SVERIGE SKA FUNGERA.

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook

1 week ago

Tryggheten sviktar i vårt samhälle. Därför vill Kristdemokraterna bygga ut hela rättsväsendet och i synnerhet polismyndigheten för att långsiktigt kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten. Vi satsar 8,7 miljarder mer än regeringen de närmaste tre åren – det kommer behövas. I vårbudgeten gör vi specifika satsningar för ökad kvinnofrid. Kvinnojourerna runt om i landet tar idag ett stort ansvar. Kristdemokraterna anser att den senaste tidens händelser visar att behovet av trygga platser för hotade kvinnor är stort och föreslår att 20 miljoner skjuts till 2021. Likaså behöver stödet till brottsofferjourerna öka från halvårsskiftet med 20 miljoner kronor. Vi anser också att skadeståndsnivåerna måste höjas för brottsoffer och att skadestånd ska utbetalas automatiskt från staten till brottsoffret. Idag kan exempelvis en kvinna som blivit misshandlad av sin man själv behöva driva in skadeståndet från gärningsmannen. Detta måste förändras, men efter sju år har regeringen inte gjort något i denna fråga.Vi vill också se en riktad satsning på 150 miljoner kronor för att locka tillbaka pensionerade poliser som arbetat som utredare, då de många utredningar om mord och skjutningar sväljer allt för mycket resurser. På flera platser runt i landet har polisen försökt locka tillbaka pensionerade, erfarna utredare för att kunna lösa fler och mer komplicerade brott. Vår satsning kan underlätta detta.Kristdemokraterna vill också förstärka Polismyndigheten med 30 miljoner kronor per år för att kunna bistå hotade kvinnor med larm, pepparspray och kurser. De trygghetspaket som finns idag är inte tillräckliga och den som lever skyddad från en våldsam ex-man måste kunna skydda sig själv innan polis hinner komma till platsen. Alltför många blir utsatta för brott och våld utan att gärningsmannen straffas tillräckligt. Straffet för grov kvinnofridskränkning måste därför höjas och gärningsmännen få fotboja från dag ett. Kristdemokraterna anser att tryggheten måste komma först. Därför driver vi en politik som alltid ska stå på brottsoffrets sida. Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD)Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KD ÖKAR TILL 5,3 PROCENT! Kristdemokraterna lyfter rejält i senaste mätningen från Novus. Det är rimligt. Människor vill ha ett handlingskraftigt ledarskap med tydliga prioriteringar på sjukvård, äldreomsorg och trygghet. Sverige förtjänar bättre. Gå med i KD och hjälp oss byta regering! KD.nu/blimedlemMed vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Allt fler tunga socialdemokrater vill återinföra fastighetsskatten.Kristdemokraterna och Moderaterna avskaffade den gamla fastighetsskatten på goda grunder - ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en skatt. Vi kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten.Läs mer i Aftonbladet:KD.nu/ab210502Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

FRAMGÅNGSRIK INTEGRATION KRÄVER STRAM MIGRATIONEfter väldigt många turer har regeringens båda partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, kommit överens om en gemensam migrationspolitik. Därmed har de löst sina inbördes problem. Men landets problem återstår att lösa. Möjligheten att få till en migrationspolitik med bred uppslutning i riksdagen sprack sommaren 2020. Vi kristdemokrater beklagar det. Vårt parti, de flesta väljare och även en majoritet i riksdagen hade velat se en stramare migrationspolitik. En som ger oss chansen att klara integrationen, som inte innebär att människor slussas in i bidragsberoende och utanförskap, som hade gett oss utrymme att hjälpa de allra mest behövande människorna – oftast kvinnor och barn.Så blev det inte. Socialdemokraterna valde Miljöpartiet framför majoriteten och regeringsmakt framför realism.Därför kommer vi nu att agera i riksdagen. Tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kommer vi på tisdag att lägga fram sju förslag som komplement till regeringens politik. Bland annat vill vi ha krav på kunskaper i svenska för permanenta uppehållstillstånd, färre undantag för permanenta uppehållstillstånd och skärpta krav på försörjning vid anhöriginvandring.Med detta visar vi att det är vi som kan lägga fram en brett förankrad migrationspolitik som sannolikt har stöd av tre fjärdedelar av riksdagen. En migrationspolitik som håller i längden och inte orsakar ännu mer osäkerhet och konflikt. Den nuvarande regeringen kan inte göra det, eftersom varje beslut måste godkännas av Miljöpartiet.Sverige måste klara migrationen för att kunna klara integrationen. Och integrationen måste klaras om Sverige åter igen ska bli ett land vi kan lita på.Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

View on Facebook

2 weeks ago

Tryggheten först. Sverige befinner sig fortsatt i en pandemi och ekonomisk kris. Hoppet om att återgå till en mer normal tillvaro lyser starkt. Men det kommer krävas ett handlingskraftigt ledarskap för att ta oss ur krisen. Det är också mycket vi inte vill ska bli som vanligt igen. Vårdköerna var långa och vården ojämlik redan före pandemin. Barn och unga rörde för lite på sig och brottades med psykisk ohälsa. Många äldre satt ensamma. Poliserna var för få och våldet i nära relationer gjorde sig smärtsamt påmint - även före pandemin. Vi menar att tryggheten måste komma först – i krisen och efter krisen. Tryggheten att ha ett jobb att gå till och vård och omsorg när man behöver. Tryggheten att inte bli utsatt för brott eller våld. Och tryggheten som uppstår när vi gemensamt bygger ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan alla får och kan finna sin plats. Det är dags att agera därefter. Kristdemokraternas vårmotion handlar om både akuta åtgärder att hantera på kort sikt, men också åtgärder för att förhindra en värre kris på lång sikt. Det är möjligt för en bättre morgondag, men det krävs mod och handlingskraft. Det krävs prioriteringar. Vi sätter tryggheten först. Ett Sverige som fungerar. Ett Sverige att lita på. Läs alla våra budgetförslag kristdemokraterna.se/varmotion210429Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

MISSA INTE! KD presenterar sitt förslag till vårmotionEbba Busch och Jakob Forssmed presenterar Kristdemokraternas budgetförslag med anledning av vårpropositionen.Tid: Klockan 10.00 torsdagen den 29 april.Plats: livesändning Kristdemokraterna Facebook ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Sigtuna KommunRekordöverskottet ska användas förnuftigtPå torsdag den 29 april ska kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för 2020. En årsredovisning för ett år med händelser ingen någonsin kunnat förutse.I mars 2020, precis i början av Coronapandemin, visade den ekonomiska prognosen för året att det budgeterade resultatet på drygt 50 miljoner kronor riskerade att förvandlas till ett underskott på drygt 30. Således en ”Coronaeffekt” på mer än minus 80 miljoner kronor. Det nu aktuella bokslutet visar att sanningen blev en helt annan och Sigtuna gör som många andra kommuner i Sverige ett rekordresultat.Resultatet uppgår till hela 142,2 mkr (180,3 inklusive exploateringsintäkter), det vill säga 92 mkr mer än det budgeterade på 50,3 mkr. Det beror bland annat på att volymerna inom främst äldreomsorgen påverkades i en riktning som minskade kostnaderna och att Sigtuna erhöll statsbidrag i en utsträckning som förbättrade det totala resultatet. Det gör att till exempel självfinansieringsgrad och soliditet ökar, vilket skapar en stabil ekonomi som möjliggör framtida satsningar i verksamheterna.Kommunen ska tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och låg kostnad för skattebetalarna samt ge bra service. Under 2020 inleddes ”Serviceresan”, ett övergripande arbete med syftet att höja kvaliteten inom samtliga kommunala verksamheter. Arbetet började snabbt ge effekt och resultat i rätt riktning. Dessutom har det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan utvecklats och med ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram är det väldigt glädjande att följa resultaten och framgångarna. Sigtuna hamnar nu på plats 24 av 290 kommuner när det gäller elevernas resultat. Fantastiskt jobbat av barn- och ungdomsförvaltningen och all personal på våra skolor!Detsamma gäller utvecklingen på Arlandagymnasiet som länge brottats med stök, otrygghet och bristande studiero. I den årliga gymnasieenkäten i Stockholms län höjer sig Arlandagymnasiet rejält. Skolan ligger över snittet i de flesta kategorier, bland annat i lärarnas fokus på eleverna och i delaktighet i undervisningen.Under 2020 genomfördes kommunens första hållbarhetsredovisning. Den ersätter den tidigare verksamhetsberättelsen för miljö, men är mycket bredare än så. Redovisningen omfattar samtliga verksamheter och ligger till grund för arbetet med målet att verksamheterna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.Det är dock mycket kvar att göra innan Sigtuna tillhör landets 50 bästa kommuner i alla verksamheter. Inte minst inom äldreomsorgen där en hel del kvalitetsarbete fortfarande krävs. Arbetet är högt prioriterat och vi fortsätter ta krafttag för att lyfta kvaliteten från de bottennivåer vi tog över efter tidigare socialdemokratiska kommunledningar. Att övergången från kommunal hemtjänst till externa utförare skedde mitt i brinnande pandemi gav dock dåliga förutsättningar för snabba resultat i ökad kvalitet och vi är väl medvetna om att stora utmaningar kvarstår.Trots de utmaningar och de helt oväntade vändningarna till följd av pandemin, har den kommunala organisationen gjort ett fantastiskt arbete. Man har lyckats höja kvaliteten i de flesta verksamheter, samtidigt som man mycket framgångsrikt hanterat pandemins effekter.Målet att Sigtuna ska vara en av landets femtio bästa kommuner att leva, bo och verka i ligger fast och årsredovisningen för 2020 visar tydligt att vi är på rätt väg. Steg för steg, på område efter område blir Sigtuna en bättre kommun att leva, bo och verka i.• Olov Holst, gruppledare (M)• Gill Brodin, gruppledare (C)• Pernilla Bergqvist, gruppledare (L)• Karsten Bjärbo, gruppledare (KD)• Lars Björling, gruppledare (SfS)Stående från vänster; Karsten Bjärbo (Kd) och Lars Björling (SfS) Sittande från vänster: Pernilla Bergqvist (L), Olov Holst (M) och Gill Brodin (C) Med vänliga hälsningarKD Sigtunawww.marsta.nu/startsidan/rekordoverskottet-ska-anvandas-fornuftigt/ Foto Sigtuna Kommun ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

ÅTERHÄMTNINGSMÅNAD FÖR VÅRDPERSONAL Att jobba varannan helg. Ofta tolvtimmarspass med heroiska insatser på landets sjukhus. Att komma hem efter att barnen gått och lagt sig och försöka få livet utanför jobbet att fungera. Att bara försöka orka med. Signalerna är tydliga och larmen från frontlinjen och personalen har ekat under lång tid. Vi kan inte ta för givet att vårdpersonalen orkar hur länge som helst. Det måste finnas en plan för återhämtning. Därför presenterar vi nu en konkret satsning för vårdpersonalen. Alla medarbetare som slitit och sliter under pandemins extrema förhållanden ska under 2021 erbjudas en månads sammanhållen ledighet för återhämtning, utöver semestern. Det gör vi möjligt genom att en del av de 13200 sjuksköterskor och andra vårdutbildade som lämnat vården och idag arbetar i andra branscher, kan lånas ut och tillfälligt anställas i sjukvården. För att möjliggöra detta får arbetsgivare som lånar ut personal också ersättning. Det är ingen nyhet att vårdpersonalen gått på knäna under lång tid. Vi har påtalat det för regeringen i möte efter möte. Men regeringen gör inte tillräckligt.I sommar ska vårdpersonalen kunna ta semester men utöver det måste personalen som gjort extraordinära insatser i pandemin ges en återhämtningsmånad för att undvika massjukskrivning längre fram.De förtjänar vila och tid med sina familjer. Vi har kunnat lita på dem. Nu ska vi visa att de kan lita på Sverige.Läs Ebba Busch, Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johanssons debattartikel i SvD, www.svd.se/kd-ge-vardanstallda-en-manads-extra-ledighet?fbclid=IwAR0hy7OZPZQ1qXlv20iGJRY5_wYu52l6... Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Besök vår FB-sida

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD