Familjesäkra politiken – Uttalande från årsmöte 2016

Den 17/2 2016 hölls årsmöte för Kristdemokraterna Hammarö och följande uttalande antogs:

”Familjesäkra alla beslut”

Hur våra barn och unga mår är viktigt i sig – här och nu – för varje enskilt barn. Men det är också viktigt på sikt, för samhället i stort. Familjen är central för samhällsutvecklingen. Det är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. Forskning visar att föräldrars tid med barnen är viktig.

Hammarö är en kommun som präglas av många barnfamiljer och stor inflyttning.
Politiken påverkar i högsta grad det stöd och de förutsättningar som familjer ges för att vara den trygga och kärleksfulla miljö som barnen behöver.

I ett samhälle där individualismen och den vuxnes självförverkligande så ofta står i centrum behövs en motkraft som står på barnens sida. Vem för barnens talan när barngruppernas storlek ökar och dagarna i förskolan blir allt längre? Det gör Kristdemokraterna!

Kristdemokraterna på Hammarö vill familjesäkra politiken och arbetar för att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Familjepolitiken sträcker sig från spädbarnsåren tills de är unga vuxna som vill flytta hemifrån och får sitt första jobb. Kort sagt, den spänner över alla politikområden.

Några exempel på politiska mål för Kristdemokraterna på Hammarö:

  • Under lågstadiet ska man ha nära till skolan, och ha säkra cykelvägar när man är lite större och själv cyklar dit.
  • Kommunen skall fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek inom förskolan i enlighet med Skolverkets riktlinjer på ca 15 barn per grupp.
  • Valfriheten inom barnomsorgen skall ökas bl.a. genom att öka erbjudandet av pedagogisk omsorg, det som i dagligt tal kallas familjedaghem eller dagmamma. Samt informera om möjligheterna att starta familjedaghem.
  • Det ska vara möjligt att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn.
  • Ge incitament för föräldrar att ha mer tid med barnen genom koppla avgiften till vistelsetiden via ”in och utcheckning” på förskolan.
  • Ge fler möjlighet att arbeta inom förskolan genom att öka andelen barnskötare

Gruppledare
Mattias Joelsson


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer