett är på obestånd.

  Då det finns en kommunicerad plan för att återställa kapitalet och få ekonomin i balans anser jag att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka:

  • att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
  • att årets resultat disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen
  • att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

  Märsta den 10 januari 2023

  Per-Olof Eurell

  Beslut

  • Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Årsmötesordförande frågar årsmötet om vi kan ge ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022.

  Beslut

  • Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Noterades som enhälligt.

   

  1. Fastställande av antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse (stadgarna paragraf 5 mom 1)

  Valberedningens ordförande Johnny Johansson förordar att det finns en önskan från styrelsen att vara totalt tio personer i styrelsen och samtidigt erbjuda de associerande förbunden plats i styrelsen (kd-k, KDU, KD-senior).

  Beslut

  • Att styrelsen är totalt tio personer och samtidigt erbjuda de associerande förbunden plats i styrelsen (kd-k, KDU KD-senior).
  1. Val av ordförande och val av vice ordförande för partiavdelningen

  Valberedningen förordar nyval av Anki Landenmark som ordförande samt nyval av Kerstin Eriksson som vice ordförande för partiavdelningen för en tid av ett år.

  Beslut

  • Att välja Anki Landenmark till ordförande för partiavdelningen för en tid av ett år.
  • Att välja Kerstin Eriksson till vice ordförande för partiavdelningen för en tid av ett år.
  1. Val av övriga ledamöter

  Valberedningen förordar omval av Olle Henriksson och Karsten Bjärbo för en tid av två år. Nyval av Bengt Hellström (gruppledare) för en tid av två år. Samt nyval av Adam Socha och Peter von Satzger för en tid av 1 år.

  Beslut

  • Att välja omval av Olle Henriksson och Karsten Bjärbo för en tid av två år.
  • Att välja nyval av Bengt Hellström (gruppledare) för en tid av två år.
  • Att välja nyval av Adam Socha och Peter Von Satzger för en tid av 1 år.

  Not. Joel Sedig, Maksim Issa och Kurt Pettersson är valda till årsmötet 2024.

  1. Val av val- och kampanjledare

  Det är inget inplanerat val under verksamhetsåret 2023. Men i händelse av extraval så är det bra om vi har ett årsmötesbeslut på vem som är val- och kampanjledare för KD Sigtuna.

  Beslut

  Att välja Johnny Johansson till val- och kampanjledare för verksamhetsåret 2023.

  1. Val av revisor (stadgarna paragraf 15 mom 2)

  Valberedningen förordar omval av Per-Olov Eurell som revisor för verksamhetsåret 2023, och då vi inte har någon revisorssuppleant så vänder vi oss vid behov till riksorganisationen.

   Beslut

  • Att omvälja Per-Olov Eurell som revisor för verksamhetsåret 2023.
  • Att då vi inte har någon revisorssuppleant så vänder vi oss vid behov till riksorganisationen.
  1. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte (stadgarna paragraf 16 mom 1)

  Under 2022 bestod valberedningen av Johnny Johansson som sammankallande tillsammans med Ann-Marie Henriksson. Johnny Johansson och Ann-Mari Henriksson tackar för förtroendet under de två senaste verksamhetsåren och tackar därmed för sig och önskar den nya valberedningen lycka till. Valberedningen har inget förslag på ny valberedning för verksamhetsåret 2023.

  Beslut

  • Att välja nyval av Ellinor Bollman som sammankallande. Omval av Johnny Johansson och nyval av Jennifer Hall som valberedning för verksamhetsåret 2023
  1. Val av ombud till partidistriktsårsmötet (4 st) (stadgarna paragraf 8 mom2)

  Årsmötet föreslår följande ombud för partidistriktsårsmötet. Ordinarie ombud- Erik Sedig, Bengt Edström, Kerstin Eriksson samt Anki Landenmark. Som ersättare- Anders Forsman, Lisbeth Edström, Maksim Issa och Joel Sedig.

  Beslut

  Att välja till ombud för partidistriktsårsmötet den 26 mars, ordinarie ombud- Erik Sedig, Bengt Edström, Kerstin Eriksson samt Anki Landenmark. Som ersättare- Anders Forsman, Lisbeth Edström, Maksim Issa och Joel Sedig.

  1. Fastställande av

  Bengt Hellström föredrog verksamhetsplanen och presenterade budgeten för 2023.

  Beslut

  a) Att fastställa verksamhetsplanen för 2023 i sin helhet.

  b) Budget (endast rapport, fastställdes 2023-01-25 av styrelsen) 

  1. Eventuella nomineringar till partidistriktets val av rikstingsombud.

  Årsmötes förslag till ombud för rikstinget är, Ordinarie ombud- Erik Sedig, Bengt Edström, Kerstin Eriksson samt Anki Landenmark. Som ersättare- Anders Forsman, Lisbeth Edström, Maksim Issa och Joel Sedig.

  Beslut.

  Att ordinarie ombud för rikstinget är Erik Sedig, Bengt Edström, Kerstin Eriksson samt Anki Landenmark. Som ersättare- Anders Forsman, Lisbeth Edström, Maksim Issa och Joel Sedig.

  Not. Nomineringar till parti distriktsstyrelsen är Karsten Bjärbo och Kerstin Eriksson. Det är inskickat sedan tidigare.

  1. Övriga rapporter från styrelsen

  Bengt Hellström föredrog de fastställda handlingarna, Kommunpolitiskt handlingsprogram och arbetsordningar för KD Sigtuna 2023-2026.

   

  1. Motionsbehandling, förslag från medlemmar (stadgar paragraf 4 mom 6)

  Det finns inga inkomna motioner att behandla från våra medlemmar.

  1. Övriga frågor
  2. Mötets avslutande

  Mötesordförande Ellinor Bollman tackade för förtroendet att leda årsmötet och önskar alla varmt lycka till under det kommande verksamhetsåret och överlämnar klubban till före detta ordförande Bengt Hellström som avslutar årsmötet.

  Underskrifter

  Mötesordförande               Justerare                             Justerare                     Sekreterare

  Ellinor Bollman                  Bengt Edström                  Anders Forsman        Johnny Johansson

  Med vänliga hälsningar
  KD Sigtuna Kommun