• Bevara villastaden

  Nybyggnation ska ske varsamt med hänsyn till nuvarande boende

  Danderyd är redan en av Sveriges mest tättbefolkade kommuner (plats 9 av 290 i landet, plats 7 av 26 i Stockholms län).

  Endast en försiktig utbyggnad av fastigheter ska ske, med stor hänsyn till existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas. Det är mycket viktigt att mer hänsyn tas till fastigheternas och områdets skönhet och förmåga att passa in i befintlig bebyggelse. Det finns goda möjligheter att tänka nytt vid exploatering, så att nybyggen blir en del av den vackra, befintliga trädgårdsstadskänslan som råder.

  Nya byggnader ska vara högst av samma storlek som redan existerande byggnader i närheten – inga nya flervåningshus direkt bredvid villor. För att på en mjuk övergång mellan nybyggda flervåningshus och existerande villaområden kan rad/kedjehus med fördel byggas mellan dessa. En bra bro mellan flervåningshus och villaområden är så kallade townhouses. Dessa skulle på ett naturligt sätt kunna komplettera byggandet, då många familjer gärna vill ha eget hus men också bo centrumnära. På så sätt kan förtätning ske utan att det skapas onödigt höga fastigheter nära befintliga villaområden.

  Kommunens planering bygger på minst ca 6000 nya invånare i 2000 lägenheter och 600 nya invånare i småhus t.o.m. 2021, d.v.s. en ökning av Danderyds befolkning med närmare 20 % på fyra år nästan enbart i lägenheter. Detta inkluderar bebyggelse som väsentligt försämrar boende och miljö för nuvarande invånare genom att vara större, högre och tätare än existerande bebyggelse. Detta ska stoppas. Villastaden ska bevaras, även i västra Danderyd.

  Exploateringen i Danderyds Kommunkontor ska ha två huvudmän/avdelningar, en för detaljplanering och långsiktig boendemiljöutveckling och en för exploateringsavtal, båda ska redovisa sina slutsatser för varje aktuellt projekt för Kommunstyrelsen för avgörande.

  Specifikt ska Kommunen inte godkänna tillfälliga bygglov som strider mot existerande detaljplan (exempel: Noragårdsvägen 3 – Wonderbox).

  Specifikt ska Kommunen inte ändra eller göra ny detaljplan, t.ex. på begäran av byggbolag, som ändrar karaktären på ett område (t.ex. nya höghus eller stora huskomplex bland villor).

  Ett skönhetsråd ska inrättas, med ansvar för att ny bebyggelse harmonierar med existerande och förbättrar i stället för förstör boendemiljön för Danderyds invånare.

  Om kommunen gör förbättringar i områden som ligger nära mark ägd av bygg/fastighetsbolag eller mark som säljs till bygg/fastighetsbolag, ska kommunen ta betalt för fastighetens ökade värde som uppstår p.g.a. förbättringar som kommunen betalar, genom förhandling med bolagen.

  Kommunen ska sträva efter att till företag hyra ut rättigheter att använda mark & fastigheter men inte äganderätten, eftersom mark och fastigheter långsiktigt uppvisar stabil värde-och intäktstillväxt som vid försäljningar förloras av kommuninnevånarna. Vi kommer att prioritera arrendelösningar och långa avtal där marken får användas men inte säljs utan behålls i kommunens ägo. Det är en strategiskt viktig fråga i en så pass tätbebyggd kommun som vår.

  Mark som kommunen äger kan säljas för byggande av privatägda enfamiljshus – villor, radhus och townhouses.

  En plan med fokus på radhus, villor, townhouses och andra egnahemslösningar ska prioriteras vid framtida byggnationer, inte minst som en länk mellan villaområden och flerfamiljshus i centrumområdena.

  Grönområden ska bevaras och endast i mycket speciella fall bebyggas, för att bibehålla Danderyds karaktär.

  Ingen tunnel ska bekostas av Danderyd

  Vi ska eftersträva att eliminera negativ miljöpåverkan från E18, såsom hälsofarliga partiklar och buller. Alla potentiella åtgärder, som en nedsänkning av E18 i en tunnel, bullerplank, m.m. ska undersökas.

  Åtgärder som ger snabbt resultat och har begränsade kostnader ska prioriteras, såsom bullerplank och tyst asfalt. KDs grundinställning är att eftersom E18 är ett statligt ansvar (Trafikverket) ska miljöproblemen med E18 åtgärdas och bekostas av staten.

  Alla åtgärder måste tillfredsställa vissa baskrav: de får inte äventyra kommunens ekonomi och de får inte kräva en massutbyggnad av lägenheter och fördubbling av antalet invånare i Danderyd. Danderyd ska förbli en villastad. Ingen tunnel ska betalas av Danderyds kommun.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!