Medelålder 108 år!

Kristdemokraterna på Hammarö dyker oväntat upp i Aftonbladet TVs ”Partiprogrammet” från den 2 mars 2016. När partiordförande Ebba Bush Thor intervjuas så visas en bild från vårt årsmöte 2016 där Hammarö partiavdelning syns tillsammans med Ebba.  TV-programledaren uppskattar medelåldern på partiavdelningen till 108 år! (när hon räknat bort ungdomarna till höger i bild). Vi väljer att tolka det positivt. Skulle uppskattningen stämma är vi den äldsta partiavdelningen i världen och borde ha anledning att se fram emot något pris 😉 Levnadsvisdom och erfarenhet har vi gott om. Men mest troligt är att synen sviker programledaren och att uttalandet bekräftar den låga tillförlitligheten hos det mediet. Ebba gör ett stabilt framträdande och meddelar glädjande ett ökat antal unga som sympatiserar med partiet.


Familjesäkra politiken – Uttalande från årsmöte 2016

Den 17/2 2016 hölls årsmöte för Kristdemokraterna Hammarö och följande uttalande antogs:

”Familjesäkra alla beslut”

Hur våra barn och unga mår är viktigt i sig – här och nu – för varje enskilt barn. Men det är också viktigt på sikt, för samhället i stort. Familjen är central för samhällsutvecklingen. Det är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. Forskning visar att föräldrars tid med barnen är viktig.

Hammarö är en kommun som präglas av många barnfamiljer och stor inflyttning.
Politiken påverkar i högsta grad det stöd och de förutsättningar som familjer ges för att vara den trygga och kärleksfulla miljö som barnen behöver.

I ett samhälle där individualismen och den vuxnes självförverkligande så ofta står i centrum behövs en motkraft som står på barnens sida. Vem för barnens talan när barngruppernas storlek ökar och dagarna i förskolan blir allt längre? Det gör Kristdemokraterna!

Kristdemokraterna på Hammarö vill familjesäkra politiken och arbetar för att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Familjepolitiken sträcker sig från spädbarnsåren tills de är unga vuxna som vill flytta hemifrån och får sitt första jobb. Kort sagt, den spänner över alla politikområden.

Några exempel på politiska mål för Kristdemokraterna på Hammarö:

  • Under lågstadiet ska man ha nära till skolan, och ha säkra cykelvägar när man är lite större och själv cyklar dit.
  • Kommunen skall fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek inom förskolan i enlighet med Skolverkets riktlinjer på ca 15 barn per grupp.
  • Valfriheten inom barnomsorgen skall ökas bl.a. genom att öka erbjudandet av pedagogisk omsorg, det som i dagligt tal kallas familjedaghem eller dagmamma. Samt informera om möjligheterna att starta familjedaghem.
  • Det ska vara möjligt att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn.
  • Ge incitament för föräldrar att ha mer tid med barnen genom koppla avgiften till vistelsetiden via ”in och utcheckning” på förskolan.
  • Ge fler möjlighet att arbeta inom förskolan genom att öka andelen barnskötare

Gruppledare
Mattias Joelsson