• Facebook

  Kristdemokraterna i Danderyd stödjer Ebba till 100% och att det är självklart att man har rätt att tycka att vissa lagar felaktiga - lagarna ändras ju hela tiden och att säga något som är sant är inte förtal i de flesta länder ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Socialismen är ond. Nationalsocialisterna massmördade människor, kommunisterna mördade ännu fler.Annie Lööf har nu vikt ner sig för V genom att erbjuda sig att stryka punkt 44 i januariavtalet.V, det socialistiska partiet med kommunistiska anor, som under årens lopp stött förtryckar- och mördarregimer. Centern har tydligen fått en socialistisk själ-annars skulle de istället kunna ansluta sig till de borgerliga partierna och föreslå Ulf Kristersson som statsminister.Vi hoppas att alla Center-medlemmar funderar på om de är socialister i själen.Om du tror att en borgerlig regering kan hantera Sveriges eskalerande problem med utanförskap och kriminalitet bättre än Stefans Löfvens rödgröna röra så finns KD för dig. KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Sommaravslutning:KD Danderyds styrelse och medlemmar med uppdrag inledde sommaruppehållet och träffades vid Gränsgärdet Stocksund för en picknic och spelade Boule. Samtidigt inbjöds Sten Dybeck, tidigare ordförande i KD Danderyd och utsågs till hedersmedlem för sina insatser som ordförande i KD Danderyd och inom rikspolitiken. Vi vill tacka alla för hårt arbete och önska alla en glad sommar. I höst har vi nya krafter och kommer anta alla politiska utmaningar.KD Danderyd Styrelse genom Erik Baggström ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  I vårt tema: Intressanta debattinlägg från medlemmar i Kristdemokraterna Danderyd Skriver Göran Pagels-Fick Låt inte Sveriges Radio diskriminera landet utanför Stockholm - sprid kulturen med P2 Musik!Den siste juni 2019 lade Sveriges Radio ner kanalen P2 Klassiskt och nu finns "P2 Musik" och "P2 Språk och musik”. I Stockholm finns båda kanalerna på FM-bandet men i resten av landet sänds bara ”P2 Språk och musik” på FM. Det betyder att den musik (klassisk musik, jazz-, folk- och världsmusik ) som sänds via FM i Stockholm dygnet runt inte är tillgänglig via FM-radio i resten av landet på lika villkor. Vad är detta för kultursyn? Anses de som bor utanför Stockholm som mindre värda medborgare? Ska Sverige Radio diskriminera folket utanför Stockholm? Det är absurt. Det är hela Sverige som finansierar Sveriges Radio och måste få samma utbud i sin radio. Politiken ska inte acceptera att Sveriges Radio styr kulturens geografi. Kulturen ska få växa fritt över hela landet. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  E18 i tunnlar kan ge plats för fler bostäderTusentals nya bostäder kan byggas i Danderyd i framtiden – om man lägger ner E18 i tunnlar enligt den nya översiktsplanen. Detta skriver Mitti om Danderyds Översiktsplan, enligt dess nuvarande lydelse, som den är presenterad för samråd.Om du, som KD Danderyd, anser att det vore en katastrof för Danderyd om 11,000 nya lägenheter skulle byggas , vill vi att du ska veta att det finns ett parti som du kan lita på kommer att rösta emot detta och kämpa emot detta.Danderyd är redan en av de mest tätbebyggda kommunerna i länet och landet. KD Danderyd är för att Trafikverket lägger E18 i en tunnel men vi är absolut emot att Danderyd ska förvandlas till en stadskommun med stads-tät bebyggelse och större delen av invånarna boende i lägenheter. Nej, Danderyd ska förbli en villastad, d.v.s. de flesta ska bo i enfamiljshus, och Danderyd ska förbli en trädgårdsstad, d.v.s. bebyggelsen ska vara luftig, inte tät och grönområden och trädgårdar ska prägla kommunen./Anders Hultgren, ledamot kommunfullmäktige och byggnadsnämnden för KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  Anförande KF 210510 /Milles Lindgren, gruppledare KD Tack herr ordförande och ledamöter, Jag började igår med att se tillbaka på år 2019, när vi lade budgeten för år 2020. Vi gruppledare fick komma till tals i kommunbladet Danderyds aktuellt. Flertalet föreslog skattehöjningar och besparingar. Själv uttryckte jag det så här: “Att få ordning på Danderyds ekonomi är prioriterat för KD.” Då hade vi inte en aning om den pandemi som skulle komma och ändrade på det mesta både i verksamheter och ekonomiskt utfall. Tack och lov så har det ekonomiska resultatet inte påverkats negativt totalt sett, utan snarare blivit bättre än någon kunde föreställa sig. Det innebär också att det ackumulerade underskottet på - 212,7 mkr under år 2019 minskat till –28,3 mkr! Enligt revisionsberättelsen är resultatet förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Samtliga sex mål är uppfyllda. Årets resultat uppgår till 195, 8 mkr och balanskravet uppgår till 184,4 mkr. Även revisionsföretaget PWC bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I en intervju i Mitti första veckan i maj säger Danderyds ekonomichef på frågan om skattehöjningen var nödvändig “att det var nödvändigt för att reglera vårt ackumulerade underskott, som var närmare en kvarts miljard kronor. Det tar man inte igen bara genom att göra besparingar i en kommun.” Sammanfattningsvis kan man inte säga annat än att majoriteten lyckades få ordning på Danderyds ekonomi under år 2020, vilket var en prioriterad fråga för KD. För att Danderyds medborgare ska vara nöjda med oss politiker är det nödvändigt, men inte tillräckligt med en bra ekonomi – vi måste även bevara vår karaktär av villa- och trädgårdsstad. Danderyd är redan mycket tätbebyggt och vi ska inte förstöra kommunens unika miljö med förtätningar, utan bevara trädgårdskänslan i vår fina kommun. Vad kan man därutöver notera när man ser tillbaka på 2020? Jag betonade också vikten av satsningar på trygghet och säkerhet i Danderyds aktuellt och på den punkten kan vi konstatera positiva resultat av våra satsningar, även om en del av detta eventuellt kan förklaras av förändringar till följd av ändrade vanor i spåren av Covid-19. Även under innevarande år har vi fortsatt med extra satsningar på detta område. Tyvärr har vi sett en negativ trend bland ungdomar när det gäller användning av droger och psykisk ohälsa. För att motverka denna utveckling har vi bl a satsat på ungdomskoordinatorer, som rör sig bland ungdomar både på dagtid. kvällar och helger. När jag läste om måluppfyllelse och nämndmål för några timmar sedan i vårt underlag, noterade jag en glädjande siffra: 88 % i årskurs 9 har inte använt narkotika, målsättningen var 83 %! I och för sig anser jag att målet borde vara 100 %! Bland våra 25 ungdomsföreningar har vi högst barnaktivitet i länet. Kulturskolan har 1.200 elever. Det investerades drygt 10 mkr i den nya isanläggningen, Danderydsvallen. Där finns både hockeyrink och barnisbana. Jag fick provåka båda med barnbarn! Enligt Lärarförbundet är våra skolor bäst i länet. Slutbetygen för årskurs 9 är de högsta i Sverige. Även betygen i årskurs 6 och gymnasiet finns bland de 10 främsta i Sverige. Andelen behöriga lärare är nästan 85 % och Danderyd ligger i topp även här. Socialstyrelsens enkät visade att nio av tio äldre i Danderyd är nöjda med omsorgen. Som en bland de äldsta i denna församling vill jag dock påminna om att vi inte kan slå oss till ro med detta, utan ett och annat kan bli bättre för de årsrika i Danderyd. Det ska vi arbeta för! Av landets 290 kommuner ligger Danderyd på andra plats som mest företagsvänliga kommun enligt Svenskt Näringslivs mätning. Vill också passa på att tacka alla anställda för goda insatser under det gångna året. Till sist tillstyrker jag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020 för Danderyds kommun. Vill även konstatera att: Danderyd är Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Medlemsavgiften Har du inte betalat medlemsavgiften? Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas till bankgiro 414-9274 eller till Swish 1230 698 498. OCR-nummer ska uppges som meddelande vid Swishbetalning. För att få reda på ditt OCR-nummer kan du sända ett mail till medlem@kristdemokraterna.seKD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Rapport från Trygg i Danderyd, Vårt eget brottsförebyggande råd!Den glädjande trenden håller i sig. Brotten fortsätter att gå ner. Mycket säkert beroende på pandemin men nedgången började redan innan pandemin i Danderyd i många fall. Några exempel: Inbrott i bostad fram till maj: 15. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 34 och 37. Tillgrepp av fortskaffningsmedel fram till maj: 7. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 13 och 7. Våld i offentlig miljö fram till maj: 13. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 15 och 18. Dessvärre ökar bildelsstölderna. Inte minst ökar stölder av katalysatorer. Särskilt vill jag uppmärksamma ägare av Toyota Prius. Av någon anledning stjäls deras katalysatorer mest!Precis som Kristdemokraterna i Danderyd har sagt tidigare så trycker vi på att Polisen ska vara mer synlig och närvarande hela tiden. Vi är glada att vi numera har en kommunpolis, Alexander Antonian, som är mycket duktig. Våra duktiga grannsamverkare gör också fin nytta.Vill du diskutera detta vidare eller har du frågor kontakta mig eller någon i vår styrelse för Kristdemokraterna i DanderydGunnar Liljegren (KD)Ordförande i Trygg i Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Krisdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer, som är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. En organisation som vi vill uppmärksamma lite extra är VooV. De flesta skyddade boenden i Sverige saknar idag möjlighet för våldsutsatta att kunna ta med sina husdjur. Något som gör att många väljer att stanna kvar i rädsla att djuret ska råka illa ut om det lämnas kvar. VOOV förmedlar därför tillfälliga jourhem för djuren under tiden ägaren är på skyddat boende.- Ingen ska behöva leva med våld, varken människa eller djur.Sara Degrér och Eva Borelius Zetterström, KD Styrelsen i Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  STRANDSKYDDDen socialdemokratiska socialistregeringen har tillsatt en utredning med målet att differentiera strandskyddet. Givetvis slutar det med att friheten och den privata äganderätten inskränks ännu mera. Det är KD emot!Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.I Danderyd, som är ett mycket tätbefolkat område, med mycket strandnära bebyggelse, ska strandskyddet behållas som det är idag.Anders Hultgren Ledamot i Byggnadsnämnden, Ledamot i kommunfullmäktige, KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  STRANDSKYDDDen socialdemokratiska socialistregeringen har tillsatt en utredning med målet att differentiera strandskyddet. Givetvis slutar det med att friheten och den privata äganderätten inskränks ännu mera. Det är KD emot!Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.I Danderyd, som är ett mycket tätbefolkat område, med mycket strandnära bebyggelse, ska strandskyddet behållas som det är idag. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Idag börjar KD:s kommunpolitiska dagar. Syftet med detta är att vässa KD:s kommunpolitik. Detta event inleds med tal från Ebba. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Igår var några från KD Danderyd styrelse runt i kommunen för att ta del av några projekt som ska drivas. Först ut var Calles Klimp i Inverness, där man vill möjliggöra en omvandling från handel till bostäder. Vi besökte även vackra Stocksundsskolan. Där Fastighetsnämndens ordförande Håkan Johansson (KD) berättade om de spännande planerna kring det stora och omfattande byggprojektet angående skolan. Under våren kommer vi att besöka olika platser i kommunen- vill du hänga med? (Erik Baggström, Anders Hultgren, Kjetil Anthonisen, Håkan Johansson och Sara Degrér) ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook