• Så bygger vi en stark samhällsgemenskap

    • Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. Det offentliga kan aldrig lösa alla frågor och problem, därför behöver vi främja delaktighet och medmänsklighet genom ett starkt civilsamhälle och tidigt stöd till familjer som behöver det.
    • Minska avståndet mellan göteborgarna och det som brukar kallas för etablissemanget. Politik handlar om pålitlighet om att lyssna och att skapa förutsättningar för individer, organisationer och företag att kunna bestämma över sin egen tillvaro.
    • Utforma bostadsbyggande och stadsplanering så att det främjar social gemenskap på samma sätt som miljömässig hållbarhet.
    • Låt Göteborg stad präglas av öppenhet och transparens. Alla verksamheter ska vila på en god etik och värdegrund där ett hederligt beteende uppmuntras. Korruptionsrelaterade frågor måste ständigt förebyggas genom att de inkluderas i myndigheternas arbete med etik och värderingar.
    • Inför medborgarpaneler för att fånga upp hur göteborgarna tänker och trycker i olika frågor.