Du ska kunna lita
på Sverige

#välfärdslöftet

  • Sjukvården...
  • Äldres situation...
  • ...och trygghet är våra viktigaste valfrågor

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Engagera dig!

Du behöver inte vara religiös för att vara kristdemokrat.

Glöm dina fördomar om KD. Vi är ett frihetligt parti som bygger på en stabil etisk grund. En del tror att man behöver vara religiös för att rösta på KD. Inte alls. Vår politik bygger på samma kristna tradition och humanism som ligger till grund för hela det västerländska samhället.

  • Ebba Busch Thor

Följ oss på sociala medier

Den politiska plattformen är presenterad. Vi Blågröna kommer tillsammans bilda en stabil majoritet i landstinget. Du ska kunna lita på vården.

KD i Stockholms stadshus söker tre nya medarbetare: inom press/kommunikation, äldrefrågor och trygghetsfrågor. Alla tre annonser i länken nedan. #kdriks #kd #svpol #08pol #sthlmpol https://t.co/lUxNZ13Q1r

Idag fyller Alf Svensson 80 år.

Alf var partiledare för KD i 31 år och är den längst tjänstgörande partiledaren i svensk historia.

Stort tack Alf för allt ditt arbete för partiet och varma gratulationer på födelsedagen.

Load More...

Idag presenterar äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD) med gruppledarkollegor den grönblå budgeten för 2020. Läs pressmeddelandet här:
https://t.co/l3kjJestK8 #08pol

Den 9 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2020. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 20-21 november.

📚 Läs majoritetens budgetförslag på https://t.co/bypDfAm8rx

📺 Följ budgetdebatten på https://t.co/sUssU17VCf

Load More...

LÄKARNAS ST-PLATSER DISKUTERADES I DAGENS REGIONFULLMÄKTIGE

Idag har vi haft Regionfullmäktige i Region Stockholm. Under dagen har som vanligt många frågor diskuterats - en av de frågorna var läkarnas ST-platser.

Vänsterpartiets Jonas Lindberg ställde en interpellation: ”Fungerar utbildningsdelen som tänkt, med udden ställt mot vårdvalen?”

Mitt svar i kortet var så här:
· Antalet ST-platser inom geriatrik ökar. Inom psykiatri och primärvård är ST-situationen god.
· Alla vårdgivare som finansieras av Region Stockholm (te x vårdvalsleverantörer) ska delta i utbildningsuppdraget.
· Karolinska ska bedriva öron- näsa- halsmottagning på Danderyds sjukhus. På så sätt säkras också ST-platser inom specialistvården öron- näsa- hals inom vilken stora pensionsavgångar väntas inom kommande år.
... See MoreSee Less

View on Facebook

KONSTVANDRING PÅ KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA MED BESÖK FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Vi fick i går en rundvandring i de publika miljöerna av Martin West, projektledare på Regionens kulturförvaltning. Han har varit med i den flera år långa planeringen av konst, ljussättning och övrig gestaltning i sjukhusets olika miljöer.

NKS otroliga 320 000 kvm rymmer 43 gestaltningsuppdrag, ett 500 tal lösverk och 1000 tal verk från gamla sjukhuset. Man har renoverat, ramat om, valt det som är viktigt och bevarat sedan lång tid. Vilket blivit en fin mix av gammalt och nytt.

4 konstnärer diskuterade viktiga platser för att mötas och ha ett utbyte om konstverken. Sakkunniga inom konst föreslogs och bjöds in att anmäla sitt intresse. Man fick in förslag som sedan diskuterades på plats. Man ville arbeta noga och nära verksamheten.

Man vill göra konsten levande. Det tycker vi man lyckats fantastiskt fint med.

Tillsammans med våra vänner från Västra Götaland fick vi en guidad tur runt i sjukhuset. Vi sågs sedan på regionkansliet för fler givande samtal innan dagen var slut.
... See MoreSee Less

View on Facebook

I VÅR BUDGET PRIORITERAS ÄLDRE

Nu har majoriteten i Region Stockholm presenterat sin budget för 2020. Vi befinner oss just nu i en ekonomiskt orolig tid. Stockholms Kommuner och Landsting, SKL ser hur sysselsättningen minskar, hur BNP-tillväxten bromsar in och hur vi närmar oss en lågkonjunktur. Det är därför så viktigt att prioritera rätt.

Region Stockholm vill prioritera en budget i balans. Vi vill ha ordning och reda i finanserna. Vi höjer inte skatten, vi lämnar den oförändrad.

✔️För Kristdemokraterna handlar det om prioritering av våra äldre. Tyvärr uppstår många skador och dödsfall då patientsäkerheten inte håller måttet. Vi kommer under nästa år därför presentera en ny patientsäkerhetsplan.

✔️I Regionens budget 2020 presenteras 224 nya geriatriska vårdplatser, i Skärholmen och på Sollentuna Sjukhus.

✔️Vi kommer bredda och införa fler vaccin för äldre för att använda våra resurser, skattebetalarnas pengar på allra bästa sätt. Då är det även viktigt att förebygga sjukdomar, vilket vi gör genom vaccinprogram för äldre.

I vår budget står trygghet och välfärd i fokus.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Blågröna majoriteten i Region Stockholm bjöd in till presskonferens om budget 2020.

Region Stockholm presenterade att vi prioriterar ett Stockholm att lita på: Att trygghet och välfärd står i fokus. Alla Stockholmare ska känna trygghet i att vården finns där när den behövs. Äldre ska känna sig prioriterade i vår budget.

Våra regionråd på trappan till Regionhuset:
Gustav Hemming (C), Tomas Eriksson (MP), Anna Starbrink (L) Ella Bohlin (KD) och Irene Svenonius (M).
... See MoreSee Less

View on Facebook

STOCKHOLMS STADS BUDGET FÖR 2020

Idag presenterar äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner - KD, tillsammans med gruppledarkollegor från den grönblå majoriteten, Stockholms stads budget för det kommande året.

Efter flera år av ekonomisk uppgång har konjunkturläget vänt vilket kommer påverka skatteunderlaget för år 2020. Samtidigt har regeringen reviderat det kommunala- och regionala utjämningssystemet vilket slår hårt mot Stockholm.

Med bakgrund av givna förutsättningar är KD trots allt glada över att kunna presentera flera åtgärder inom äldre- och trygghetsområdet som vi hoppas kommer kunna leda till ökad kvalitet och trygghet för de äldre samt för stockholmare som rör sig på stadens gator och torg.

Läs pressmeddelandet här 👉
www.mynewsdesk.com/se/det-groenblaa-samarbetet-i-stockholms-stad/pressreleases/groenblaa-budget-f...
... See MoreSee Less

View on Facebook

IDAG PRESENTERAR DEN BLÅGRÖNA KOALITIONEN I REGION STOCKHOLM BUDGET 2020

Det är en budget som tar ansvar för framtiden. Trots en väldigt orolig omvärld och trots att den socialdemokratiska regeringen planerar att plocka ut stora belopp från Stockholmarnas sjukvård tar lyckas vi prioritera det viktiga – välfärdens kärna. Vården tryggas genom budgeten samtidigt som stora effektiviseringar kommer krävas av Regionens olika verksamheter.

• Region Stockholm kommer under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, från en miljard kronor år 2019 till totalt 4,2 miljarder årligen från och med 2023.

• Kunskapsstyrning kommer med den snabbt ökande mängden av nya medicintekniska produkter, nya läkemedel inklusive särläkemedel samt nya innovationer vara avgörande för att Region Stockholm ska göra rätt prioriteringar.

• Region Stockholm ska fortsätta satsningen på AT- och ST-utbildningar och erbjuda såväl undersköterskor som sjuksköterskor specialistutbildning med bibehållen lön.

• Alla som vill ska kunna lista sig hos en namngiven, fast husläkare.

• Väntetider till barn- och ungdomspsykiatri ska hållas korta.

• Vårdval ska införas inom reumatologi.

• Vårdval geriatrik har införts och arbetet fortsätter för att införa vårdval med en sammanhållen seniorvård.

• Färdtjänstnämnden kommer att utreda möjligheten att utöka anropsstyrning av närtrafiken.

• SL-taxan höjs med 40 kr år 2020 och 20 kr 2021 respektive 2022.
... See MoreSee Less

View on Facebook

PRIORITERING: ÄLDRE

Färre vårdskador – minskat lidande, minskade kostnader:
Nationellt drabbas ungefär 100 000 patienter årligen av vårdskador i sjukhusvården, skador som hade kunnat undvikas. Dessa vårdskador orsakar stort lidande för den enskilde men innebär också en stor ekonomisk belastning för regionens ekonomi. Region Stockholm har en nollvision mot vårdskador inom hälso- och sjukvården.
Vårdskadorna beräknas kosta ca 1 miljard per år.
Under 2020 kommer därför en ny Patientsäkerhetsplan att implementeras i regionen.

Genom den nya planen stärker vi upp vården så att resurserna används så effektivt som möjligt. Kunskapen om patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården behöver öka, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.

224 nya geriatrikplatser – tryggad vård:
Genom vårdval Seniorvård blir vården mer sammanhållen samtidigt som patienterna får en ökad valfrihet. I och med allt fler äldre patienter krävs också att vården skalas upp inom geriatriken.

Tack vare att Sollentuna sjukhus nu öppnar upp 150 nya geriatriska vårdplatser samtidigt som vi får 74 nya vårdplatser i Skärholmen bygger vi sammantaget kraftigt ut äldrevården i regionen.

För äldre som har svårt att själva ta sig till vården ska möjligheten till vårdinsatser i hemmet stärkas exempelvis genom jourläkarbilar. Vi utökar också antalet ST-platser i geriatrik. På så sätt ökar vi tryggheten och färre patienter behöver vänta långa timmar på akuten.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ANSVAR I EN OROLIG TID

Den budget Region Stockholm idag presenterar läggs fram i en orolig tid.

Omvärldens läge är osäkert. Sysselsättningen har redan nu börjat minska, BNP-tillväxten bromsar in ytterligare och Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.
Utifrån dessa förutsättningar kan jag konstatera att vi i Region Stockholm prioriterar ett Stockholm att lita på: Att trygghet och välfärd står i fokus.

Alla Stockholmare ska känna trygghet i att vården finns när den behövs. Det gäller inte minst för de äldre.

När fler blir äldre kommer fler också behöva vård. En förändrad befolkningspyramid leder till att behov av insatser och vårdens kostnader kommer att öka.

2027 beräknas vi ha över 80 000 fler 65+are i vår region. De över 80, de med störst vårdbehov, beräknas bli 50 000 fler.
Med Stockholmsskatten tas resurser från stockholmarna i en tid när vi står inför stora vårdbehov och stora kostnadsökningar. Den matematiken går inte ihop.
... See MoreSee Less

View on Facebook

STOCKHOLM BÄST KONKURRENSKRAFT I EUROPA

Region Stockholm har mycket att vara stolta över. Som den förstaplats i EU:s Regional Competitiveness Index där vår region utses till den region med mest konkurrenskraft i Europa. Stockholm slår till och med London.

Det hårda arbetet med målet att Region Stockholm ska vara en hållbar och attraktiv storstadsregion har gett resultat. Att Stockholm rankas så högt på EU:s lista beror till stor del på hälsovården, utbildningsmiljön och innovation.

Läs mer här om placeringen:
www.svd.se/stockholm-slar-london--eu-etta-pa-innovation?fbclid=IwAR0w_KmvrTQWrEHiY8-Avll9aNULdtCK...

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2
... See MoreSee Less

View on Facebook

 

  • Följ oss på sociala medier: