• Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala sjukvården.

  Region...

 • Rädda liv – bli blodgivare

  I Sverige behöver ungefär 100 000 svenskar få blod varje år, det behövs en blodpåse varje minut! Genom att ge blod bidrar du till att rädda liv. Blod behövs till exempel vid olyckor, operationer cancerbehandlingar och förlossningar.

  Tillgången på blod är alltså av stor betydelse för hälso- och sjukvården, vid såväl akuta skador och operationer som vid planerade behandlingar. Att tillräckligt många människor blir blodgivare är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god till...

 • Utöka apotekens roll i vårdkedjan

  Svar på: Låt apoteken i Gävleborg stärka hälso- och sjukvården – Gefle Dagblad (gd.se)

  Tack för en mycket bra debattartikel!

  Vi kristdemokrater håller med om att apoteken gör fina insatser för folkhälsan och hälso- och sjukvården i Sverige liksom i Gävleborg. Kristdemokraterna anser att hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och tror därför på att utöka apotekens roll i vårdkedjan, vilket vi driver politiskt.

  Apoteken skulle kunna ta ett ännu större ansvar f...

 • Kristdemokraterna tar det första steget mot århundradets vårdreform

  Alldeles för många patienter har kommit i kläm i den svenska sjukvården. Sveriges vårdsystem från 1862 är inte byggt för vår tids utmaningar inom vården. Den medicinska kvaliteten och chansen att överleva till exempel svåra cancerdiagnoser skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Så ska det inte vara! Det är varken hållbart eller rimligt att hälso- och sjukvården hanteras av 21 regioner på 21 olika vis. Kristdemokraterna gick därför till val på att avskaffa landets regioner och första...

 • Vi bygger ett äldrevänligt Sverige

  I Sverige ska du kunna leva ett aktivt, tryggt och värdigt liv, oavsett ålder. Vi har en förhållandevis bra äldreomsorg, men mer behöver göras. Alltför ofta vittnar äldre eller deras anhöriga om brister i omsorg, inskränkningar på självbestämmandet eller avsaknad av en meningsfull tillvaro. Vi kristdemokrater betonar ofta värdet av människors känsla av mening, som stärks i relationerna till andra. Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har medfört att vi som samhälle aldr...

 • Rekordstor satsning på elevhälsan

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga har under en lång tid ökat. Minskad fysisk aktivitet, ökad skärmtid och förändringar i skolsystemet är några förklaringar. Kristdemokraterna har under många år med socialdemokratiskt styre, sett med stort allvar och oro på denna utveckling och nu har vi äntligen fått mandat för att snabbt få igång insatser för att motverka den psykiska ohälsan.

  Vi kristdemokrater har alltid lyft fram föräldrarnas betydelse och vikten av förebyggande insatser som...

 • Juni – internationella lipödemmånaden

  Juni månad är den internationella lipödemmånaden. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma denna sjukdom och att det finns ett stort behov av att stärka kunskapsläget kring lipödem. Vi kristdemokrater ser det som mycket angeläget att öka kunskapen om flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar, i samhället i stort. Likaså behöver hälso- och sjukvården bli bättre på att diagnosticera och behandla lipödem och andra sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor, för att fler ska kunna få rätt vård ...

 • Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

  Idag är en glädjens dag för Sverige, något som vi Kristdemokrater länge har arbetat för. Nu går startskottet för vad som kan bli århundradets vårdreform. Regeringen tar nu det första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för vården. En parlamentarisk tillsatt kommitté kommer nu att arbeta för möjliggörande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården. Äntligen ska byråkratin minskas och sjukvården bli mer jämlik i hela landet.

  Sjukvården har länge ...

 • Vi lägger mer pengar på hälso- och sjukvården

  Den politiska ledningen för Region Gävleborg tar den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i både på största allvar och med ödmjukhet, inför de utmaningar som finns framför oss. Med gävleborgarnas bästa framför ögonen kommer vi att fortsätta vårt arbete med att fatta välgrundade beslut medan vi reparerar tidigare styres misstag – att inte ta de strukturella underskotten på allvar.

  Tillfälliga statsbidrag är en enkel lösning på ett mer komplicerat problem. Vi i majoriteten har därf...

 • Vi leder Sverige ur krisen

  Vi befinner oss i en svår tid, med förändrat säkerhetspolitiskt läge, energikris och lågkonjunktur. Kristdemokraterna tar ansvar för att leda Sverige ut ur denna svåra situation. Vårt löfte om att inte lämna någon i sticket kompletteras med att vi stakar ut vägen för framtidens Sverige – ett Sverige som är tryggt, i framkant och som förser dess medborgare med en tillgänglig och jämlik välfärd. 14-15 april samlades 1200 kristdemokrater i Örebro, där vi lyfte fram de kristdemokratiska vär...