• Så gör vi Göteborg till en åldersvänlig stad

  • Äldreomsorgen ska präglas av värdighet och självbestämmande med den enskildes behov och önskemål i centrum.
  • Slå vakt om valfriheten så att var och en själv får välja boende och utförare av hemtjänst utifrån egna önskemål och förutsättningar.
  • Ta tillvara på årsrikedomen och öka seniorers delaktighet genom att stärka stödet till föreningar som utvecklar verksamhet och aktiviteter som syftar till att bryta ensamhet bland äldre.
  • Skapa bättre personalkontinuitet i hemtjänsten genom att arbeta med mindre hemtjänstlag i mindre geografiska områden med kortare resvägar och färre omsorgstagare per lag.
  • Uppmuntra till fler trygghetsboenden som utvecklar koncept som främjar generationsmöten exempelvis genom att integreras med studentbostäder eller förskolor.
  • Erbjud ”äldresamtal” till alla som fyllt 75 år och som inte har hemtjänst för att motverka ensamhet och ohälsa i syfte att bidra till trygghet och gemenskap.
  • Variera utbudet av mellanboenden i varje stadsområde med gemenskapsfrämjande, hälsofrämjande och trygga boendemiljöer för stadens äldre.
  • Gör sociala konsekvensanalyser ur ett seniorperspektiv i alla planeringsprocesser.