• Barnomsorg, skola, kultur och fritid

  Barnomsorg

  Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. Därför är målet för Kristdemokraterna att föräldrar ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Det ska finnas en förskola med hög kvalitet och tillräckligt små grupper för att kunna tillgodose barnens behov. Vi vill erbjuda stor valfrihet såsom pedagogisk omsorg i hemmet i form av dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg.

  Danderyds kommun ska införa ett maxtak för gruppernas storlek. Maxtaket för barngruppers storlek skall vara 12 för små barn, övriga 15, kopplat till lokalernas lämplighet samt till personaltätheten i verksamheten.

  Skola

  I KDs Danderyd är det lärarna som bestämmer i skolan. Lärarauktoriteten ska återupprättas.

  Vi vill se gemensamma ordningsregler i de kommunala skolorna. Ett konkret exempel på en framgångsrik skola som har tydliga ordningsregler är Internationella Engelska Skolan (IES).

  Vi ska satsa på en litteraturkanon, en obligatorisk lista med klassiska böcker som samtliga kommunens elever ska läsa i högstadiet och gymnasiet, med särskilt fokus på viktiga svenska författare. Vår kommun ska motverka förfallet av den svenska skolan som så länge drivits på från statligt håll, läroplanens fokus ska vara på kunskapsförmedling i våra kärnämnen.

  Höj lärarlönerna på ett effektivt sätt. Löneökningarna ska vara tydligt kopplade till erfarenhet, kompetens, kvalitet och resultat i undervisningen så att vi kan locka till oss de bästa lärarna.

  Kultur

  Danderyd har en lång tradition av kultur och kulturhistoria. Här finns allt från 5000-åriga stenyxor, järnåldersgravar och en 1400-tals kyrka till gods och gårdar från 1500-talet. För att inte tala om de många kulturpersonligheter som flyttade till Danderyd såsom exempelvis Viktor Rydberg, Alice Tegner, Elsa Beskow och Stig Dagerman.

  Baserat på vårt viktiga kristna kulturarv vill Kristdemokraterna i Danderyd fortsätta att utveckla vår kultur. Till gagn för alla, unga som gamla.

  Vi vill till exempel:

  • Verka för att väl anpassade lokaler i Danderyds centrum ordnas för kultur och konst
  • Värna och utveckla alla våra lokala och centrala bibliotek
  • Satsa mer på kultur i skolorna
  • Se till att det återkommande ordnas kulturella evenemang såsom exempelvis kulturbiennaler och konstrundor.
  • Verka för estetisk och konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnad.
  • Ta fram en fornminnesplan för bevarande av historiska föremål och platser.
  • Bevara Danderydsgården som ett levande kulturhus
  • Utveckla både den kommunala kulturskolan och fristående musik- och kulturskolor
  • Skydda och bevara alla våra kyrkor.
  • Stödja ett aktivt föreningsliv.

  Fritid

  Vi har en nollvision för droganvändning bland unga i kommunen.

  Vi vill öka satsningarna på drogförebyggande arbete för unga i ett nära samarbete mellan skolor, fritidsgårdar, fältarbetare och polisen. Vi vill satsa på föräldrautbildning och information när det gäller droger av alla slag. Nattvandringarna är en verksamhet som kan utvecklas.

  Kommunens satsningar på idrott ska göras på ett kostnadseffektivt sätt, d.v.s. kostnad per aktiv idrottstimme ska alltid vara en faktor i bedömningen av om och var skattepengarna ska spenderas.

  Kristdemokraterna Danderyd