• Debattinlägg om att lyssna på äldre

  Detta är ett debattinlägg som publiceras i början av maj i olika skaraborgska tidningar. Inlägget handlar om synen på äldre och vikten av självbestämmande.

  Lyssna till de äldre

  De Skaraborgska kommunerna står inför en rad utmaningar. Allt fler blir äldre och livslängden ökar. Detta ställer stora krav för oss som är kommunala och regionala politiker. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet

   

  Det pågår en stor omställning inom regionens sjukvård. Den berör alla och då inte minst våra äldre invånare. För vårdbehövande äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill därför se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler. Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget att Västra Götalandsregionen ska erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

  Det är oerhört viktigt att ingen hamnar mellan de olika vårdgivarna. Därför måste kommunerna och regionen kroka arm tillsammans och med en rad andra aktörer.

   

  Vården och omsorgen om äldre måste i större utsträckning utgå från individen. Vi blir inte mer lika varandra  bara för att vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes behov är en förutsättning för hög kvalitet i vård och omsorg. Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir äldre eller sjuka. God vård och självbestämmande över sin vardag ska vara en självklarhet – hela livet.

   

  I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom primärvård och rehabilitering. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det flyttar makt från politiker till patient och möjliggör för människor att välja bort det som inte fungerar och välja den inriktning som passar dem. Kristdemokraternas kommer fortsätta att arbeta för att vårdvalen ska utökas och utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål.

   

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Ingen ska ramla mellan stolarna, regionen, primärvården och kommunerna ska utforma vården med individens trygghet i fokus.

   

  Conny Brännberg (KD) regionkandidat Västra Götaland

  Isabelle Waldenvik (KD) riksdagskandidat Skaraborg