• Så bygger vi en trygg och trivsam stad

  • Öka bostadsbyggandet – hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
  • Öka rörligheten på bostadsmarknaden och sänk trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Se över kreditrestriktionerna och flyttskatterna, stimulera ungas bosparande och inför hyrköp som boendeform.
  • Skapa fler ägarlägenheter och utveckla modellen för “hyrköp”, så att fler successivt kan köpa sig in i ägt boende. I utsatta områden dominerar hyresrätten som boendeform. För att öka välståndet, trivseln och integrationen behövs fler möjligheter att äga sin bostad i dessa områden.
  • Lägg ut delar av Frihamnen på öppna marknaden för att få framåtrörelse i utvecklingen av detta centrala och viktiga område.
  • Fullfölj gällande planer, ha med ett gemenskapsperspektiv i stadsplaneringen och släpp in fler i byggandet. Involvera civilsamhället, näringslivet och enskilda människor i stadens utveckling.
  • Skapa en ny egnahemsrörelse genom att bygga fler småhus och radhus. Förenkla regelsystemet och ge fler barnfamiljer förutsättningar att skaffa egen bostad.
  • Riv upp planerna på att bygga Sveriges dyraste badhus och en helt ny arena. Placera ett centralt bad utan ”extra allt” på Heden. Byggprocessen kan komma igång snabbt genom att bygga där den gamla stadsplanen säger att byggnader för idrottsändamål ”må uppföras”. Den kan sedan byggas ut när en ny detaljplan för Heden är klar. Precis som Valhallabadet byggdes i två etapper.
  • Uppgradera Scandinavium istället för att bygga en helt ny arena med höga driftskostnader. Genom en om- och tillbyggnad kan vi minska kostnaderna och snabbare ha en färdig lösning för evenemang och för Frölunda HC att fortsätta sin verksamhet, om än något begränsat, under hela processen. En helt ny arena på samma plats riskerar att bli utdraget och alltför kostsamt för göteborgarna i en svår ekonomisk tid.