SVERIGE SKA FUNGERA.

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook

1 month ago

Vårt utgångsläge ifall det skulle komma att bli extraval i Sverige är mycket gott. I en färsk undersökning från Sentio får vi 6,8%. En ökning med 1,6 procentenheter sedan förra mätningen. Och vi brukar öka i riksdagsvalrörelser.Det är inte säkert att fina opinionssiffror avgör valet. Det kan istället komma att handla om pengar. Partiernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig mer än du tror. S satsade i förra valet 146 miljoner kronor, med ett stort bidrag från LO. Centern är, med 1,8 miljarder i kassan, ett av världens rikaste partier. De satsade 70 miljoner kronor i förra valet.I nästa val ser de rikaste partierna ut att kämpa på samma sida. Låt inte pengar avgöra utgången i nästa val. Swisha KD för en ny regering. En regering man kan lita på!Swisha till: 123 515 70 03Meddelande: VALFOND samt ditt namn och ort.Mer information om gåvor och fler sätt att ge:KD.nu/boostavalfondenBli också medlem i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

View on Facebook

1 month ago

Vilka satsningar kommer Sigtuna kommun att göra kommande år? Vad kommer kommunen att investera i? Hur ser prioriteringarna ut och hur hög blir skattesatsen? Nu är mål och budget för 2022-2024 antagen.Skattesatsen för invånarna i Sigtuna kommun kommer under 2022 att vara oförändrad på 20.00 procent. Men vad gör Sigtuna kommun för invånarnas skattepengar?Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen, säger:- Det viktigaste för oss är att våra kommuninvånare ska känna att deras skattepengar används förnuftigt och går till rätt saker. Vi ser att vi blir bättre på många områden, men vi har fortfarande en bit kvar till att bli en av landets bästa kommuner att bo, leva och verka i. I kommunens viktigaste styrdokument mål och budget, som antogs under kommunfullmäktige den 17 juni, är varenda krona öronmärkt. Så här kommenterar Olov Holst satsningarna för 2022:- Samhällsbyggnadslyftet, arbetsmarknadspaketet, fokus på kunskap och resultat i skolan i kombination med fortsatta satsningar på trygghetsarbetet kommer fortsätta ha högsta prioritet under 2022. Det är också viktigt för oss att det lokala näringslivet mår bra och vi fortsätter därför satsa på ökad service till kommunens företagare och stötta de företagare som lidit stort under pandemin.•Samhällsbyggnadslyftet: Under 2022 fortsätter det arbete som påbörjats i år med att minska segregationen i kommunen, ett arbete som är kommunövergripande, långsiktigt och av allra högsta prioritet.Det handlar dels om sociala insatser men också om att bygga på ett annat sätt, att hitta en balans mellan upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.•Trygga och Snygga Sigtuna kommun: Under 2022 kommer det att läggas ännu större kraft på olika typer av trygghetsskapande åtgärder, framför allt i de fysiska miljöerna.Trots de många trygghetssatsningar som redan gjorts, består invånarnas känsla av otrygghet och arbetet ska därför intensifieras.• Arbetsmarknadspaketet: Coronapandemin har påverkat Sigtuna kommun och arbetsmarknaden hårt. Arbetet med att mildra, möta och motverka hög arbetslöshet samt att fler lever på ekonomiskt bistånd ska fortsatt ha stort fokus under 2022.För att minska avhopp från gymnasium och Komvux kommer studievägledningen att stärkas.För att nå de som varken studerar eller arbetar genomförs uppsökande insatser och satsningar på exempelvis praktik, arbetsträning och jobbcoachning kommer att förstärkas.Sigtuna kommun inleder även ett långsiktigt samarbete med näringslivet kring kompetensförsörjning.•Näringslivslyftet: Målsättningen är att Sigtuna ska vara bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller lokalt företagsklimat.För att nå dit ska kommunen under 2022 utveckla och fortsätta arbetet med att stärka dialogen med företagen, ge bättre service och skapa gynnsammare förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa.•Agenda 2030: Inom alla verksamheter och i samtliga mål som Sigtuna kommun satt upp för 2022, ska såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet inkluderas.Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vårt utgångsläge ifall det skulle komma att bli extraval i Sverige är mycket gott. I en färsk undersökning från DN Ipsos får vi 6%. Dubbelt så stora som samma mätning under förra mandatperioden. Och vi brukar öka i riksdagsvalrörelser.Aftonbladet Demoskop visar dessutom att Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) toppar förtroendeundersökningen.Det är inte säkert att förtroende avgör valet. Det kan istället komma att handla om pengar. Partiernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig mer än du tror. S satsade i förra valet 146 miljoner kronor, med ett stort bidrag från LO. Centern är, med 1,8 miljarder i kassan, ett av världens rikaste partier. De satsade 70 miljoner kronor i förra valet.Det kan bli extraval och i nästa val kämpar de rikaste partierna på samma sida. Låt inte pengar avgöra utgången i nästa val. Swisha KD för en ny regering man kan lita på!Swisha till: 123 515 70 03Meddelande: VALFOND samt ditt namn och ort.Mer information om gåvor och fler sätt att ge:KD.nu/boostavalfondenBli också medlem i KD!KD.nu/blimedlem Visa mindre ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Sommaren är här och pandemin börjar släppa sitt grepp. För kristdemokraterna är barns och ungas möjlighet att få ta del av idrott en prioriterad fråga.2020 blev tyvärr ett år då många unga slutade att idrotta på grund av pandemin. Enligt riksidrottsförbundet handlar det om ett minus på sex miljoner (!) deltagartillfällen (10 procent). Gymnastik, kampsporter, innebandy och parasport har noterat en nedgång på 40 – 50 procent. Det finns undantag inom fotboll, golf och ridsport, men generellt är det en oroande nedgång för svenskt, ungdomligt idrottande.En överhängande risk är att barn som slutat idrotta inte hittar tillbaka till idrotten efter pandemin. Detta ser vi som mycket allvarligt.Vi kristdemokrater har förslag om ett Fritidskort till alla barn i årskurs 2–9, laddat med mellan 500 och 2400 kronor öronmärkta för deltagaravgifter i aktiviteter i föreningsliv eller kulturskola. Vi har tittat på andra nordiska länder som Island och Norge, som inför eller har infört detta. Vårt förslag skulle innebära att nära en miljon barn stöttas till en aktiv och meningsfull fritid, varav mest stöd ges de ca 150 000 barn som behöver det mest. Vi avsätter 850 miljoner kronor till Fritidskortet i vårt alternativ till statsbudget för detta.Utmaningen att få fler unga i rörelse har vuxit sedan pandemin och vi behöver nu växla upp för att hjälpa unga till ett sunt och glädjefyllt idrottsliv.Roland Utbult (KD)Kultur- och idrottspolitisk talesperson, KristdemokraternaMed vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

KD ökar till 5,6% i Aftonbladet/Demoskop. Det är mer än dubbelt så mycket som i denna undersökning vid samma tid under förra mandatperioden. Tack alla sympatisörer!Gå med i KD du också!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

4 juni är assistansens dag.Det handlar om att leva, inte bara överleva.Det kan vara svårt att ta in, men idag tvingas en stor andel av människor med omfattande funktionsnedsättningar kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rättighet. Det handlar exempelvis om assistans för att sköta sin hygien eller att ta av och på sig sina kläder. Ja, till och med för att äta.Självbestämmandet är dessvärre nästan obefintligt för många människor med funktionsnedsättning i Sverige idag.Samhällets stöd och skyddsnät brister. Detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara på assistansens dag som inträffar imorgon. För det handlar i grund och botten om att varje människa ska kunna leva, inte bara överleva.Ebba Busch, David Lega och Pia Steensland skriver idag i HejaOlika.Läs hela debattartikeln:hejaolika.se/.../ebba-busch-starkt-ratt-till...Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Just nu är de författningsförslag som finns i regeringens promemoria ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör” ute på remiss. Sista svarsdatum är den 11 juni så tiden är lite knapp, men jag hoppas att ni fortfarande har möjlighet att påverka i era respektive kommuner eller regioner.Kristdemokraternas största kritik är att regeringen har föreslagit att ”barnets bästa” INTE ska införas som eget rekvisit i lagstiftningen. Det är av absolut största vikt att de remissinstanser som ska yttra sig och som vi politiskt kan påverka i form av regioner och kommuner lyfter denna kritik. Kristdemokraterna driver i riksdagen att ”Barnets bästa” ska införas som ett eget rekvisit eftersom regeringen har valt att inte lägga fram förslag kring detta. De gör vi genom att riksdagen kommer tillsätta egen utredning och med andra ord ta över regeringens lagstiftningsprocess. Processen har stöd ifrån SAMTLIGA partier förutom regeringspartierna. I direktiv till riksdagens utredning som socialutskottet antagit och där alltså endast S och MP reserverat sig står det bl a följande: ”En utredare får i uppdrag att göra en fördjupad analys av det förslag som Utredningen om tvångsvård för barn och unga lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) om att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra.” Vikten av att införa ”barnets bästa” som eget rekvisit grundar sig i en utredning som syftade till att ge bättre skydd och samhällsvård till barn och unga som Maria Larsson (KD) tillsatte under Alliansregeringen 2012. Utredningen blev klar först 2015 då vi tyvärr hade förlorat regeringsmakten. Den rödgröna regeringen tog emot utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård” (SOU2015:71) där huvudutredaren hette Håkan Ceder, men dessvärre valde regeringen att inte ta förslagen vidare. Socialdemokraternas bristande intresse och initiativ gällande utsatta barn har varit milt uttryckt häpnadsväckande.Det har kommit till min kännedom att flera kommuner och regioner som är remissinstanser till den aktuella promemorian ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör” redan beslutat i en för regeringen mycket positiv anda. Det är beklagligt, men ett positivt besked har dock kommit från Malmö där en enig arbetsmarknads- och socialnämnd har samlats kring följande text i remissvaret:”Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att barnets bästa bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra i enlighet med förslaget i Utredningen om tvångsvård för barn och ungas slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).”Detta är den huvudsakliga innebörden i kritiken som behöver framföras i remissvaren. Därtill får man gärna exemplifiera hur det kan ske med exempel från Håkan Ceders utredning om tvångsvård för barn och unga (SOU 2015:71) från 2015. Där har vi framför allt lyft upp den text som säger ”Vid bedömningen ska det fästas särskilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge med och relation till vårdnadshavarna samt om barnet har en nära relation till familjehemsföräldrarna och en god förankring i den sociala miljön (11 kap. 2 § i författningsförslaget)”. Dessa bedömningsgrunder kan sammanfattas i följande punkter:• Barnets egen inställning• Hur gammalt barnet var när det placerades i familjehemmet• Hur lång tid barnet vistats i familjehemmet• Barnets umgänge med och relation till vårdnadshavarna• Barnets relation till familjehemsföräldrarna och förankringen i den sociala miljönDetta är punkter man kan ta upp och hänvisa till. Intressant i sammanhanget är också att andra länder redan beaktar motsvarande i sin lagstiftning så varför ska inte Sverige kunna detsamma?Kristdemokraterna är också kritiska till att regeringen tycks anse att flyttförbud är ett fullvärdigt alternativ till att införa ”Barnets bästa” som eget rekvisit. Vi menar i likhet med Håkan Ceders utredning från 2015 att flyttförbudet inte ger en tillfredsställande trygghet, rättssäkerhet och långsiktighet för barnet. Här skriver utredningen från 2015 följande: ”Med ovanstående förslag bedömde utredningen att det inte kommer att finnas behov av flyttningsförbud i samband med att vård enligt LVU upphör. Utredningen ansåg dock att bestämmelserna om flyttningsförbud behöver finnas kvar för att förhindra skadliga hemtagningar av barn som är frivilligt placerade. I det sammanhanget nämnde utredningen att flyttningsförbudet syftar till att vara en temporär åtgärd för att förhindra en alltför hastig hemtagning från föräldrarnas sida och att det bara kan tillämpas för att förhindra en förestående flyttning av barnet och inte då barnet redan tagits hem av föräldrarna.”Utifrån detta underlag är det vår förhoppning att så många remissinstanser som möjligt följer upp den linje vi Kristdemokrater driver i riksdagen tillsammans med M, L, C, V och SD. Det naturliga är att dessa fem partier följer upp samma linje som vi driver i riksdagen och därför bör det finnas möjlighet att köra över S och MP i de allra flesta kommuner och regioner.Pia Steensland (KD)Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Söker man jobb inom förskola och skola ska man lämna registerutdrag. Det låter självklart, tänker kanske du, men vänta ska du få höra.Trots att antalet anmälda sexualbrott mot barn har ökat de senaste åren, föreslår regeringen Löfven nu att den som söker jobb inom förskola och skola inte längre ska behöva överlämna något registerutdrag.Januaripartierna ser ut att gå i Socialdemokraternas ledband. Idag röstar Sveriges Riksdag. Enbart SD och M har aviserat att de röstar på Kristdemokraternas linje.Vi röstar nej till regeringens förslag om att registerutdrag inte längre ska behöva överlämnas.Vi menar att barns trygghet är viktigare än pedofilers integritet. Dela om du håller med.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Besök vår FB-sida

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD