• Äldreomsorg med ännu högre kvalitet!

  En ny boendeform

  Vi inom KD Danderyd vill att våra kommunmedborgare skall kunna bo i kommunen under hela sitt liv. Därför lanserar vi ett nytt system för bostadsrätter enbart för äldre Danderydsbor. Det går ut på att kommunen genom privata entreprenörer bygger bostadsrätter i attraktiva områden enbart för medborgare som fyllt 70 år och varit bosatta i Danderyd minst tio år. Dessa säljs för självkostnadspris dvs det pris som det kostat att bygga dem. De boende kan sedan genom utvald privat entreprenör välja vilken form av service man vill ha och själv betala för. När lägenheten blir tom så säljs den vidare till förvärvspris + den årliga KPI ökningen. Lägenheten går till nästa äldre par eller person som står i kön. Kösystemet tillhandahålls av kommunen och är kommunens enda kostnad sedan man väl färdigställt och sålt lägenheterna. Som invånare i Danderyd kan man då vid lämplig tidpunkt efter fyllda sjuttio sälja sin privata fastighet och till ett överkomligt pris flytta till detta äldreboende.

  Organisation och drift av omsorg

  En blandning av kommunal verksamhet och privata bolag som driver vård & omsorgsenheter ska eftersträvas för att få utvecklingskraft och kunna jämföra och utvärdera olika enheters resultat.

  Upphandlingar ska kombinera kvalitets- och kostnadsmål utan att tiden per omsorgstagare skärs ned. Upphandlingar ska innefatta drift i av kommunen ägd fastighet, så att kommunen kan byta driftsansvarig utan att de boende behöver byta fastighet.

  Vid upphandlingar inom vård och omsorg ska hänsyn tas till att mindre aktörer också ska ges realistiska möjligheter att lämna anbud. Kommunen ska eftersträva att upphandla av små företag där dessa är konkurrenskraftiga för att uppmuntra företagsamhet i kommunen.

  Äldrevård, äldreboende

  Att de äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för oss Kristdemokrater. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.

  Mer boende anpassat för äldre, både 55+ och 85+, ska tas fram i kommunen så att våra invånare kan bo kvar i Danderyd när de blir äldre. Äldre över 85 ska garanteras plats på äldreboende. Under nästa mandatperiod ska minst ett äldreboende byggas i kommunen så att vi slipper köpa platser i andra kommuner.

  Behovet av äldreboenden kommer att öka. Kommunen måste därför planera för troliga behovsnivåer på fem och tio års sikt. Vid eventuellt bostadsöverskott kan dessa äldreboenden tillfälligt nyttjas för andra ändamål. Ett fint exempel som redan prövas i annan del av Sverige är att blanda studenter med äldre.

  Danderyds kommun ska snarast bygga eget korttidsboende istället för att köpa in platser i andra kommuner när t ex anhörigvårdaren behöver avlastning.

  På vård- och omsorgsboenden ska vården i livets slutskede planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål.

  Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. En god personalpolitik som ökar personalkontinuiteten är en förutsättning. Man ska inte behöva möta ett nytt ansikte varje dag från hemtjänsten. Schemat för hemtjänsten ska utformas så att vårdtagaren inte möter mer än max 8 personer under en månad.

  För att ge våra äldre en meningsfull tillvaro och för att stärka gemenskapen bland kommuninnevånarna, ska vi bygga vidare på den frivilligverksamhet som redan etablerats.

  Äldre ska om de så önskar få minst en timmes utomhusvistelse per dag och minst en timmes social samvaro per dag.

  Vi vill utöka aktiviteter med vårdhundar och även lägga till andra husdjur i vårdverksamheten, för både unga och gamla.

  Innehållet i maten som serveras äldre ska hålla hög kvalitet, smaka bra, vara näringsrik och omväxlande samt lättuggad.

  Förenkla för äldre att få hemtjänst. Vi vill skrota tjänstemännens långa utredningar och utgår helt enkelt ifrån att efter en viss ålder så uppstår det behov av hjälp och det ska vara enkelt att få det.

  För alla som fyllt åttio år ska det finnas en förenklad biståndsbedömning. Äldre som vill ha hjälp med städning, att handla mat eller social samvaro ska kunna få det. Dessutom föreslår vi att avskaffa biståndsbedömning för ansökan om trygghetslarm för personer som fyllt 70 år.

  Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi behöver ge de äldre en större makt över insatser som de själva anser förbättrar trygghet och välmående i sin vardag.

  Den lägre gränsen för vitesbelopp ska höjas när kommunerna inte klarar att leverera tillräckligt antal särskilda boenden inom utsatt tid. Ekonomisk kompensation ska utgå till den som inte får boende inom utsatt tid.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!