• Barnomsorg, skola, kultur och fritid

  En förskola och skola där ingen hålls kvar och ingen lämnas efter

  Barnomsorg

  • Möjlighet att välja bland olika barnomsorgsformer med hög kvalitét och utbildad personal
  • Ha ett tydligt arbetssätt som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling
  • Kompetensutvecklingsstöd i specialpedagogik

  Kristdemokraterna vill stärka familjens roll och ge barn trygga förutsättningar att klara livets utmaningar. Det ska vara möjligt för föräldrar i Danderyds kommun att forma sina barns vardag genom att välja bland varierande barnomsorgsformer som pedagogisk omsorg i hemmet, dagbarnvårdare och förskola. Med hög kvalitet och utbildad personal med olika pedagogiska inriktningar drivna av både privata och kommunala huvudmän. Det är viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper som bidrar till en hållbar utveckling. Personal inom barnomsorgen möter barn med många olika behov och därför vill Kristdemokraterna i Danderyd satsa på kompetensutvecklingsstöd inom det specialpedagogiska området för att personalen tidigt ska kunna ta tillvara på de barn som behöver mer utmaning, samt de barn som behöver specialpedagogiskt stöd. Tidiga insatser leder till förebyggande åtgärder.

  Skola

  • Fritt val att välja bland olika skolverksamheter med hög kvalitet och utbildad personal
  • Mer samverkan skola och hem
  • Fler yrkeskategorier i skolan och inför socialpedagoger
  • Stärka elevhälsan

  Alla har rätt till en bra skola där ingen hålls kvar och ingen lämnas efter. Därför är det viktigt med fritt och aktivt skolval. Skolans uppgift är att ge kunskaper för att leva och verka i ett modernt samhälle och tillsammans med föräldrar fostra till ansvarfulla medborgare. För KD i Danderyd är föräldrarna en viktig del i elevens skolgång. Därför vill vi satsa mer på samarbete mellan hem/skola och skapa goda möjlighet att ge föräldrar konkreta verktyg att stötta sitt barn i skolarbetet. Samt ökad förståelse för en gynnsam skolutveckling när det gäller elevens prestationer. Både för de elever som kräver mer utmaning och för de som behöver extra stöd. Skickliga lärare är en framgångsfaktor men det krävs också att de får ägna sig åt sitt kunskapsuppdrag. Genom att lyfta in fler yrkeskategorier i skolan som socialpedagoger och lärarassistenter ökar möjligheter till en bra lärandemiljö för samtliga. Elever som mår bra lär sig bättre och därför vill KD också stärka elevhälsan med krav på grundläggande kunskaper i specialpedagogik för lärare, pedagoger och assistenter. Samt tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger

  Kultur

  Danderyd har en lång tradition av kultur och kulturhistoria. Här finns allt från 5000-åriga stenyxor, järnåldersgravar och en 1400-tals kyrka till gods och gårdar från 1500-talet. För att inte tala om de många kulturpersonligheter som flyttade till Danderyd såsom exempelvis Viktor Rydberg, Alice Tegner, Elsa Beskow och Stig Dagerman.

  Baserat på vårt viktiga kristna kulturarv vill Kristdemokraterna i Danderyd fortsätta att utveckla vår kultur. Till gagn för alla, unga som gamla.

  Vi vill till exempel:

  • Verka för att väl anpassade lokaler i Danderyds centrum ordnas för kultur och konst
  • Värna och utveckla alla våra lokala och centrala bibliotek
  • Satsa mer på kultur i skolorna
  • Se till att det återkommande ordnas kulturella evenemang såsom exempelvis kulturbiennaler och konstrundor.
  • Verka för estetisk och konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnad.
  • Ta fram en fornminnesplan för bevarande av historiska föremål och platser.
  • Bevara Danderydsgården som ett levande kulturhus
  • Utveckla både den kommunala kulturskolan och fristående musik- och kulturskolor
  • Skydda och bevara alla våra kyrkor.
  • Stödja ett aktivt föreningsliv.

  Fritid

  Vi har en nollvision för droganvändning bland unga i kommunen.

  Vi vill öka satsningarna på drogförebyggande arbete för unga i ett nära samarbete mellan skolor, fritidsgårdar, fältarbetare och polisen. Vi vill satsa på föräldrautbildning och information när det gäller droger av alla slag. Nattvandringarna är en verksamhet som kan utvecklas.

  Kommunens satsningar på idrott ska göras på ett kostnadseffektivt sätt, d.v.s. kostnad per aktiv idrottstimme ska alltid vara en faktor i bedömningen av om och var skattepengarna ska spenderas.

  Kristdemokraterna Danderyd – Familjepartiet