• Trafikmiljö

  I Danderyd ska både barn och bilar rymmas, en miljö där samtliga transportslag ska ges utrymme att på ett tryggt och effektivt sätt ta sig fram.

  Trafikmiljön i Danderyd ska kännetecknas av lätt framkomlighet för alla trafikkategorier, gående, cyklande, buss och bilåkande i form av egen bil och taxi. Trafikplanering ska utgå från att Danderydsborna vill ha flexibilitet, d.v.s. utnyttja alla transportmöjligheter inklusive bil.

  Byggandet ska planeras med bibehållet antal parkeringsplatser per lägenhet, d.v.s. ingen generell sänkning av antalet parkeringsplatser per lägenhet.

  Kommunen ska uppmuntra bilar som har inga eller låga utsläpp, t.ex. genom att placera ladd- stationer reserverade för Danderydsbor vid lämpliga platser, t.ex. parkeringar.

  Antalet platser för infartsparkering för Danderydsbor som vill åka kommunalt sista biten in till stan ska ökas.

  Trafikplaneringen ska utgå från en konstant mängd biltrafik per invånare, och en ökande andel biltrafik i miljövänliga fordon och en ökande andel transporter i miljövänliga taxi, längre fram självkörande miljövänliga taxibilar. Danderyd ska erbjuda företag att genomföra försök med miljövänliga, självkörande taxi i kommunen.

  En rondell ska byggas vid korsningen Vendevägen-Vendevägen (vid utfart från Hortus-parkeringen).

  Kristdemokraterna Danderyd