Familjesäkra politiken – Uttalande från årsmöte 2016

Den 17/2 2016 hölls årsmöte för Kristdemokraterna Hammarö och följande uttalande antogs:

”Familjesäkra alla beslut”

Hur våra barn och unga mår är viktigt i sig – här och nu – för varje enskilt barn. Men det är också viktigt på sikt, för samhället i stort. Familjen är central för samhällsutvecklingen. Det är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. Forskning visar att föräldrars tid med barnen är viktig.

Hammarö är en kommun som präglas av många barnfamiljer och stor inflyttning.
Politiken påverkar i högsta grad det stöd och de förutsättningar som familjer ges för att vara den trygga och kärleksfulla miljö som barnen behöver.

I ett samhälle där individualismen och den vuxnes självförverkligande så ofta står i centrum behövs en motkraft som står på barnens sida. Vem för barnens talan när barngruppernas storlek ökar och dagarna i förskolan blir allt längre? Det gör Kristdemokraterna!

Kristdemokraterna på Hammarö vill familjesäkra politiken och arbetar för att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Familjepolitiken sträcker sig från spädbarnsåren tills de är unga vuxna som vill flytta hemifrån och får sitt första jobb. Kort sagt, den spänner över alla politikområden.

Några exempel på politiska mål för Kristdemokraterna på Hammarö:

  • Under lågstadiet ska man ha nära till skolan, och ha säkra cykelvägar när man är lite större och själv cyklar dit.
  • Kommunen skall fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek inom förskolan i enlighet med Skolverkets riktlinjer på ca 15 barn per grupp.
  • Valfriheten inom barnomsorgen skall ökas bl.a. genom att öka erbjudandet av pedagogisk omsorg, det som i dagligt tal kallas familjedaghem eller dagmamma. Samt informera om möjligheterna att starta familjedaghem.
  • Det ska vara möjligt att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn.
  • Ge incitament för föräldrar att ha mer tid med barnen genom koppla avgiften till vistelsetiden via ”in och utcheckning” på förskolan.
  • Ge fler möjlighet att arbeta inom förskolan genom att öka andelen barnskötare

Gruppledare
Mattias Joelsson


Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer